Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MWP 101 W

Powrót
1
PL
Instrucţiuni de utilizare
Manual de utilização
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instruction for use
MWP 101
2 PL
język polski----------------------------------------------------------3
eesti------------------------------------------------------------------10
latvietis--------------------------------------------------------------17
lietuvių kalba-------------------------------------------------------24
România------------------------------------------------------------31
3
PL
Kuchenkę mikrofalową należy umieścić w pewnej odległości od
innych źródeł ciepła. Aby zapewnić dostateczną wentylację, na-
leży pozostawić nad kuchenką mikrofalową przynajmniej 30 cm
wolnej przestrzeni.
Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce. Niniejsza
kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do umieszczenia ani
używania na blacie kuchennym niższym niż 850 mm nad podłogą.
Przed podłączeniem
* Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamio-
nowej jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu.
* Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej i
stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej do
utrzymania ciężaru kuchenki wraz z naczyniami, jakie
zostaną włożone do środka. Z urządzeniem należy ob-
chodzić się ostrożnie.
* Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką
mikrofalową oraz wokół niej jest wolna w celu zapewni-
enia prawidłowego przepływu powietrza.
* Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzo-
ne. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki mikrofalowej
dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu
oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkod-
zona. Należy opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyś-
cić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.
* Kuchenkę mikrofalową należy umieścić przy ścianie
.
* Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
* Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przy-
padku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa jest
prawidłowo uziemiona, należy się skontaktować z
wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalo-
wej, zaleca się usunięcie folii ochronnej z pane-
lu sterowania i przewiązki kabli z przewodu za-
silającego.
85 0mm
30cm
OSTRZEŻENIE:
PO POdłącZENIu
* Kuchenkę mikrofalową można używać wyłącznie
przy szczelnie zamkniętych drzwiach.
* Jeśli kuchenka mikrofalowa jest zainstalowana w
pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub an-
teny, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
WAŻNE INSTRuKcJE dOTYcZącE BEZPIEcZEŃSTWA
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
* Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki mikrofalowej będzie iskrzył lub pojawi
się dym, należy pozostawić drzwi kuchenki zamknięte i wyłączyć ją. Należy odłączyć
zasilanie lub odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.
* Nie należy pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru zwłaszcza, gdy do go-
towania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych
i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre
rodzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania żywności.
OSTRZEŻENIE:
* W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
drzwi lub uszczelek drzwi nie należy
używać kuchenki mikrofalowej, do
czasu naprawienia uszkodzeń przez
odpowiednio wykwalifikowany personel.
OSTRZEŻENIE:
* Kiedy urządzenie pracuje w trybie
łączonym, dzieci mogą korzystać z
urządzenia wyłącznie pod opieką osób
dorosłych, ze względu na wytwarzaną
temperaturę.
* Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli usz-
kodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli
urządzenie nie działa prawidłowo lub, gdy zostało
uszkodzone, albo upuszczone. Nie wolno zanurzać
przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Pr-
zewód zasilający należy utrzymywać z dala od
gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie powyżs-
zych poleceń może spowodować porażenie prą-
dem, pożar i inne zagrożenia.
* Nie należy używać przedłużacza: Jeżeli przewód
zasilający jest za krótki, należy zlecić zainstalowa-
nie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowan-
emu elektrykowi lub technikowi serwisu.
* Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Pro-
ducent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
obrażenia ciała osób, zwierząt oraz uszkodzenia
przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
* Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakie-
kolwiek problemy spowodowane niezastosowa-
niem się użytkownika do niniejszych instrukcji.
4 PL
* Urządzenie i jego dostępne części podczas używania nagrzewają się. Należy uważać,
aby nie dotknąć elementów grzewczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
* Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego nadzoru.
* Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Sus-
zenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek, wilgot-
nych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.
* Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone
zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także
pod warunkiem, że osoby te zrozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania ku-
chenki.
* Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być
wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie
odpowiedni nadzór. Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw
dzieci. Urządzenie oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
* Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w
skorupce lub bez skorupki, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu
gotowania.
Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani
oddzielnym systemem zdalnego sterowania. Nie wolno pozostawiać kuchenki mi-
krofalowej bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub
oleju, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!
* Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki mikrofalowej nie należy podgrzewać ani sto-
sować materiałów palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub
wybuchem.
OSTRZEŻENIE:
OSTRZEŻENIE:
* Wykonywanie
przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności
serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem osłony zabezpieczającej przed działa-
niem mikrofal, jest niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE:
* Cieczy oraz innych produktów żywnościowych nie wolno
podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą
one wybuchnąć.
* Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół,
drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
* Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchen-
ka mikrofalowa została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania lub gotowania
produktów żywnościowych. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani
laboratoryjnych.
* Nie należy wieszać ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki mikrofalowej. Nie należy wieszać żadnych przedmiotów na klam-
ce drzwi.
INSTRuKcJA uSuWANIA uSTEREK
* Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
* Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
* Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
* Sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa ma zapewnioną swobodną wentylację.
* Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki mikrofalowej.
* Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.
Jeśli kuchenka mikrofalowa nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić następujące elementy:
5
PL
ŚROdKI OSTROŻNOŚcI
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku w zastosowaniach domowych
lub podobnych, jak:
* Kuchnie personelu w sklepach, biurach oraz innych środowiskach pracy;
* Wiejskie budynki mieszkalne;
* Przez klientów w hotelach, motelach oraz innych środowiskach mieszka-
niowych;
* W środowiskach w rodzaju pokoi gościnnych ze śniadaniem.
Inne zastosowania są niedozwolone (np. podgrzewanie pomieszczeń).
uWAGI OGÓLNE
* Urządzenia nie należy włączać bez włożonych potraw. Taka eksploatacja urządzenia może spowo-
dować jego uszkodzenie.
* Otwory wentylacyjne w kuchence mikrofalowej nie mogą być zasłonięte. Zablokowanie otworów
wlotowych lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej i nie-
zadowalające rezultaty gotowania.
* Podczas używania kuchenki mikrofalowej, należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania
energię mikrofal i kuchenka mikrofalowej nie ulegnie uszkodzeniu. Nigdy nie należy używać pustego
urządzenia.
* Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać na zewnątrz.
* Nie wolno używać niniejszego urządzenia w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pob-
liżu basenu i tym podobnych miejscach.
* Komory kuchenki nie należy wykorzystywać do przechowywania.
* Zanim torebki papierowe lub plastikowe zostaną umieszczone w kuchence mikrofalowej należy zd-
jąć z nich metalowe wiązania.
* Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do smażenia w głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe
kontrolowanie jego temperatury.
* Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby uniknąć poparzeń podczas dotykania pojemników,
części kuchenki mikrofalowej i naczyń.
PłYNY
Np. napoje lub woda. Podgrzanie płynu powyżej temperatury wrzenia może nastąpić
bez oznak wrzenia. Może to doprowadzić do nagłego wygotowania się gorącego płynu.
Aby do tego nie dopuścić, należy stosować się do poniższych zaleceń:
* Należy unikać używania naczyń o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
* Przed umieszczeniem pojemnika w kuchence mikrofalowej należy zawsze zamieszać płyn.
* Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, ponownie zamieszać płyn, a następnie wyjąć ostrożnie nac-
zynie z kuchenki mikrofalowej.
Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt należy
zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to rów-
nomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.
ZAcHOWAJ OSTROŻNOŚĆ
OSTRZEŻENIE:
* Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie pr-
zez wykwalifikowany personel serwisu technicznego. Zab-
rania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.
Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny
przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilające-
go może być wykonana tylko przez wykwalikowany personel serwisu technicznego.
* Podane czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zost-
anie obciążony.
* Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki mikrofalowej
(patrz tabliczka serwisowa).
* Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756