Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Agregat prądotwórczy ACTIVE AG 2500

Powrót
AGREGAT BENZYNOWY
Instrukcja obsługi
AG2500 - AG3800 - AG7500E - AG7500ET
SPIS TREŚCI
1. OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: ..................................................................... 4
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO: ..... 5
3. ETYKIETY I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: ............................... 7
4. KONTROLE PRZED EKSPLOATACJĄ: .................................................................. 8
5. PROCEDURY OPERACYJNE: .............................................................................. 11
6. INFORMACJE O MOCY: .................................................................................... 18
7. HARMONOGRAM KONSERWACJI: ................................................................... 19
8. JAK PRZEPROWADZIĆ KONSERWACJĘ: ............................................................ 20
9. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE: .................................................................. 23
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: .................................................................... 25
11. DANE TECHNICZNE: ......................................................................................... 26
12. GWARANCJA: ................................................................................................... 27
WAŻNE:
Dziękujemy za zakup benzynowego agregatu prądotwórczego firmy Active (zwanego dalej ''agregatem'').
Niniejsza instrukcja pomoże Państwu w obsłudze i konserwacji agregatu. Niniejsza instrukcja jest
najnowszą wersją. Wraz z ciągłym ulepszaniem i unowocześnianiem tego produktu, producent zastrzega
sobie prawo do modyfikacji niniejszej instrukcji bez powiadomienia. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za błędne informacje zawarte w tej instrukcji.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część agregatu. W przypadku przekazania agregatu innym
osobom, niniejsza instrukcja powinna zostać przekazana nowemu właścicielowi.
Niektóre ważne informacje w tej instrukcji będą oznaczone w następujący sposób, proszę zobacz
poniżej. Użytkownicy powinni zwrócić szczególną uwagę na te instrukcje.
Gama agregatów ACTIVE jest bezpieczna i niezawodna, ale niewłaściwe użycie tych produktów może
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją przed przystąpieniem do pracy, ponieważ produkt ten musi działać ściśle według niniejszej
instrukcji.
WAŻNE INFORMACJE:
PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA STWIERDZENIA POPRZEDZONE NASTĘPUJĄCYMI
SŁOWAMI:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie wyeliminowana, spowoduje śmierć lub
poważne obrażenia.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie wyeliminowana, może spowodować śmierć
lub poważne obrażenia.
UWAGA
Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie wyeliminuje, może doprowadzić do obrażeń.
1. OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
1.1. "LAIK" i "DZIECI" mogą nie zdawać sobie
sprawy z możliwych zagrożeń związanych z
obsługą agregatu. Zalecamy, aby agregat
obsługiwała tylko kompetentna osoba.
1.2. Paliwo jest łatwopalne i łatwo s
ię zapala. Nie
należy tankować paliwa podczas pracy.
1.3.
Nie tankować podczas palenia lub w pobliżu
nieosłoniętych płomieni. Nie przepełniać ani nie
rozlewać paliwa. Jeśli tak się stanie, przed
uruchomieniem należy odpowiednio oczyścić
paliwo na agregacie i wokół niego.
1.4. Używaj tylko określonego paliwa podczas
pracy agregatu.
1.5. Niektóre części silnika spalinowego są
gorące i mogą powodować oparzenia. Zwróć
uwagę na znaki OSTRZEŻENIA na agregacie
prądotwórczym.
1.6. Spaliny silnika są toksyczne. Nie należy
eksploatować agregatu w niewentylowanym
pomieszczeniu. W przypadku ustawienia w
pomieszczeniu wentylowanym należy
przestrzegać dodatkowych wymagań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i eksplozyjnej.
1.7. Regularnie sprawdzać, czy śruby i nakrętki
są prawidłowo dokręcone, ponieważ mogą się
poluzować w wyniku wibracji agregatu podczas
użytkowania.
1.8. Przed użyciem agregatu upewnij się, że
sprawdziłeś harmonogram okresowej
konserwacji w instrukcji obsługi.
1.9. Zwróć uwagę na okablowanie lub
przedłużacze od agregatu do podłączonego
urządzenia. Jeśli przewód znajduje się pod
agregatem lub w kontakcie z wibrującą częścią,
może się przerwać i ewentualnie spowodować
pożar, spalenie agregatu lub zagrożenie
porażeniem prądem. Natychmiast wymień
uszkodzone lub zużyte przewody.
1.10. Nie należy pracować w deszczu, w
środowisku wilgotnym lub z mokrymi rękami.
Operator może doznać poważnego porażenia
prądem, jeśli agregat jest mokry.
1.11. Jeśli agregat jest wilgotny, przed
uruchomieniem należy go dobrze wytrzeć i
agregat.
1.12.
elektrycznego były przestrzegane podczas
każdego użycia. Zaniechanie tego może
spowodować śmierć.
1.13. Nie należy podłączać agregatu do
sieci elektrycznej publicznej. Podłączenie do
publicznej linii energetycznej może
spowodować zwarcie agregatu. Zdecydowanie
zalecamy korzystanie z przełącznika
transferowego przy podłączaniu do obwodu
domowego.
1.14. Nie należy palić podczas obsługi
akumulatora. Akumulator wydziela łatwopalny
gaz wodorowy, który może wybuchnąć w
ogniem. Podczas pracy z akumulatorem należy
zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia i
trzymać z dala od otwartego ognia/iskrzenia.
1.15. Dzieci i wszystkie osoby postronne
należy trzymać w bezpiecznej odległości od
agregatu podczas jego użytkowania.
1.16. Bezwzględnie konieczne jest
poznanie i zrozumienie zasad bezpiecznego i
prawidłowego użytkowania elektrona
urządzenia, które zamierza się podłączyć do
agregatu. Wszyscy operatorzy muszą
przeczytać, zrozumieć i przestrzegać instrukcji
obsługi narzędzia/urządzenia. Zastosowania
narzędzi
1.17. Zawsze wyłączaj wyłącznik obwodu
na agregacie, gdy nie jest on używany.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE
UWAGA
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO:
2.1. Wyposażenie elektryczne, w tym kabel, przewody i połączenie wtykowe nie mogą b
uszkodzone. Proszę sprawdzić przed użyciem.
2.2. Nie należy podłączać agregatu bezpośrednio do gniazdka ściennego.
2.3. Agregat nie powinien być podłączony do innych źródeł, takich jak sieć zasilająca zakładu
energetycznego. W szczególnych przypadkach, gdy planowane jest podłączenie do istniejącej instalacji
elektrycznej lub jej integracja, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z wymogami prawnymi takie
podłączenia lub integracja mogą być wykonywane wyłącznie przez kompetentną osobę.
2.4. Ochrona przed porażeniem elektrycznym zależy od wyłączników, które są specjalnie
dopasowane do agregatu. Jeżeli wyłącznik wymaga wymiany, powinien być zastąpiony wyłącznikiem o
identycznych wartościach znamionowych i charakterystyce działania.
2.5. Ze względu na duże naprężenia mechaniczne należy stosować wyłącznie wytrzymałe
przewody elastyczne o gumowej powłoce.
2.6. Jeżeli agregat jest konstrukcji KLASY II, to uziemienie agregatu nie jest wymagane.
2.7. Zestawy przedłużaczy przewodów:
2.7.1. Przewód elastyczny 1mm2 może pobierać maksymalnie 10A pod warunkiem, że przewód nie
jest dłuższy niż 25m.
2.7.2. Elastyczny przewód 1,5mm2 może pobierać maksymalnie 10A pod warunkiem, że przewód
nie jest dłuższy niż 35m.
2.7.3. Elastyczny przewód o przekroju 1,5mm2 może pobierać maksymalnie 16A pod warunki
em, że
przewód nie jest dłuższy niż 20m.
2.7.4. Elastyczny przewód 2,5mm2 może pobierać maksymalnie 10A pod warunkiem, że przewód
nie jest dłuższy niż 65m.
2.7.5. Elastyczny przewód 2,5mm2 może pobierać maksymalnie 16A pod warunkiem, że przewód
nie jest dłuższy niż 45m.
2.7.6. Elastyczny przewód 4mm2 może pobierać maksymalnie 10A pod warunkiem, że przewód nie
jest dłuższy niż 100m .
2.7.7. Elastyczny przewód 4mm2 może pobierać maksymalnie 16A pod warunkiem, że jego długość
nie przekracza 65m.