Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik AEG BE301302PM

Powrót
BE3013021
BE301302P PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie,
które ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na lekturę w celu zapewnienia
najlepszego wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co niezbędne do
utrzymania urządzeń AEG w doskonałym stanie technicznym i wizualnym. Wśród
szerokiej gamy akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z
wysokimi standardami jakości, oferujemy specjalistyczne naczynia kuchenne,
kosze na sztućce, półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
2
SPIS TREŚCI
4 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
7 Opis urządzenia
9 Przed pierwszym użyciem
10 Codzienna eksploatacja
11 Funkcje zegara
12 Korzystanie z akcesoriów
14 Dodatkowe funkcje
14 Przydatne rady i wskazówki
25 Konserwacja i czyszczenie
28 Co zrobić, gdy…
29 Dane techniczne
29 Ochrona środowiska
W niniejszej instrukcji użyte zostały
następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Spis treści 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołą‐
czoną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowo‐
dowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urzą‐
dzeniem do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządzenia osobom, w tym również dzieciom, o og‐
raniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych albo osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia.
Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐
wsze używać rękawic ochronnych.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za uchwyt.
Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli.
Należy zadbać o to, aby meble itp. znajdujące się obok urządzenia i nad nim spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Boki urządzenia powinny sąsiadować z urządzeniami lub meblami o tej samej wysokości.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.
Wykwalifikowany elektryk powinien wykonać wszystkie połączenia elektryczne.
4Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce zna‐
mionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wy‐
kwalifikowanemu elektrykowi.
Przewody zasilające nie mogą dotykać drzwi urządzenia, zwłaszcza gdy drzwi są mocno
rozgrzane.
Zarówno w przypadku elementów znajdujących się pod napięciem, jak zaizolowanych
części zabezpieczenie przed porażeniem prądem należy zamocować w taki sposób, aby
nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy
zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego
była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki.
Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączników
automatycznych, bezpieczników topikowych (typu wykręcanego – wyjmowanych z opraw‐
ki), wyłączników różnicowo-prądowych (RCD) oraz styczników.
W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie
urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć rozwar‐
cie styków wynoszące minimum 3 mm.
Obsługa
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń, oparzeniem lub wybuchem.
Z urządzenia należy korzystać w warunkach domowych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym użyciu.
Podczas pracy urządzenia jego wnętrze mocno się nagrzewa. Nie dotykać elementów
grzejnych w urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub naczyń należy
zawsze używać rękawic kuchennych.
Podczas pracy urządzenia należy zachować ostrożność przy otwieraniu jego drzwi. Może
dojść do uwolnienia gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
Nie opierać się na otwartych drzwiach urządzenia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756