Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Projektor ACER H6815BD

Powrót
DLP Projektor Acer
Seria H6815/E8615/
HE-4K15/GM835/VH-736/
H6815BD+/H6815ABD/
H6815BD/H6815+/
H6815A/A4K2008
Podręcznik użytkownika
Copyright © 2020. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Podręcznik użytkownika projektora Acer
Wydanie oryginalne: 11/2020
Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo ulegać zmianom bez obowiązku powiadamiania
kogokolwiek o wprowadzeniu takiej poprawki bądź zmiany. Takie zmiany zostaną zamieszczone w
nowych wydaniach tego podręcznika lub w dokumentach i publikacjach uzupełniających. Firma nie
udziela rękojmi ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości
niniejszego podręcznika, a w szczególności odrzuca roszczenia domniemanych gwaracji
dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu
oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie
przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca komputera powinna zawierać
informacje o numerze seryjnym, oznaczeniu modelu oraz zakupie.
Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, przechowywanie w systemach
wyszukiwania informacji lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i
mechanicznej, kserokopii lub innej formie zapisu bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.
Oznaczenie modelu: ______________________________
Numer seryjny: __________________________________
Data zakupu: ____________________________________
Miejsce zakupu: __________________________________
Projektor Acer
Acer oraz logo Acer to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe
produktów innych firm zostały wykorzystane wyłącznie do celów identyfikacji i należą one do
odpowiednich firm.
"HDMITM, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to zastrzeżone znaki towarowe HDMI
Licensing LLC."
iii
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa i wygodnego
użytkowania
Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w
przyszłości. Należy stosować się do wszystkich instrukcji oznaczonych na
produkcie.
Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.
Przed czyszczeniem produkt ten należy odłączyć od gniazda ściennego. Nie należy
używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Czyszczenie należy
wykonywać zwilżoną szmatką.
Ostrzeżenie dotyczące podłączania jako urządzenie
odłączalne
Podczas podłączania urządzenia do zewnętrznego urządzenia zasilania należy
przestrzegać następujących wskazówek:
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda sieci prądu zmiennego
na leży zainstalować zasilacz.
Przed odłączeniem zasilacza od projektora należy odłączyć przewód
zasilający.
Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu
poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od zasilaczy.
Ostrzeżenie dotyczące dostępności
Upewnij się, że gniazdo zasilania do którego podłączany jest przewód zasilający jest
łatwo dostępne i położone jak najbliżej operatora. Aby odłączyć zasilanie od
urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem
elektrycznym.
Ostrzeżenie!
Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
Nie nalezy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub
stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić prawidłowe działanie
produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub
przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez
umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni.
Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem
ciepła lub w zabudowie, jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
iv
Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez
szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów
będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar
lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do
przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.
Aby uniknąć zniszczenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed
wyciekiem baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym
otoczeniu narażonym na wibracje, które mogą spowodować nieoczekiwane
zwarcie lub uszkodzenie urządzeń obrotowych, lampy.
Korzystanie z zasilania energią elektryczną
Ten produkt powinien być zasilany przy użyciu parametrów zasilania
wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności, co do parametrów dostępnego
w danej okolicy sieci zasilającej należy sprawdzić te informacje u dostawcy lub
w lokalnym zakładzie energetycznym.
Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy
umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie może być nadeptywany przez
przechodzące osoby.
Jesli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny
amperaż urządzeń połączonych do przedłużacza nie przekracza amperażu
przedłużacza. Należy również sprawdzić, czy łączny amperaż wszystkich
produktów połączonych do gniazda ściennego nie przekraczać wartości
znamionowej bezpiecznika.
Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub odbiornika
poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie
może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia obwodu. Jeśli
używane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80%
wartości znamionowej prądu na wejściu listwy zasilającej.
Ten produkt adapter prądu zmiennego jest wyposażony w trzy-przewodową
wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem.
Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że gniazdo zasilania
jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego
gniazda zasilania. Szczegółowe informacje można uzyskać u elektryka.
Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni funkcję ochronną. Używanie gniazda
zasilania, bez prawidłowego uziemienia, może spowodować porażenie
prądem elektrycznym i/lub obrażenia.
Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przed
zakłóceniami wytwarzanymi przez pobliskie urządzenia elektryczne, które
mogą wpływać na wydajność tego produktu.
v
Produkt ten można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym.
Jeśli potrzebna jest wymiana przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy
nowy przewód spełnia następujące wymagania: typ odłączalny, wymieniony na
liście UL, z certyfikatem CSA, aprobata VDE lub jej ekwiwalent, maksymalna
długość 4,5 metra (14,76 stóp).
Naprawa produktu
Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub
zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do
niebezpiecznych punktów będących pod napięciem. Wszelkie naprawy należy
powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego
naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:
przewód zasilający zostanie uszkodzony, przecięty lub zapieczony
do produktu został wylany płyn
produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę
naprawy
produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania
Uwaga: Należy regulować tylko te parametry, które są wymienione w
instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych
parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego
nakładu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrócenia
normalnego działania produktu.
Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa w czasie dodawania lub zmiany
komponentów, nie należy używać niezgodnych części. Skontaktuj się ze
sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwościach zakupu.
Urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je
trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne
światło może spowodować obrażenia oczu.
Najpierw należy włączyć projektor, a następnie źródła sygnałów.
Nie należy umieszczać tego produktu w następujących miejscach:
•Słabo wentylowane lub zamknięte miejsca. Należy zachować odległość co najmniej
50 cm od ścian i zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła projektora.
Miejsca z nadmiernie wysoką temperaturą, takie jak wnętrze samochodu przy
zamkniętych wszystkich oknach.
Miejsca z nadmierną wilgotnością, zapyleniem lub dymem papierosowym, co może
spowodować zanieczyszczenie komponentów optycznych, skrócenie żywotności i
przyciemnienie obrazu.
RG2 IEC 62471-5:2015

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756