Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka AEG SCE819E5TS No frost 188.4cm Biała

Powrót
USER
MANUAL
CS Návod k použití 2
Chladnička s mrazničkou
PL Instrukcja obsługi 24
Chłodziarko-zamrażarka
SK Návod na používanie 48
Chladnička s mrazničkou
SCE819E5TS
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. INSTALACE.......................................................................................................... 6
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................12
6. TIPY A RADY......................................................................................................14
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................17
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 18
9. ZVUKY................................................................................................................ 22
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................22
11. INFORMACE PRO ZKUŠEBNY....................................................................... 22
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nespíš nenajdete. Aby
vám sloužil co nejlépe, stačí věnovat pár minut čtení.
Navštivte naše webové stránky:
Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a
opravách získáte na:
www.aeg.com/support
Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe
následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.
Tyto informace naleznete na typovém štítku.
Varování / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Informace o ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
www.aeg.com2
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se
bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí
rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku od tří do osmi let mohou tento spotřebič
plnit a vyprazdňovat, pokud byly náležitě poučeny.
Osoby s rozsáhlým a komplexním postižením mohou
tento spotřebič používat, pokud byly náležitě poučeny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Aby se zabránilo kontaminaci potravin, řiďte se
následujícími pokyny:
neotevírejte dveře na delší dobu;
pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do
styku s potravinami a přístupnými vypouštěcími
systémy;
ČESKY 3
syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve
vhodných nádobách, aby nepřišly navzájem do
styku nebo nekapaly na jiné potraviny.
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
Pokud necháte spotřebič prázdný na delší dobu,
vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte
dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní ve
spotřebiči.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
www.aeg.com4
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti