Znaleziono w kategoriach:
Kuchnia AEG CIB6442ABM

Instrukcja obsługi Kuchnia AEG CIB6442ABM

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi
Kuchenka
CIB6442ABM
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................6
3. INSTALACJA........................................................................................................ 9
4. OPIS URZĄDZENIA............................................................................................11
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................11
6. PŁYTA GRZEJNA – CODZIENNA EKSPLOATACJA.........................................12
7. PŁYTA GRZEJNA – WSKAZÓWKI I PORADY...................................................18
8. PŁYTA GRZEJNA – KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................... 20
9. PIEKARNIK – CODZIENNA EKSPLOATACJA ..................................................21
10. PIEKARNIK – FUNKCJE ZEGARA...................................................................24
11. PIEKARNIK – WSKAZÓWKI I PORADY...........................................................25
12. PIEKARNIK – KONSERWACJA I CZYSZCZENIE........................................... 38
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................41
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................43
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania techniczne
ułatwiające życie – nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych urządzeniach.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby
jak najlepiej wykorzystać możliwości urządzenia.
Przejdź na naszą witrynę internetową:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:
www.aeg.com/support
Zarejestruj produkt, aby korzystać z lepszej obsługi serwisowej:
www.registeraeg.com
Kup akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS
Należy zawsze używać oryginalnych części zamiennych.
Przed kontaktem z autoryzowanym centrum serwisowym należy przygotować
poniższe dane: Model, numer produktu, numer seryjny.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
www.aeg.com2
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku
poniżej 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
OSTRZEŻENIE: Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać
się do pracującego lub stygnącego urządzenia.
Podczas pracy urządzenia niektóre jego elementy
mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
POLSKI 3
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
Urządzenie należy podłączyć do sieci za pomocą
przewodu typu H05VV-F, dostosowanego do
temperatury tylnego panelu.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości
do 2000 m nad poziomem morza.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na
statkach, łodziach ani okrętach.
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie wolno
instalować go za drzwiami dekoracyjnymi.
Nie instalować urządzenia na platformie.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach lub szkła w
uchylnych pokrywach płyty grzejnej nie należy
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
www.aeg.com4
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.