Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MWP 251 SB

Powrót
1
PL
Instrucţiuni de utilizare
Manual de utilização
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instruction for use
MWP 251 - MWP 252
Cook 25_Logo
MICROWAVE
C O O K 25
2PL
INDEKS
INSTALACJA
INSTALACJA .......................................................................................................................................3
BEZPIECZEŃSTWO
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ...............................................................4
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK ................................................................................................5
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ...................................................................................................................6
AKCESORIA I KONSERWACJA
AKCESORIA ........................................................................................................................................ 7
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .....................................................................................................8
PANEL STEROWANIA
OPIS PANELU STEROWANIA ............................................................................................................9
OPIS WYŚWIETLACZA ....................................................................................................................10
PODSTAWOWA OBSŁUGA
TRYB GOTOWOŚCI ......................................................................................................................... 11
ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI ................................ 11
WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA ................................................................... 11
DODAWANIE/MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW ...................................................................... 11
CLOCK (ZEGAR) ..............................................................................................................................12
FUNKCJE GOTOWANIA
JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE) ........................................................................................13
MICROWAVE (MIKROFALE) ............................................................................................................14
DEFROST (ROZMRAŻANIE) ............................................................................................................15
MENU AUTO COOK (AUTOMATYCZNE GOTOWANIE) ..................................................................16
SOFT/MELT (ZMIĘKCZANIE/ROZPUSZCZANIE) ............................................................................ 18
STEAM/BOIL (GOTOWANIE NA PARZE/W WODZIE) (wyłącznie w MWP 252) ..............................19
KEEP WARM (UTRZYMYWANIE CIEPŁA).......................................................................................21
AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE) .........................................................................22
YOGURT (JOGURT) (WYŁĄCZNIE W MWP 251) ............................................................................23
OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA .............................................................................................................. 23
Dane techniczne ................................................................................................................................ 24
3
PL
Kuchenkę mikrofalową należy umieścić w pewnej odległoś-
ci od innych źródeł ciepła. Aby zapewnić dostateczną wen-
tylację, należy pozostawić nad kuchenką mikrofalową przy-
najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce. Ni-
niejsza kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do um-
ieszczenia ani używania na blacie kuchennym niższym niż
850 mm nad podłogą.
Kuchenkę mikrofalową należy umieścić przy ścianie.
Przed podłączeniem
* Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa
mieszkaniu.
* Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej
do utrzymania ciężaru kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządze-
niem należy obchodzić się ostrożnie.
* Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką mikrofalową oraz wokół niej jest wolna w celu
zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza.
* Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki mik-
rofalowej dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi
nie jest uszkodzona. Należy opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyścić jej wnętrze przy użyciu mięk-
kiej, wilgotnej szmatki.
* Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli
urządzenie nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, albo upuszczone. Nie wolno zan-
urzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala
od gorących powierzchni. Nieprzestrzeganie powyższych poleceń może spowodować porażenie
prądem, pożar i inne zagrożenia.
* Nie należy używać przedłużacza: Jeżeli przewód zasilający jest za krótki, należy zlecić zainstalowa-
nie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.
* Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem elektry-
cznym.
* Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikro-
falowa jest prawidłowo uziemiona, należy się skontaktować z wykwalifikowanym elektrykiem
lub serwisantem.
Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej, zaleca się usunięcie folii ochronnej z panelu stero-
wania i przewiązki kabli z przewodu zasilającego.
INSTALACJA
850 mm
30cm
OSTRZEŻENIE:
UWAGA:
PO PODŁąCZENIU
* Kuchenkę mikrofalową można używać wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach.
* Jeśli kuchenka mikrofalowa jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub
anteny, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
* Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ob-
rażenia ciała osób, zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
* Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem
się użytkownika do niniejszych instrukcji.
4PL
BEZPIECZEŃSTWO
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZąCE BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
* Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki mikrofalowej będzie iskrzył lub pojawi się dym,
należy pozostawić drzwi kuchenki zamknięte i wyłączyć ją. Należy odłączyć zasilanie lub od-
ciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.
* Nie należy pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania
używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwo-
palnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogą
topić się podczas podgrzewania żywności.
* Urządzenie i jego dostępne części podczas używania nagrzewają się. Należy uważać, aby nie
dotknąć elementów grzewczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
* Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego nadzoru.
* Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie
żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek
itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.
* Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ogra-
niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione
doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje
dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te
zrozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania kuchenki.
* Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być wyk-
onywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni
nadzór. Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie
oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
* Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w sko-
rupce lub bez skorupki, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.
OSTRZEŻENIE:
OSTRZEŻENIE:
* W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzwi lub uszczelek drzwi nie należy używać kuchenki
mikrofalowej, aż do czasu naprawienia uszkodzeń przez odpowiednio wykwalifikowany per-
sonel.
OSTRZEŻENIE:
* Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności ser-
wisowych, wiążących się ze zdejmowaniem osłony zabezpieczającej przed działaniem mik-
rofal, jest niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE:
* Cieczy oraz innych produktów żywnościowych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojem-
nikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.
OSTRZEŻENIE:
* Kiedy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie
pod opieką osób dorosłych, ze względu na wytwarzaną temperaturę.
5
PL
UWAGA:
Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym
systemem zdalnego sterowania
* Nie wolno pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych
ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!
* Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki mikrofalowej nie należy podgrzewać ani stosować materiałów
palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
* Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwi-
atów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
* Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka mikrofalowa
została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania lub gotowania produktów żywnościowych. Nie
jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.
* Nie należy wieszać ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować us-
zkodzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki mikrofalowej. Nie należy wieszać żadnych
przedmiotów na klamce drzwi.
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Jeśli kuchenka mikrofalowa nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawd-
zić następujące elementy:
* Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
* Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
* Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
* Sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa ma zapewnioną swobodną wentylację.
* Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki mikrofalowej.
* Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.
Podane czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkow-
nik zostanie obciążony.
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki
mikrofalowej (patrz tabliczka serwisowa).
Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.
Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny przewód, dostęp-
ny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonana tylko pr-
zez wykwalikowany personel serwisu technicznego.
UWAGA:
OSTRZEŻENIE:
* Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel ser-
wisu technicznego.
* Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756