Znaleziono w kategoriach:
Ekspres AMICA Espris CD1011

Instrukcja obsługi Ekspres AMICA Espris CD1011

Powrót
CD 1011 Espris
INSTRUKCJA OBSŁUGI
EKSPRES DO KAWY
2
SZANOWNY KLIENCIE,
Ekspres do kawy Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze
czy ta niu niniejszej instrukcji, obsługa ekspresu nie będzie problemem.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Uwaga!
Ekspres do kawy przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia ła nie
urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
- za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
3
SpIS TReśCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCe BeZpIeCZeŃSTWA UŻYTKOWANIA....................4
OBSŁUGA .............................................................................................................5
WAŻNe UWAGI DOTYCZĄCe KORZYSTANIA Z FUNKCJI eKSpReSU...........8
CZYSZCZeNIe I KONSeRWACJA .......................................................................8
NIeKTÓRe USTeRKI I SpOSÓB ICH USUNIĘCIA..............................................9
UWAGI ODNOśNIe eKSpReSU I pROCeSU pARZeNIA KAWY.....................10
DANe TeCHNICZNe I SpeCYFIKACJA URZĄDZeNIA....................................10
GWARANCJA, OBSŁUGA pOSpRZeDAŻNA....................................................11
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCe BeZpIeCZeŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodze-
nia ciała:
l Urządzenie w czasie pracy nagrzewa się. Po wyłączeniu niektóre elementy mogą pozostać
gorące przez jakiś czas. Aby uniknąć poparzeń nie dotykaj chromowanej części kolby oraz
innych metalowych powierzchni. Nigdy nie przemieszczaj urządzenia podczas jego pracy.
l Nigdy nie używaj ekspresu do kawy jeśli zbiornik na wodę nie jest napełniony. Upewnij się
przed oraz po użyciu.
l Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania
urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj ekspres do kawy poza zasięgiem dzieci.
l Korpus urządzenia nie może być zanurzany w wodzie lub innych cieczach. Zanurzenie w
wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
l W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów ekspresu do kawy, przed ponownym
włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
l Nie używaj urządzenia jeżeli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przy
łączeniowego lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
l Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego
działania oraz przed czyszczeniem.
l Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę
jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe.
l Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
l Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie umieszczaj go ponad ostrymi krawę
dziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.
l Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć, nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie
obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
l Używaj tylko czystej, zimnej wody i napełniaj zbiornik na wodę powoli. Silny strumień wody
powoduje pryskanie wody na boki.
l Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, to powinny one być wymienione
przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
lUżywanie akcesoriów które nie zostały dostarczone wraz z produktem, może doprowadzić
do uszkodzenia urządzenia.
l Ekspres służy do parzenia kawy i pienienia mleka, nie używaj urządzenia do innych celów.
l Nigdy nie napełniaj bojlera w większym stopniu niż 450ml wody.
l Przed czyszczeniem urządzenia odłącz go od zasilania i poczekaj aż ostygnie.
l Nigdy nie wkładaj wtyczki zasilającej do gniazdka mając mokre ręce, może to spowodować
porażenie.
l Nie zaleca się stosowania różnego rodzaju przedłużaczy do połączenia urządzenia ze
źródłem zasilania.
l Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ogra
niczonej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia
lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się ekspresem do kawy.
l Ekspres jest urządzeniem wykonanym w I klasie ochrony przeciwporażeniowej i dlatego
gniazdo zasilające, do którego zostanie podłączony musi być bezwzględnie wyposażone w
bolec ochronny.
Wymagania elektryczne
Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania
elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).
5
Urządzenie na czas trans por tu
zostało za bez pie czo ne przed uszko
dze niem. Po roz pa ko wa niu urzą
dze nia pro si my Pań stwa o usu nię cie
ele men tów opa ko wa nia w spo sób
nieza gra ża cy śro do wi sku.
Wszystkie materiały za sto so wa ne
do opa ko wa nia nie szko dli we dla
środowiska na tu ral ne go, w 100% nadają się do od
zysku i oznakowano je od po wied nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa ko wa nio we (wo recz ki po li
ety le no we, kawałki sty ro pia nu itp.) na le ży w trakcie
rozpakowywania trzy mać z dala od dzieci.
ROZPAKOWANIE WYCOFANIe Z eKSplOATACJI
Po zakończeniu okresu użyt ko wa
nia nie wol no usuwać ni niej sze go
produktu po przez nor mal ne odpady
ko mu nal ne, lecz na le ży go oddać do
punk tu zbiór ki i re cy klin gu urzą dzeń
elek trycz nych i elek tro nicz nych.
In for mu je o tym sym bol, umiesz czo
ny na pro duk cie, in struk cji ob słu gi
lub opa ko wa niu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa na da się
do powtórnego użycia zgodnie z ich ozna cze niem.
Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu mate
riałów lub in nym for mom wy ko rzy sta nia zużytych
urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochro
naszego śro do wi ska.
Informacji o aściwym punkcie usuwania zużytych
urządzeń udzieli Państwu ad mi ni stra cja gminna.
OBSŁUGA
Budowa i wyposażenie urządzenia (Rys. 1):
Model CD 1011
10
12
13
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Urządzenie:
1. Nakrętka pojemnika na wodę
2. Dysza spieniacza
3. Kolba
4. Dzbanek na kawę
5. Pojemnik na zlewki
6. Pokrętło funkcyjne
Pokrętło funkcyjne:
7. Funkcja parzenia kawy
8. Dioda sygnalizacyjna
9. Funkcja gotowości
10. Pozycja wyłączenia urządzenia / zwolnienia pary
11. Funkcja spieniania
12. Miarka do kawy /ubijak
13. Sitko na 1, 2 lub 4 liżanki kawy
11

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756