Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Wentylator VITAMMY Dream Dual Fan Szary

Powrót
dream dual fan
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi
WPROWADZENIE
Dzkujemy za wyr VITAMMY DREAM FAN (FD01).
Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące
bezpieczstwa, zasady dbania o zakupiony produkt oraz
przewodnik, jak poprawnie korzystać z urządzenia.
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi.
UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ
UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
Obecnć tego symbolu na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że nie mna pozbyć się tego
produktu w taki sam spob jak odpaw
zgospodarstw domowych. W zwzku z tym jesteście Pstwo
odpowiedzialni za utylizację zużytego sprtu i jesteście
zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu
recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego
ielektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego
sprtu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i
zapewnia, że recykling odbywa się weug zasad poszanowania
zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji
na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym
punktem utylizacji odpaw domowych.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model: FD01
Moc: 4 W
Specyfikacja zasilacza: 5 V 1 A
Pojemność baterii: 4000 mAh, napcie baterii: 3,7 V
Czas ładowania baterii: około 6 h
Czas pracy: 3~9 h
Ilość trybów pracy: 3 pdkci
Normy: GB4706.1-2005, GB4706.27-2008
Produkt posiada certykat CE
OPIS URZĄDZENIA
1. Przycisk sterujący
2. Gniazdo ładowania USB
3. Lampka kontrolna
4. Wirnik tylny wiatraczka
5. Wirnik przedni wiatraczka
OBSŁUGA URZĄDZENIA
DZIAŁANIE
1. Naciśnij przycisk sterujący by włączyć wiatraczek na
pierwszym biegu.
2. Naciskaj przycisk sterucy by włączyć kolejno 2 i 3 bieg.
3. Czwarte nacnięcie przycisku sterującego wyłączy
urządzenie.
ŁADOWANIE BATERII
1. Poącz znajdujący się w zestawie przewód USB do ładowarki
swojego telefonu (5 V 1 A).
2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do urządzenia – zapali
się czerwona lampka kontrolna.
3. Kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane, lampka
zmieni kolor na niebieski.
OSTRZEŻENIA
Aby bezpiecznie korzystać z tego urządzenia zapoznaj s
zponiższymi ostrzeżeniami i zasadami:
Jeśli urządzeniem ma pougiwać się dziecko poniżej 10
roku życia, poinformuj je, że nie wolno zbliżać palw do
wirującego wewnątrz śmigiełka wiatraczka.
Wirniki wewtrz wiatraczka poruszają się z dą pdkc,
nie wolno probować wadać tam żadnych przedmiow –
grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Nie zblaj włosów, materiów czy innych lekkich
przedmiow do wiatraczka, aby unikć wkręcenia ich
wwirniki.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
4. Urządzenie VITAMMY DREAM DUAL FAN z pętlą
nanadgarstek
5. Przewód USB
6. Instrukcja obsługi
DANE KONTAKTOWE
PRODUCENT:
Shenzhen Hui Qi Mei Technology Co., Ltd.
4B, Area A, Zhong tian xin, No.4 Longping West Road,
Longcheng, Longgang District, Shenzen, China
DYSTRYBUTOR:
Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.
ul. Traktorowa 143
91-203 Łódź, Polska
WSPARCIE TECHNICZNE
Infolinia – tel. 887 11 00 66
e-mail: pomoc@novamed.pl
Wyprodukowano w Chinach
GWARANCJA
URZĄDZENIE: VITAMMY DREAM DUAL FAN (FD01)
GWARANT
Novamed.pl Słka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.
ul. Traktorowa 143, 91-203 Łó
TYP GWARANCJI
Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie
dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie
naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem
doNabywcy.
OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
OKRES GWARANCJI
24 miesięcy na urządzenie.
Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zyciu podczas
normalnego użytkowania: baterie.
BIEG OKRESU GWARANCJI
Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem
zakupu, kry naly dołączyć do karty gwarancyjnej.
GWARANCJA
Gwarant zapewnia Nabyw, że urdzenie VITAMMY,
krego dotyczy niniejsza gwarancja, zosto zaprojektowane
i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakci
oraz o dobrej jakości urdzenia, brak wad materiowych
i produkcyjnych, kre mogłyby zakłócać jego prawidłowe
działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych
w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub
wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w mliwie krótkim
terminie nie przekraczającym 14 dni.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI
Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili
ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy
i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie
konieczności uruchomienia procedury reklamacji.
W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprt należy
01
02
03
04 05
dream dual fan
USER MANUAL
Read this manual carefully before using this device
INTRODUCTION
Thank you for choosing VITAMMY DREAM DUAL FAN (FD01).
This manual contains important safety information, rules for
taking care of the purchased product and a guide on how to use
the device correctly.
Before using for the first time, please read this instruction
manual thoroughly.
RECYCLING OF ELECTRONIC WASTE BY USERS IN EUROPEAN
UNION
This symbol marking the product or its packaging
implies that the device cannot be thrown out together
with houshold wate. As the end user you are responsible
for its proper disposal according to local regulations Check with
your local distributor or retailer for advice on how and where can
this device be recycled. Proper recycling of electronic waste
greatly contributes to preserving natural resources and ensures
the recycling is carried out with respect to human health and
protects the environment.
TECHNICAL SPECIFICATION
Model: FD01
Power: 4W
Charger sepcyfication: 5V 1A
Battery capacity: 4000mAh, battery voltage: 3.7V
Battery charging time: about 6 hours
Working time: 3~9h
Number of modes: 3 speeds
Standards: GB4706.1-2005, GB4706.27-2008
The product has a CE certicate
DEVICE DESCRIPTION
1. Control button
2. Micro USB port
3. Control diode
4. Rear fan motor
5. Front fan motor
OPERATION
1. Press the control button to turn the device on to the 1st speed.
2. Keep pressing the control button for 2nd and 3rd speed.
3. Press the control button for the fourth time to turn the
device off.
CHARGING THE DEVICE
1. Connect the supplied USB cable to your phone charger
(5V1A).
2. Connect the other end of the cable to the device – a red diode
will turn on.
3. Once the device is fully charged the diode will change its
color to blue.
PACKAGING CONTENTS
1. VITAMMY DREAM DUAL FAN device with wrist lanyard
2. USB cable
3. User manual
WARNINGS
To use this device safely, please read the following warnings
and rules:
If the device is to be used by a child under 10 years old,
please inform them that their fingers must not be placed
near the fan rotating inside.
The propeller inside the fan moves at a high speed, you must
not try to put any objects there - it may damage the device.
Keep your hair, materials and other light objects away from
the fan to avoid getting them in the propeller.
WARRANTY
For warranty claims please contact your local distributor.
CONTACT INFORMATION
MANUFACTURER:
Shenzhen Hui Qi Mei Technology Co., Ltd.
4B, Area A, Zhong tian xin, No.4 Longping West Road,
Longcheng, Longgang District, Shenzen, China
DISTRIBUTOR:
Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.
ul. Traktorowa 143
91-203 Łódź, Poland
Made in China
01
02
03
04 05
wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną
i dod zakupu.
WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI
W celu zachowania wności gwarancji razem z reklamowanym
urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną
(poprawnie wypnioną i podpisaną) oraz dod zakupu
zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI
Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie
lub bezpośrednie, wyrdzone osobom bądź urządzeniom, gdy
urządzenie nie działo lub znajdowało się w serwisie.
Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprtu oraz
wad i uszkodzeń wyniych na skutek:
niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub
wsposób niezgodny z instrukcją użytkowania
niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych
środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych
ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych
napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
przyczyn natury zewtrznej (zjawisk atmosferycznych,
przepcia w sieci energetycznej, nieaściwego zasilania, itp.)
Gwarancja nie obejmuje niesprawnci produktu z powodu
zmiany właściwości (obniżenia jakci) elementów, które ulegają
naturalnemu zyciu.Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności
związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane
wInstrukcji obugi.
PIECĆ I PODPIS
SPRZEDAWCY
Data Podpis klienta

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756