Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MWP 101 SB

Powrót
1
FI
Instrucţiuni de utilizare
Manual de utilização
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instruction for use
MWP 101
2FI
Suomi----------------------------------------------------------------- 3
Svenska---------------------------------------------------------------10
Norsk-------------------------------------------------------------------17
Dansk------------------------------------------------------------------ 24
język polski---------------------------------------------------------- 31
3
FI
Sijoita mikroaaltouuni erilleen muista lämmönlähteistä. Uunin
yläpuolella on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa riittävän tuule-
tuksen varmistamiseksi.
Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tätä mikroaaltouunia ei
ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtasolle tai käytettäväksi työtasol-
la, jonka korkeus on alle 850 mm lattiasta.
Ennen verkkovirtakytkentää
* Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite va-
staa asuntosi jännitettä.
* Aseta mikroaaltouuni vakaalle ja tasaiselle
pinnalle, joka on riittävän tukeva kestämään
mikroaaltouunin ja siihen laittamasi tarvikkeet.
Käsittele uunia varoen.
* Varmista, että mikroaaltouunin ala- ja yläpuo-
lella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää
asianmukaisen ilmanvaihdon.
* Varmista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista,
että mikroaaltouunin luukku sulkeutuu kun-
nolla, ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut.
Tyhjennä mikroaaltouuni ja puhdista sisäosa
pehmeällä, kostealla liinalla.
* Mikroaaltouuni tulee laittaa seinää vasten. * Maadoitusliittimen sopimaton käyttö voi johtaa
sähköiskun vaaraan.
* Ota yhteys pätevään sähköteknikkoon tai
huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei täysin
ymmärretä, tai jos vaikuttaa, ettei mikroaaltou-
unia ole maadoitettu oikein.
Ennen mikroaaltouunin käyttöä ensimmäi-
sen kerran on suositeltavaa poistaa suoja-
kalvo ohjauspaneelista ja kaapeliside virta-
johdosta.
85 0 mm
30cm
VAROITUS:
VERkkOVIRTAkyTkEnnän jälkEEn
* Mikroaaltouuni toimii vain, jos mikroaaltouunin
luukku on kunnolla kiinni.
* Jos mikroaaltouuni on sijoitettu television, radi-
on tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa
häiriöitä näiden vastaanotossa.
TäRkEITä TURVAllISUUSOHjEITA
Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten
* Jos mikroaaltouunin sisällä/ulkona oleva materiaali syttyy palamaan tai uunin sisä-
tai ulkopuolelta nousee savua, pidä mikroaaltouunin luukku kiinni ja sammuta mikro-
aaltouuni. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta
sähkötaulusta.
* Älä jätä mikroaaltouunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan
valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista
valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voi-
vat sulaa.
VAROITUS:
* Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vau-
rioituneet, uunia ei saa käyttää ennen
kuin pätevä henkilö on sen korjannut.
VAROITUS:
* Jos laitetta on ytetty yhdistelmätilas-
sa, lasten tulee käyttää uunia vain aiku-
isen valvonnassa syntyneistä lämpötilo-
ista johtuen.
* Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai
jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita
virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto
erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauk-
sessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai
muunlainen vahinko.
* Älä käytä jatkojohtoa: Jos teholähteen syöttö-
johto on liian lyhyt, anna pätevän sähköalan
ammattilaisen tai huoltomiehen asentaa verk-
kopistorasia laitteen läheisyyteen.
* Tämä laite on pakko kytkeä maadoitettuun pis-
torasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisil-
le, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingo-
ista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen
laiminlyönnistä.
* Valmistajat eivät ole vastuullisia ongelmista,
jotka käyttäjien vika aiheuttaa huomioidessa-
an nämä ohjeet.
4FI
* Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumentuvat käytössä. On varottava kosket-
tamasta uunin sisällä olevia kuumennuselementtejä.
* Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.
* Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruoan tai vaat-
teiden kuivaaminen, lämmitysalustojen, tohveleiden, sienten, kosteiden vaatteiden ja
vastaavien lämmittäminen voi johtaa vamman tai tulipalon vaaraan.
* Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyy-
siset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tietämys ainoa-
staan, jos heitä valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen käytöstä turvallisella tavalla, ja
jos he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy.
* Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa käyttäjän teke-
miä kunnossapitotehtäviä valvottuna. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitet-
ta leikeissään. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
* Älä kypsennä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia
kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.
Laitteet eivät ole tarkoitettu käytettäviksi ulkoisen ajastimen tai kauko-ohjaimen
avulla.Älä jätä mikroaaltouunia valvomattomaksi, jos käytät runsaasti rasvaa tai
öljyä, koska ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!
* Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja mikroaaltouunissa tai sen lähei-
syydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.
VAROITUS:
VAROITUS:
* Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan
mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiant-
unteva henkilöstö.
VAROITUS:
* Nesteitä, eikä muita ruokia saa lämmittää tiivistetyissä astiois-
sa, koska ne ovat alttiita räjähtämään.
* Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien tai
muiden palavien materiaalien kuivaamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.
* Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämän tyyppinen mikro-
aaltouuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen tai kypsennykseen. Sitä
ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
* Älä ripusta tai laita painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa mikroaaltou-
unin suuaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan.
VIAnMääRITyS
* Virtajohdon liitin on kunnolla kiinni pistorasiassa.
* Luukku on oikein kiinni.
* Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on
saatavilla.
* Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
* Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä
kerran.
* Avaa ja sen jälkeen sulje luukku, ennen kuin yrität
uudelleen.
jos mikroaaltouuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:
Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön
turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.
Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita mikroaaltou-
unin sarjanumero ja tyyppi (katso arvokilvestä).
Lisätietoja löytyy takuukirjasta.
5
FI
TURVAllISUUSOHjEET
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja samanlaisissa
sovelluksissa kuten:
* Henkilöstön keittiöalueet kaupoissa, toimistoissa ja muissa työskentely-ympä-
ristöissä;
* Maatiloilla;
* Asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
* Bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
Muu käyttö ei ole sallittua (esim. huoneiden lämmittäminen).
ylEISTä
* Laitetta ei tule käyttää ilman sen sisällä olevaa ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi
vahingoittaa sitä.
* Mikroaaltouunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Ilmanoton tai poistoaukkojen tukkeutu-
minen voivat aiheuttaa vahinkoa mikroaaltouunille ja huonoja kypsennystuloksia.
* Laita aina lasillinen vettä sisään käyttäessäsi mikroaaltouunia. Vesi imee mikroaaltoener-
gian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen. Älä milloinkaan käytä tyhjällä yksiköllä.
* Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.
* Älä käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai mu-
unlaisessa kosteassa paikassa.
* Älä käytä uunin sisäosaa mihinkään säilytystarkoituksiin.
* Poista lankakiertymät paperista tai muovipusseista ennen pussien laittamista mikroaaltouuniin.
* Älä käytä mikroaaltouuniasi syväpaistamiseen, koska öljyn lämpötilaa ei voida ohjata.
* Käytä kuumia alustoja tai mikroaaltouunin kintaita estääksesi polttamiset, kun kosketat astioita, mik-
roaaltouunin osia, ja pannuja kypsentämisen jälkeen.
nESTEET
Esimerkiksi juomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy
kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.
Tämä voidaan estää seuraavasti:
* Vältä käyttämästä suora-sivuisia astioita, joissa on kapeita kauloja.
* Sekoita nestettä ennen kuin asetat astian mikroaaltouuniin.
* Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian
uunista.
Lastenruokien tai nesteiden lastenpullossa tai lastenruokien purkissa kuumentamisen
jälkeen sekoita aina, ja tarkista lämpötila ennen tarjoamista. Näin varmistat, että ruoka
tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.
VAROVAISUUS
VAROITUS:
* Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. Älä irro-
ta mitään suojakansia.
Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohdolla. Vir-
tajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756