Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka AEG FSE73727P

Instrukcja obsługi Zmywarka AEG FSE73727P

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi 2
Zmywarka
SK Návod na používanie 31
Umývačka
FSE73727P
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................2
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................4
3. OPIS PRODUKTU................................................................................................ 7
4. PANEL STEROWANIA......................................................................................... 8
5. WYBÓR PROGRAMU.......................................................................................... 9
6. USTAWIENIA PODSTAWOWE .........................................................................11
7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................15
8. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................17
9. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................19
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 21
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................25
12. DANE TECHNICZNE........................................................................................30
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania techniczne
ułatwiające życie – nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych urządzeniach.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby
jak najlepiej wykorzystać możliwości urządzenia.
Przejdź na naszą witrynę internetową:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:
www.aeg.com/support
Zarejestruj produkt, aby korzystać z lepszej obsługi serwisowej:
www.registeraeg.com
Kup akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS
Należy zawsze używać oryginalnych części zamiennych.
Przed kontaktem z autoryzowanym centrum serwisowym należy przygotować
poniższe dane: Model, numer produktu, numer seryjny.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
www.aeg.com2
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do
urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
POLSKI 3
gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa)
Maksymalna liczba kompletów naczyń wynosi 15.
Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy
zlecić jego wymianę producentowi urządzenia,
autoryzowanemu centrum serwisowemu lub też innej
kompetentnej osobie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Noże i inne przybory kuchenne z
ostrymi krawędziami należy wkładać do kosza w dół
lub układać poziomo.
Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami,
aby zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody
pod ciśnieniem ani pary wodnej.
Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otwory
wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowych dołączonych
zestawów przewodów. Nie wolno używać starych
przewodów.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
www.aeg.com4