Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka AEG FFB62407ZM

Powrót
USER
MANUAL
HU Használati útmutató 2
Mosogatógép
PL Instrukcja obsługi 30
Zmywarka
FFB62407ZM
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................4
3. TERMÉKLEÍRÁS.................................................................................................. 6
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................... 8
5. PROGRAMOK...................................................................................................... 9
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK...................................................................................11
7. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................12
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 15
9. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................17
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................18
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................20
12. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................23
13. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK................................................................................28
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor
egy olyan beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogasson el weboldalunkra:
Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási-, szerviz- és
javítási információk kérése:
www.aeg.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
www.aeg.com2
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
MAGYAR 3
hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára.
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) között kell
lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet
(9 teríték).
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Lefelé fordítva helyezze a késeket és a hegyes
evőeszközöket az evőeszközkosárba, vagy az élükkel
lefele fordítva fektesse azokat az evőeszközfiókba.
Tilos a készülék ajtaját felügyelet nélkül nyitva hagyni
a véletlen rálépés elkerülése érdekében.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) ne zárja le szőnyeg
vagy egyéb tárgy.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van.
www.aeg.com4
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Ez a készülék 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval van felszerelve.
Ha szükségessé válik a biztosíték
cseréje a hálózati csatlakozódugóban,
akkor egy 13 amperes ASTA (BS
1362) biztosítékra (Kizárólag az
Egyesült Királyság és Írország).
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
A befolyócső biztonsági szeleppel,
valamint dupla bevonattal ellátott
belső elektromos vezetékkel
rendelkezik.
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes feszültség.
Ha a befolyócső megsérül, akkor
azonnal zárja el a vízcsapot, majd
húzza ki a csatlakozódugót a fali
csatlakozóaljzatból. Forduljon a
márkaszervizhez a befolyócső cseréje
érdekében.
2.4 Használat
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
A mosogatógépben használt
mosogatószerek veszélyesek.
Kövesse a mosószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
Ne igyon a készülékben lévő vízből,
és ne játsszon vele.
Az edényeket a mosogatógépből csak
a mosogatóprogram lejárta után
vegye ki. Egy kevés mosogatószer
maradhat az edényeken.
Ne helyezzen tárgyakat, illetve ne
fejtsen ki nyomást a készülék nyitott
ajtajára.
A készülékből forró gőz szabadulhat
ki, ha az ajtót mosogatóprogram
futása közben kinyitja.
2.5 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély.
MAGYAR 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756