Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap AFRELLI AW-6R Grande Isola 60 Biały

Powrót
Model:
INSTRUKCJA MONTAŻU
OKAPU NADKUCHENNEGO
GRANDE ISOLA
2
SPIS TREŚCI
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO DZIAŁANIA OKAPU 4
I. DANE TECHNICZNE 6
II. RYSUNEK TECHNICZNY 7
III. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 8
IV. UWAGI PRZED MONTAŻEM 9
– Problemy techniczne 9
– Aspekt przestrzenny 9
Wybrać tryb pracy okapu: wyciąg lub pochłaniacz 9
Okap jako wyciąg (obieg otwarty) i dobór przewodów wentylacyjnych 10
Kratka wentylacyjna w obiegu otwartym (okap jako wyciąg) 13
Okap jako pochłaniacz (obieg zamknięty) 14
Montaż do sufitu 15
V. OGÓLNE UWAGI MONTAŻOWE 16
– Zawartość opakowania 16
Narzędzia instalacyjne i przygotowanie do montażu 16
– Montowanie okapu 17
VI. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA MONTAŻU OKAPU 18
– Podłączenie elektryczne 21
Weryfikacja stanu okapu po montażu 22
VII. OŚWIADCZENIE PRODUCENTA 22
VIII. KARTY TECHNICZNE 24
IX. POMOC I SERWIS 25
X. KARTA GWARANCYJNA 28
XI. INFORMACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY 28
3
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy, że wybrałeś okap marki Afrelli. Cieszymy się ogromnie, że to, co two-
rzymy będzie częścią Twojego domu.
Okap, który kupiłeś to nie tylko nowoczesna forma i wysokiej jakości materiały.
Za każdym modelem kryje się kilkanaście lat naszego doświadczenia, regularnie
zdobywana wiedza i niegasnąca pasja. Od ponad trzech dekad dbamy o to, by
nasze urządzenia harmonijnie łączyły w sobie najnowsze trendy z perfekcyjną
funkcjonalnością. Twój zakup jest dla nas potwierdzeniem tego, że zmierzamy
wdobrym kierunku.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z użytkowania okapu fi rmy Afrelli.
4
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO DZIAŁANIA OKAPU
1. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję.
2. Instalację okapu należy przeprowadzić zgodnie z opisem i wytycz-
nymi przedstawionymi w rozdziale VI. SZCZEGÓŁOWA INSTRUK
CJA MONTU.
3. Okap nadkuchenny może być podłączony tylko do gniazda zasilają-
cego wyposażonego w sprawnie funkcjonujące uziemienie. Należy
sprawdzić, czy parametry sieci zasilającej są zgodne z danymi zna-
mionowymi określonymi na tabliczce znamionowej okapu.
4. Niedopuszczalne jest, aby elektryczne gniazda zasilające instalacji
stałej znajdowały się pod okapem.
5. Należy zwracać uwagę, aby przewód zasilający nie znajdował się
pod okapem.
6. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to po-
winien on być wymieniony u producenta lub u pracownika zakładu
serwisowego albo przez wykwalifi kowaną osobę w celu uniknię-
cia zagrożenia.
7. W przypadku uszkodzenia okapu, naprawa może być przeprowa-
dzona u producenta lub u pracownika zakładu serwisowego albo
przez wykwalifi kowa osobę.
8. Jeżeli okap nadkuchenny jest używany jednocześnie z urządzeniami
spalającymi gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno być odpo-
wiednio wentylowane (nie dotyczy to okapów, krych konstrukcja
przewiduje wyłącznie odprowadzenie powietrza z powrotem do
pomieszczenia –pochłaniaczy zapachów).
9. Przed każdym czyszczeniem bądź wymianą fi ltra wyjąć wtyczkę
okapu z elektrycznego gniazda zasilającego lub w przypadku okapu
na stałe podłączonego do instalacji elektrycznej odłączyć zasilanie.
5
10. Istnieje ryzyko pożaru jeżeli czyszczenie nie odbywa się zgodnie
z zaleceniami.
11. Pod okapem nadkuchennym nie używać otwartego ognia.
12. Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzo-
rowane ponieważ nagrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
13. UWAGA: Niektóre elementy okapu mogą się nagrzewać w przypadku
korzystania z urządzenia do gotowania.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co naj-
mniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fi zycznych,
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie doytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756