Znaleziono w kategoriach:
Uchwyt WANDOO WTM421 do TV 13-42 cali Czarny

Instrukcja obsługi Uchwyt WANDOO WTM421 do TV 13-42 cali Czarny

Powrót
UCHWYT ŚCIENNY DO TV
WTM421 13-42”
VESA
200x200 25
kg
cale
13-42 65
250
mm 15°
+
-
2
1A
1A
M4x12mm (x4)
A
M5x12mm (x4)
B
M6x12mm (x4)
C
M5
D (x4)
M6x50mm
E (x2)
8x40mm
F (x2)
M6
G (x2)
M8x45mm
H (x4)
W przypadku mocowania telewizora rmy SAMSUNG z głębokimi otworami na śruby, proszę korzystać z załączonych
śrub M8x45mm oraz tulei dystansowych. Tuleje dystansowe powinny być dołączone przez producenta telewizora.
Zawsze sprawdź, czy otwór w telewizorze nie jest krótszy niż śruba, której chcesz użyć.
Montaż na konstrukcji betonowej
50 mm
Ø8.0 mm
F
GE
M8
I (x4)
3
Montaż na konstrukcji drewnianej
2
3-15~15°
Dokręć śruby
D/G/I A/B/C/H
1B
50 mm
Ø3mm
GE
GWARANCJA
1. ART-DOM Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji.
2.
Gwarancja obejmuje usterki lub wady produktu powstałe z przyczyny wad materiałowych lub fabrycznych.
3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu na nowy.
4.
Utrata gwarancji następuje w przypadku: montażu niezgodnego z instrukcją obsługi; nieautoryzowanej
ingerencji w produkt; wad powstałych z przyczyn zewnętrznych, nie tkwiących w produkcie, np.
uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, braku dbałości o produkt.
5. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
UWAGA!
Ten produkt zawiera małe elementy, które w razie połknięcia grożą zadławieniem. Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
PRZED MoNtAżEM UWAżNIE PRZECZytAJ INstRUkCJę. W RAZIE WątPlIWośCI skoNtAktUJ
sIę ZE sPRZEDAWCą.
Powierzchnia montażowa (ściana lub inne) musi być wystarczająco mocna, żeby utrzymać ciężar
uchwytu wraz z telewizorem. W przeciwnym wypadku struktura musi zostać wzmocniona. Do
bezpiecznego montażu niezbędny jest sprzęt ochronny i odpowiednie narzędzia oraz potrzebne
minimum 2 osoby. Niezastowowanie sprzętu ochronnego może skutkować zniszczeniem
mienia, poważnymi uszkodzeniami ciała lub śmiercią. Co 2 miesiące sprawdzaj czy części
ruchome dobrze przykręcone. Uchwyt jest zaprojektowany do montażu na ścianie konstrukcji
drewnianej lub betonowej. Przed instalacją upewnij się, że powierzchnia montażowa jest
w stanie utrzymać ciężar uchwytu wraz z telewizorem. Nie przekraczaj limitu obciążenia, grozi
to uszkodzeniem sprzętu i może zagrażać Twojemu zdrowiu.
WAżNE!
tEN PRoDUkt JEst PRZystosoWANy Do UżytkU WEWNętRZNEGo. UżyWANIE PRoDUktU
NA ZEWNątRZ GRoZI UsZkoDZENIEM sPRZętU I MożE ZAGRAżAć tWoJEMU ZDRoWIU. NIE
NAlEży UżyWAć tEGo PRoDUktU W JAkIMkolWIEk INNyM CElU NIż JEGo PRZEZNACZENIE.
MożEsZ PoMóC CHRoNIć śRoDoWIsko!
DAlsZE PRZEkAZANIE ZUżytEGo sPRZętU Do PUNktóW ZAJMUJąCyCH sIę PoNoWNyM
UżyCIEM lUB oDZyskIEM, PRZyCZyNIA sIę Do UNIkNIęCIA sZkoDlIWyCH DlA ZDRoWIA lUDZI
I śRoDoWIskA NAtURAlNEGo koNsEkWENCJI, WyNIkAJąCyCH Z oBECNośCI skłADNIkóW
NIEBEZPIECZNyCH oRAZ NIEWłAśCIWEGo skłADoWANIA I PRZEtWARZANIA tAkIEGo sPRZętU.
Cały czas udoskonalamy nasze wyroby dlatego produkt może nieznacznie różnić się odzdjęcia przedstawionego
naopakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź
Przed przystąpieniem do montażu uchwytu uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Ściśle przestrzegaj zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756