Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka AEG L9WBC61B

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi
Pralko-suszarka
L9WBC61B
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................6
3. INSTALACJA........................................................................................................ 8
4. OPIS URZĄDZENIA............................................................................................13
5. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 14
6. POKRĘTŁO I PRZYCISKI...................................................................................16
7. PROGRAMY....................................................................................................... 19
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................26
9. USTAWIENIA......................................................................................................26
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA........................................................................27
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA – PRANIE I SUSZENIE..................................32
12. CODZIENNA EKSPLOATACJA – TYLKO SUSZENIE..................................... 34
13. WŁÓKNA W PRANIU........................................................................................35
14. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................36
15. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 38
16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................45
17. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE..................................................................50
18. DANE TECHNICZNE........................................................................................50
19. AKCESORIA..................................................................................................... 51
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
www.aeg.com2
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem
obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
POLSKI 3
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do
urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
kuchnie dla pracowników na zapleczach sklepów w
biurach oraz innych miejscach pracy;
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych;
miejscach ogólnodostępnych, jak bloki mieszkalne
lub pralnie.
Urządzenie należy zainstalować jako wolnostojące lub
pod kuchennym blatem roboczym, jeśli jest
wystarczająco dużo przestrzeni.
Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub
przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których
zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co
uniemożliwiłoby całkowite otworzenie drzwi
urządzenia.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero
po zakończeniu instalacji. Dopilnować, aby po
zakończeniu instalacji był łatwy dostęp do gniazda
elektrycznego.
Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa
nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w
podstawie.
www.aeg.com4
UWAGA: Urządzenia nie wolno zasilać przez
zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani
ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład
energetyczny.
Upewnić się, że miejsce instalacji urządzenia jest
odpowiednio wietrzone, aby zapobiec cofaniu się do
pomieszczenia szkodliwych spalin z urządzeń
zasilanych opałem lub z kominka.
Powietrza wylotowego nie wolno kierować do
przewodu kominowego służącego do odprowadzania
spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia
powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów
(0,8 MPa).
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 10 kg (patrz „Tabela
programów”).
Urządzenie powinno być podłączone do sieci
wodociągowej za pomocą dołączonego nowego
zestawu węży lub innego nowego zestawu węży
dostarczonego przez autoryzowane centrum
serwisowe.
Nie wolno używać starego zestawu węży.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Usuwać włókna z tkanin i inne zanieczyszczenia
nagromadzone wokół urządzenia.
Nie uruchamiać urządzenia bez filtrów. Przed każdym
użyciem urządzenia oczyścić filtr.