Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik AEG KME761000M

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi
Piekarnik z funkcją mikrofal
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................6
3. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................9
4. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 10
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................12
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................12
7. TRYB KUCHENKI MIKROFALOWEJ................................................................. 16
8. FUNKCJE ZEGARA............................................................................................20
9. PROGRAMY AUTOMATYCZNE........................................................................ 21
10. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW....................................................................22
11. DODATKOWE FUNKCJE.................................................................................23
12. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................25
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 42
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................44
15. DANE TECHNICZNE........................................................................................45
16. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................45
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
www.aeg.com2
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Dzieciom w wieku do 3 lat nie wolno zbliżać się do
urządzenia podczas jego pracy.
POLSKI 3
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci
poniżej 8 roku życia nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem
do wymiany żarówki należy upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Nie włączać urządzenia, jeśli jego wnętrze jest puste.
Metalowe elementy wewnątrz komory mogą
spowodować powstanie łuku elektrycznego.
Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie
można używać metalowych pojemników na żywność
lub napoje. Ograniczenie to nie obowiązuje, jeśli
producent określi rozmiar i kształt metalowych
pojemników przeznaczonych do gotowania w
kuchence mikrofalowej.
www.aeg.com4
Jeśli drzwi lub uszczelki drzwiowe są uszkodzone, nie
wolno korzystać z urządzenia aż zostanie ono
naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
Wyłącznie wykwalifikowana osoba może
przeprowadzać czynności serwisowe lub naprawcze
wiążące się z koniecznością zdjęcia osłony chroniącej
przed promieniowaniem mikrofalowym.
Nie należy podgrzewać cieczy ani żywności w
zamkniętych pojemnikach. Może dojść do wybuchu.
Należy stosować wyłącznie akcesoria i naczynia
przeznaczone do kuchenek mikrofalowych.
Podgrzewając żywność w pojemnikach z papieru lub
tworzywa, należy doglądać urządzenia, ponieważ
występuje zagrożenie zapłonem.
Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania
żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży
oraz ogrzewanie poduszek termicznych, pantofli,
gąbek, wilgotnych tkanin lub podobnych materiałów
może spowodować obrażenia ciała, zapłon lub pożar.
W razie pojawienia się dymu należy wyłączyć
urządzenie, wyjąć wtyczkę i trzymać zamknięte drzwi,
aby zdusić płomienie.
Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej
może doprowadzić do ich opóźnionego wrzenia. Przy
obchodzeniu się z pojemnikiem należy zachować
ostrożność.
Zawartość butelek dla niemowląt oraz słoiczków z
pokarmem dla dzieci należy wymieszać lub
wstrząsnąć, aby zapewnić równomierną temperaturę
pokarmu przed spożyciem oraz aby nie dopuścić do
oparzenia.
Nie wolno gotować jaj w skorupach ani podgrzewać
całych ugotowanych jaj w urządzeniu, ponieważ mogą
one wybuchnąć, nawet po zakończeniu działania
mikrofal.
Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać
wszelkie pozostałości żywności.
POLSKI 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756