Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MCP349WH

Powrót
1
PL
Instrucţiuni de utilizare

Manual de utilização
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instruction for use
www.whirlpool.eu
2 PL
INDEKS
INSTALACJA
3 Instalacja
BEZPIECZEŃSTWO
4 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
5 Instrukcja usuwania usterek
6 Środki ostrożności
AKCESORIA I KONSERWACJA
7 Akcesoria
8 Konserwacja i czyszczenie
PANEL STEROWANIA
9 Panel sterowania
PODSTAWOWA OBSŁUGA
10 Tryb gotowości
10 Zabezpieczenie przed uruchomieniem/blokada przed dziećmi
10 Wstrzymywanie lub wyłączanie gotowania
10 Dodawanie/ mieszanie/odwracanie potraw
11 Clock (Zegar)
FUNKCJE GOTOWANIA
12 Jet Start (Szybkie uruchamianie)
13 Microwave (Mikrofale)
14 Grill
15 Combi Grill (Microwave (Mikrofale) + Grill)
16 Forced Air (Termoobieg)
17 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Termoobieg Combi (Mikrofale + Termoobieg))
18 Crisp (Przyrumienianie)
FUNKCJE SPECJALNE
19 Menu Jet Reheat (Szybkie podgrzewanie)
20 Menu Jet Defrost (Szybkie rozmrażanie)
21 Steam Menu (Menu Gotowanie na parze)
23 Chef Menu (Menu szefa kuchni)
OPCJE
26 Stop Turntable (Zatrzymanie talerza obrotowego)
26 Auto clean (Automatyczne czyszczenie)
OCHRONA ŚRODOWISKA
27 Ochrona środowiska
28 Dane techniczne
3
PL
Kuchenkę należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła.
Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką
przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
INSTALACJA
Przed Podłączeniem
Nie wolno umieszczać kuchenki mikrofalowej w szafce. Niniejsza kuchenka
nie jest przeznaczona do umieszczenia ani używania na blacie kuchennym
niższym niż 850 mm nad podłogą.
Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci zasilającej domu.
Nie wolno zdejmować płytek ochronnych otworów wentylacyjnych znajdujących się na bocznej ściance komory
kuchenki. Zapobiegają one dostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.
Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej do utrzymania ciężaru
kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.
Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką oraz wokół niej jest wolna w celu zapewnienia prawidłowego
przepływu powietrza.
Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają
do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić
kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.
Nie należy uruchamiać urządzenia , jeśli przewód zasilający lub wtyczka uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa
prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone bądź spadło. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w
wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie powyższych
poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.
Nie używać przedłużacza:
Jeżeli przewód zasilający jest zbyt krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia
wykwalikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem
elektrycznym. Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa
jest prawidłowo uziemiona, należy skontaktować się z wykwalikowanym elektrykiem lub serwisantem.
PO PODŁąCZENIU
Kuchenki można używać wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach.
Jeśli kuchenka jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anteny, mogą wystąpić
zakłócenia w odbiorze.
Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób,
zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się
użytkownika do niniejszych instrukcji.
4 PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki będzie iskrzył lub pojawi się dym, należy
pozostawić drzwi kuchenki zamknięte i wyłączyć ją. Należy odłączyć przewód zasilający
lub odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.
Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania używa się
pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych
materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogą topić
się podczas podgrzewania żywności.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas używania.
Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz kuchenki.
Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego nadzoru.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów.
Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek,
wilgotnych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub
pożaru.
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone
zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także pod
warunkiem, że osoby te zrozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania kuchenki.
Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być
wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie
odpowiedni nadzór.
Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie
oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania produktów
w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Podczas otwierania wzrost ciśnienia może
spowodować uszkodzenie, a nawet wybuch.
OSTRZEŻENIE: Należy okresowo sprawdzać, czy nie zostały uszkodzone uszczelki
drzwi oraz powierzchnie w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie
należy używać kuchenki, aż do czasu naprawienia uszkodzeń przez wykwalikowany
personel serwisu technicznego.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj
w skorupce lub bez skorupki, gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu
gotowania.
5
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenia tego typu nie przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem
ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
Nie wolno pozostawiać kuchenki bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ
może się on przegrzać i spowodować pożar!
Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki nie należy podgrzewać ani stosować materiałów palnych. Opary mogą spowodować
zagrożenie pożarem lub wybuchem.
Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych
materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka została zaprojektowana specjalnie
do podgrzewania i gotowania produktów żywnościowych. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani
laboratoryjnych.
Nie należy wieszać ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki. Nie należy wieszać żadnych przedmiotów na klamce drzwi.
Podczas mikrofalowania nie można używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
Podczas wyjmowania pojemników z urządzenia należy uważać, aby nie przesunąć obrotowego stołu.
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Jeżeli przewód zasilający wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy
oryginalny przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana
przewodu zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowany
personel serwisu technicznego.
OSTRZEŻENIE: Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel serwisu technicznego. Wykonywanie przez osobę
nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, wiążących
się ze zdejmowaniem dowolnych osłon zabezpieczających przed działaniem
mikrofal, jest niebezpieczne.
Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.
Jeśli kuchenka nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić następujące elementy:
Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są umieszczone na miejscu.
Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.
Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.
Podane czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie
obciążony.
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka
serwisowa). Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756