Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zasilacz AKYGA AK-B1-500E 500W

Instrukcja obsługi Zasilacz AKYGA AK-B1-500E 500W

Powrót
Seria Basic - instrukcja obsługi
www.akyga.com
Skrócony opis produktu
Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi.
Wyjaśnienia zastosowanych symboli
Istnieje ryzyko utraty zdrowia lub życia (np. przez porażenie prądem).
Występuje specjalne zagrożenia związane z obsługą.
Ważne wskazówki i informacje.
Zgodność produktu z dyrektywą UE 2002/96/EC. Symbol przekreślonego kosza
umieszczony na produkcie oznacza, że produktu nim oznaczonego nie można wyrzucać
razem z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu, należy oddać produkt do punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić sprzedawcy. Odpowiednia
segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do
uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, a także umożliwia odzyskiwanie
surowców z których wykonany jest produkt.
str. 1
Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt
spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Ze względów
bezpieczeństwa i certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudować lub zmieniać
urządzenia. W przypadku korzystania z zasilacza w celach innych niż opisane, produkt może
zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie
jak zwarcia, oparzenia, porażenia prądem, itp. Należy dokładne przeczytać instrukcję obsługi
i zachować do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim
wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.
Seria BASIC to dedykowana linia zasilaczy do konfiguracji standardowych komputerów stacjonarnych,
których wymagania prądowe adekwatne do parametrów podanych na tabliczkach znamionowych.
Produkt przystosowany jest do napięcia sieciowego 230V. Pobór prądu zasilanych podzespołów nie
może przekraczać prądu znamionowego wskazanego na zasilaczu.
EC
BOX
zasilacz komputerowy
Oznaczenie RoHS umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany
produkt spełnia unijną dyrektywę Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) której
celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z
odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Urządzenie II klasy ochronności. Zapewnia ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem
zarówno bezpośrednim jak i pośrednim a dzięki dodatkowej izolacji nie jest potrzebne
połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym.
EN 61000-3-12
PFC
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
Zasilacz komputerowy - instrukcja obsługi
str. 2
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Podłączenie podzespołów, których zapotrzebowanie na prąd jest większe niż moc zasilacza, może
spowodować brak zasilania lub nawet prowadzić do uszkodzenia (spalenia) zasilacza.
Aby uniknąć uszkodzenia komputera należy unikać dotykania styków, przewodów i układów
elektronicznych. Kontakt z podzespołami elektronicznymi należy ograniczyć do minimum.
Wyładowania elektrostatyczne to wyładowania występujące po zetknięciu się dwóch
przedmiotów, na przykład przeskok ładunków elektrycznych występujący, gdy idąc po dywanie
użytkownik dotknie metalowej klamki drzwi. Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców
lub innych przewodników elektrostatycznych może doprowadzić do uszkodzenia elementów
elektronicznych.
Producent wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz obrażanie spowodowane
wskutek nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa oraz informacji zawartych w
niniejszej instrukcji obsługi.
źJeżeli produkt został uszkodzony, nie działa prawidłowo lub był przechowywany przez dłuższy
okres czasu w warunkach złych lub niekorzystnych, bezpieczna praca urządzenia nie jest
mliwa. Naly bezwzględnie zaprzestać stosowania produktu oraz w celach
bezpieczeństwa zabezpieczyć go przed ponownym użyciem.
źPrzed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego (kabel nie jest dołączony do
zestawu) należy upewnić się, czy podane na zasilaczu napięcie pracy jest zgodne z napięciem
dostarczanym do gniazdka domowego.
źW przypadku wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu należy
zwrócić się w tym celu do Producenta lub do wykwalifikowanego fachowca.
źPod żadnym pozorem nie należy chwytać produktu oraz przewodu zasilającego wilgotnymi
lub mokrymi dłońmi. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym.
źPrzewód zasilający oraz przewód zasilacza należy układać w taki sposób, aby wyeliminować
ryzyko potknięcia się lub zaczepienia o nie.
źZabrania się zwierania przyłącza prądowego.
źProdukt oraz opakowanie produktu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. W
skład opakowania wchodzi folia, którą dziecko, w trakcie zabawy, mogłoby się udusić.
źNależy przestrzegać tego, by przewód sieciowy nie był zgniatany, zginany, skręcany, nie
ocierał się o ostre krawędzie ani nie był obciążany mechanicznie w inny sposób. Należy unikać
obciążenia termicznego przewodu - w szczególności trzymać z dala od źródeł ciepła.
źWszelkie prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawa produktu mogą być przeprowadzane
wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę w specjalistycznym zakładzie.
źNie jest dozwolona praca produktu w niekorzystnych warunkach. Niekorzystne warunki to
przede wszystkim: ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne, wysokie lub bardzo niskie
temperatury otoczenia, silne wibracje, wysoka wilgotność, otoczenie gazów, pyłów lub cieczy
łatwopalnych oraz agresywnych.
źOdłączając kabel zasilający z gniazdka oraz z urządzenia nie wolno ciągnąć za przewód, lecz
za przewidzianą do tego część wtyczki kabla.
źNależy wyjmować wtyczkę sieciową z gniazdka w przypadku nie używania produktu przez
dłuższy czas.
źZabrania się obciążania mechanicznego produktu - silne wstrząsy, uderzenia, upuszczenia
czy zgniatanie produktu może spowodować jego uszkodzenie.
źZabrania się modyfikowania przewodu sieciowego. W przypadku modyfikacji przewód może
zostać uszkodzony wywołując zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia.
seria Basic
Montażu powinny dokonywać osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej z zakresu budowy
komputerów PC.
Zasilacz komputerowy - instrukcja obsługi
str. 3
seria Basic
Producent wyrobu: Akyga Europe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1c
52-200 Suchy Dwór
Czyszczenie zasilacza
źDo oczyszczenia zasilacza z zabrudzeń używać sprężonego powietrza.
źNie używać ściernych ani chemicznych środków czyszczących
Przed każdym czyszczeniem odłącz zasilacz z gniazdka sieciowego oraz podłączonych do
niego urządzeń
Instalacja zasilacza
W wypadku wymiany starego zasilacza:
źOdłączyć wszystkie wtyczki zasilania od komputera,
źZdjąć obudowę komputera,
źProsimy pamiętać, że złącza zasilające do montażu w jeden sposób i jeśli występują problemy z
podłączeniem, należy obrócić złącze i spróbować ponownie,
źNależy upewnić się, że żadne śruby nie pozostają niedokręcone wewnątrz komputera,
źPodłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.
źZa pomocą 4 śrub przykręcić nowy zasilacz do obudowy,
Instalacja nowego zasilacza:
źPodłączyć złącza nowego zasilacza do odpowiednich urządzeń wewnętrznych komputera,
źZałożyć i przykręcić obudowę komputera,
źOdłączyć wszystkie złącza zasilania starego zasilania,
źZ tyłu komputera odkręcić 4 śruby mocujące zasilacz od obudowy.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756