Znaleziono w kategoriach:
Mysz XQUANTUM WM501R Silent Czerwony bezprzewodowa

Instrukcja obsługi Mysz XQUANTUM WM501R Silent Czerwony bezprzewodowa

Powrót
INSTRUKCJA OBUGI
I WARUNKI GWARANCJI
WM501 x
x - oznacza kolor urządzenia
9
warunki
bezpieczeństwa
i zagrożenia
1.
Nie zanurzaj urządzenia
wwodzie ani innych
płynach.
2.
Chroń urządzenie przed
wilgocią, nadmiernym
nasłonecznieniem
izanieczyszczeniami.
3. Nie narażaj urządzenia
na silne wstrząsy.
4. Nie ywaj urządzenia
jeżeli zauwysz, że
jego elementy
uszkodzone.
5. Wszelkie naprawy zleć
producentowi, autory-
zowanemu punktowi
serwisowemu lub
1
warunki
bezpieczeństwa
i zagrożenia
1.
Nie zanurzaj urządzenia
wwodzie ani innych
ynach.
2.
Chrurządzenie przed
wilgocią, nadmiernym
nasłonecznieniem
izanieczyszczeniami.
3. Nie narażaj urządzenia
na silne wstrząsy.
4. Nie ywaj urządzenia
jeżeli zauważysz, że
jego elementy
uszkodzone.
5. Wszelkie naprawy zleć
producentowi, autory-
zowanemu punktowi
serwisowemu lub
1
osobie oodpowiednich
kwalifikacjach.
6.
Urządzenie posiada
łączność radiową. Nie
ywaj urządzenia
wpobliżu osób zroz-
rusznikiem serca lub
innymi elektronicznymi
biostymulatorami.
7. Nie ywaj urządzenia
wszpitalach, ponieważ
może zakłócać pracę
urządzeń medycznych.
8.
Chroń urządzenie przed
dziećmi.
Instrukcja obsługI
IwarunkI gwarancjI
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki
Xquantum.
2
osobie oodpowiednich
kwalifikacjach.
6.
Urządzenie posiada
łączność radiową. Nie
ywaj urządzenia
wpobliżu osób zroz-
rusznikiem serca lub
innymi elektronicznymi
biostymulatorami.
7. Nie ywaj urządzenia
wszpitalach, ponieważ
może zakłócać pracę
urządzmedycznych.
8.
Chr urządzenie przed
dziećmi.
Instrukcja obsługI
IwarunkI gwarancjI
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki
Xquantum.
2
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej
jakości urządzenie zapewni Państwu dużo
radości isatysfakcji zjego użytkowania.
Należy dokładNie przeczyt
iNstrukcję obsługi ijej przestrzegać!
To urządzenie jest przeznaczone do ytku
domowego lub innego, nie dotyczącego celów
komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe wwyniku ytkowania
niewłaściwego lub niezgodnego z prze-
znaczeniem.
ÓWNe cecHy
- Precyzyjny sensor optyczny zregulacją
czułości,
- wysokiej jakości ślizgi,
- ciche przyciski,
- schowek na nano odbiornik.
3
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej
jakości urządzenie zapewni Państwu dużo
radości isatysfakcji zjego ytkowania.
Należy dokładNie przeczytać
iNstrukcję obsługi ijej przestrzegać!
To urządzenie jest przeznaczone do ytku
domowego lub innego, nie dotyczącego celów
komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe wwyniku ytkowania
niewłaściwego lub niezgodnego z prze-
znaczeniem.
ÓWNe cecHy
- Precyzyjny sensor optyczny zregulacją
czułości,
- wysokiej jakości ślizgi,
- ciche przyciski,
- schowek na nano odbiornik.
3
Miejsce na
baterię
1 x AA
Miejsce na
nano
odbiornik
Włącznik/
wyłącznik
INSTALACJA
1.
Zlokalizuj dostępny port USB w swoim
komputerze.
2. Otwórz schowek na spodzie myszy.
3.
Zlokalizuj nano odbiornik radiowy umiesz-
czony w schowku na spodzie myszy.
4. Wyjmij odbiornik z myszki i podłącz go do
wolnego portu USB.
5.
Po chwili system operacyjny wykryje
urządzenie i automatycznie je zainstaluje.
6.
Umieść baterię w myszy zgodnie z rysunkiem
znajdującym się na dnie schowka baterii.
7.
Po zainstalowaniu baterii, podłączeniu nano
odbiornika i przesunięciu przełącznika na
spodzie urządzenia w pozycję „ON”, mysz
jest gotowa do pracy.
4 5
Miejsce na
bater
1 x AA
Miejsce na
nano
odbiornik
ącznik/
wyłącznik
INSTALACJA
1.
Zlokalizuj dostępny port USB w swoim
komputerze.
2. Otwórz schowek na spodzie myszy.
3.
Zlokalizuj nano odbiornik radiowy umiesz-
czony w schowku na spodzie myszy.
4. Wyjmij odbiornik z myszki i poącz go do
wolnego portu USB.
5.
Po chwili system operacyjny wykryje
urządzenie i automatycznie je zainstaluje.
6.
Umieść baterw myszy zgodnie z rysunkiem
znajdującym sna dnie schowka baterii.
7.
Po zainstalowaniu baterii, poączeniu nano
odbiornika i przesunięciu przącznika na
spodzie urządzenia w pozycję ON, mysz
jest gotowa do pracy.
4
5
SPECYFIKACJA
Interface: USB 2.0
Ilość przycisków: 3
Rozdzielczość optyczna: 1600/1200/800 DPI
Zakres częstotliwości transmisji: 2402-2480 MHz
Zasilanie: DC 1 x AA 1,5 V 25 mA
Zasięg pracy: 6-10 metrów
Maksymalna moc transmisji: 7.45dBm
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
- Bezprzewodowa mysz optyczna,
- nano odbiornik,
- bateria AA,
- instrukcja obsługi i warunki gwarancji.
KOmPATYbIlNOŚĆ:
Windows 2000/ME/NT/XP/VISTA/7/8/10, Mac OS.
uWAgI OgólNE
•
Produktu należy używać zgodnie z
przeznaczeniem
•Urządzenie zgodne z WYMOGAMI UE
dEKlARACJA
ART-dOm Sp. z o.o. niniejszym oświadcza,
że mysz bezprzewodowa Wm501x
jest zgodna z odnośnymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
dyrektywą 2014/53UE i innym unijnym
prawodawstwem harmonizacyjnym.
4 5
SPECYFIKACJA
Interface: USB 2.0
Ilość przycisków: 3
Rozdzielczość optyczna: 1600/1200/800 DPI
Zakres częstotliwości transmisji: 2402-2480 MHz
Zasilanie: DC 1 x AA 1,5 V 25 mA
Zasg pracy: 6-10 metrów
Maksymalna moc transmisji: 7.45dBm
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
- Bezprzewodowa mysz optyczna,
- nano odbiornik,
- bateria AA,
- instrukcja obsługi i warunki gwarancji.
KOmPATYbIlNOŚĆ:
Windows 2000/ME/NT/XP/VISTA/7/8/10, Mac OS.
uWAgI OgólNE
•
Produktu należy yw zgodnie z
przeznaczeniem
•Urządzenie zgodne z WYMOGAMI UE
dEKlARACJA
ART-dOm Sp. z o.o. niniejszym oświadcza,
że mysz bezprzewodowa Wm501x
jest zgodna z odnośnymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
dyrektywą 2014/53UE i innym unijnym
prawodawstwem harmonizacyjnym.
4
5
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następujcym adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/WM501X
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie
z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE), symbolem
przekreślonego kontenera na odpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych
tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego
punktu przetwarzania i utylizacji odpadów
lub skontaktować się z władzami miejskimi.
MOżESZ POMóC ChRONIć ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
6
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następujcym adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/WM501X
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie
z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie zytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE), symbolem
przekreślonego kontenera na odpady:
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych
tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego
punktu przetwarzania i utylizacji odpadów
lub skontaktowsz adzami miejskimi.
MOżESZ POMóC ChRONIć ŚRODOWISKO!
aściwe postępowanie ze zytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia s
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
6
WARUNKI GWARANCJI
1.
ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt
gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia
uszkodzenia doserwisu autoryzowanego
lub punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach, np.
konieczności sprowadzenia części zami-
ennych odproducenta, termin naprawy
może zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jes