Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MWP 201 SB

Powrót
1
PL
MWP 201
Instrucţiuni de utilizare

Manual de utilização
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instruction for use
2 PL
INDEKS
INSTALACJA
INSTALACJA ........................................................................................................................................ 3
BEZPIECZEŃSTWO
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ................................................................ 4
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK .................................................................................................5
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .................................................................................................................... 6
AKCESORIA I KONSERWACJA
AKCESORIA ......................................................................................................................................... 7
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ...................................................................................................... 8
PANEL STEROWANIA
OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA .............................................................................9
PODSTAWOWA OBSŁUGA
TRYB GOTOWOŚCI .......................................................................................................................... 10
ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI ................................. 10
WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA .................................................................... 10
DODAWANIE/MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW .......................................................................10
CLOCK (ZEGAR) ............................................................................................................................... 11
FUNKCJE GOTOWANIA
JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE) .........................................................................................12
MICROWAVE (MIKROFALE) ............................................................................................................. 13
DEFROST (ROZMRAŻANIE) ............................................................................................................. 14
MENU AUTO COOK (AUTOMATYCZNE GOTOWANIE) ................................................................... 15
SOFT/MELT (ZMIĘKCZANIE/ROZPUSZCZANIE) .............................................................................17
DOUGH RISING (WYRASTANIE CIASTA) ........................................................................................18
KEEP WARM (UTRZYMYWANIE CIEPŁA)........................................................................................ 19
AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE) ..........................................................................20
YOGURT (JOGURT) .........................................................................................................................21
OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA ............................................................................................................... 22
DANE TECHNICZNE .........................................................................................................................22
3
PL
Przed podłączeniem
* Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa
mieszkaniu.
* Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej
do utrzymania ciężaru kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządze-
niem należy obchodzić się ostrożnie.
* Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką mikrofalową oraz wokół niej jest wolna w celu
zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza.
* Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki mik-
rofalowej dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi
nie jest uszkodzona. Należy opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyścić jej wnętrze przy użyciu mięk-
kiej, wilgotnej szmatki.
* Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli
urządzenie nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, albo upuszczone. Nie wolno zan-
urzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala
od gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie powyższych poleceń może spowodować porażenie
prądem, pożar i inne zagrożenia.
* Nie należy używać przedłużacza: Jeżeli przewód zasilający jest za krótki, należy zlecić zainstalowa-
nie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.
* Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
* Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka
mikrofalowa jest prawidłowo uziemiona, należy się skontaktować z wykwalifikowa-
nym elektrykiem lub serwisantem.
Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej, zaleca się usunięcie folii ochronnej z pa-
nelu sterowania i przewiązki kabli z przewodu zasilającego.
INSTALACJA
850 mm
30cm
OSTRZEŻENIE:
UWAGA:
PO PODŁĄCZENIU
* Kuchenkę mikrofalową można używać wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach.
* Jeśli kuchenka mikrofalowa jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyj-
nego lub anteny, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
* Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za obrażenia ciała osób, zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia
tego wymogu.
* Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane niezasto-
sowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.
Kuchenkę mikrofalową należy umieścić w pewnej od-
ległości od innych źródeł ciepła. Aby zapewnić dosta-
teczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką
mikrofalową przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szaf-
ce. Niniejsza kuchenka mikrofalowa nie jest przeznac-
zona do umieszczenia ani używania na blacie kuchen-
nym niższym niż 850 mm nad podłogą.
Kuchenkę mikrofalową należy umieścić przy ścianie.
4 PL
BEZPIECZEŃSTWO
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
* Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki mikrofalowej będzie iskrzył lub pojawi
się dym, należy pozostawić drzwi kuchenki zamknięte i wyłączyć ją. Należy odłączyć
zasilanie lub odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.
* Nie należy pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru zwłaszcza, gdy do go-
towania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych
i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre
rodzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania żywności.
* Urządzenie i jego dostępne części podczas używania nagrzewają się. Należy uważać,
aby nie dotknąć elementów grzewczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
* Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego nadzoru.
* Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Sus-
zenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek, wilgot-
nych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.
* Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone
zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także
pod warunkiem, że osoby te zrozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania ku-
chenki.
* Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być
wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie
odpowiedni nadzór. Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw
dzieci. Urządzenie oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
* Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj
w skorupce lub bez skorupki, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończe-
niu gotowania.
OSTRZEŻENIE:
OSTRZEŻENIE:
* W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzwi lub uszczelek drzwi nie należy używać
kuchenki mikrofalowej, aż do czasu naprawienia uszkodzeń przez odpowiednio wy-
kwalifikowany personel.
OSTRZEŻENIE:
* Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności
serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem osłony zabezpieczającej przed dzi-
ałaniem mikrofal, jest niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE:
* Cieczy oraz innych produktów żywnościowych nie wolno podgrzewać w zamknię-
tych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.
OSTRZEŻENIE:
* Kiedy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod opieką osób dorosłych, ze względu na wytwarzaną temperaturę.
5
PL
UWAGA:
Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym
systemem zdalnego sterowania
* Nie wolno pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych
ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!
* Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki mikrofalowej nie należy podgrzewać ani stosować materiałów
palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
* Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwi-
atów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
* Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka mikrofalowa
została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania lub gotowania produktów żywnościowych. Nie
jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.
* Nie należy wieszać ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować us-
zkodzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki mikrofalowej. Nie należy wieszać żadnych
przedmiotów na klamce drzwi.
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Jeśli kuchenka mikrofalowa nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawd-
zić następujące elementy:
* Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
* Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
* Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
* Sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa ma zapewnioną swobodną wentylację.
* Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki mikrofalowej.
* Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.
Podane czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkow-
nik zostanie obciążony.
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki
mikrofalowej (patrz tabliczka serwisowa).
Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.
Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny przewód, dostęp-
ny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonana tylko pr-
zez wykwalikowany personel serwisu technicznego.
UWAGA:
OSTRZEŻENIE:
* Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel ser-
wisu technicznego.
* Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.