Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MCP346BL

Powrót
1
PL
Instrucţiuni de utilizare

Manual de utilização
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instruction for use
www.whirlpool.eu
2 PL
INDEKS
INSTALACJA
3 Instalacja
BEZPIECZEŃSTWO
4 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
5 Instrukcja usuwania usterek
6 Środki ostrożności
AKCESORIA I KONSERWACJA
7 Akcesoria
8 Konserwacja i czyszczenie
PANEL STEROWANIA
9 Panel sterowania
PODSTAWOWA OBSŁUGA
10 Tryb gotowości
10 Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi
10 Wstrzymywanie lub wyłączanie gotowania
10 Dodawanie/ mieszanie/odwracanie potraw
11 Clock (Zegar)
FUNKCJE GOTOWANIA
11 Jet Start (Szybkie uruchamianie)
12 Microwave (Mikrofale)
13 Bread Defrost (Rozmrażanie chleba)
14 Steam (Gotowanie na parze)
15 Steam (Gotowanie na parze)
15 Grill
16 Combi Grill (Microwave + Grill) (Mikrofale + Grill)
17 Crisp
FUNKCJE SPECJALNE
18 Chef Menu (Menu szefa kuchni)
OPCJE
19 Auto Clean mode (Tryb automatycznego czyszczenia)
OCHRONA ŚRODOWISKA
20 Ochrona środowiska
20 Dane techniczne
3
PL
INSTALACJA
PRZED PODŁąCZENIEM
Kuchenkę należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła.
Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką
przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
Nie wolno umieszczać kuchenki mikrofalowej w szafce. Niniejsza kuchenka
nie jest przeznaczona do umieszczenia ani używania na blacie kuchennym
niższym niż 850 mm nad podłogą.
Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu.
Nie wolno zdejmować płytek ochronnych otworów wentylacyjnych znajdujących się na bocznej ściance komory
kuchenki. Zapobiegają one dostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.
Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej do utrzymania ciężaru
kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.
Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką oraz wokół niej jest wolna w celu zapewnienia prawidłowego
przepływu powietrza.
Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają
do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić
kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.
Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli urządzenie
nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, albo upuszczone. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego
ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie
powyższych poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.
Nie używać przedłużacza:
Jeżeli przewód zasilający jest zbyt krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia
wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem
elektrycznym. Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa
jest prawidłowo uziemiona, należy skontaktować się z wykwalikowanym elektrykiem lub serwisantem.
PO PODŁąCZENIU
Kuchenkę można używać wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach.
Jeśli kuchenka jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anteny, mogą wystąpić
zakłócenia w odbiorze.
Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób,
zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się
użytkownika do niniejszych instrukcji.
Podczas mikrofalowania nie można używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
4 PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki będzie iskrzył lub pojawi się
dym, należy pozostawić drzwi kuchenki zamknięte i wyłączyć ją. Należy odłą-
czyć przewód zasilający lub odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wy-
łącznika obwodu.
Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania
używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i
innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre
rodzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania żywności.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas
używania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz
kuchenki. Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego
nadzoru.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i
napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych,
kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia
się materiału lub pożaru.
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a
także pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór
lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te zrozumieją zagrożenia
wynikające z użytkowania kuchenki. Czyszczenie i wymagane od użytkownika
czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba
że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór. Należy
dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie oraz
jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania
czegokolwiek w hermetycznych pojemnikach. Podczas otwierania wzrost
ciśnienia może spowodować uszkodzenie, a nawet wybuch.
OSTRZEŻENIE: Należy okresowo sprawdzać , czy nie zostały uszkodzone
uszczelki drzwi oraz powierzchnie w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń nie należy używać kuchenki, do czasu naprawienia uszkodzeń
przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania ca-
łych jaj w skorupce lub bez skorupki, ponieważ mogą one eksplodować nawet
po zakończeniu gotowania.
5
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenia tego typu nie przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem
ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania
Nie wolno pozostawiać kuchenki bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, ponie-
waż może się on przegrzać i spowodować pożar!
Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki nie należy podgrzewać ani stosować materiałów palnych . Opary mogą spowo-
dować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych
materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków chemicznych ani oparów. Zakupiona kuchenka została
zaprojektowana specjalnie do podgrzewania i gotowania produktów żywnościowych. Nie jest ona przeznaczona
do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.
Nie należy wieszać ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki. Nie należy wieszać żadnych przedmiotów na klamce drzwi.
Podczas wyjmowania pojemników z urządzenia należy uważać, aby nie przesunąć obrotowego stołu.
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Jeśli kuchenka nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić następujące elementy:
• Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są umieszczone na miejscu.
Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
• Należy sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
• Należy sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
• Należy sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
• Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
• Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.
Podane czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie
obciążony.
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz
tabliczka serwisowa). Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.
Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - ory-
ginalny przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana prze-
wodu zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel
serwisu technicznego.
OSTRZEŻENIE: Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel serwisu technicznego. Wykonywanie przez osobę
nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, wiążących
się ze zdejmowaniem dowolnych osłon zabezpieczających przed działaniem
mikrofal, jest niebezpieczne.
Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756