Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa AMICA AMM20BI

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
NÁVOD K OBSLUZE CZ
NÁVOD NA OBSLUhU SK
GEBRAUChSANWEISUNG DE
INSTRUCTION MANUAL EN
AMM 20BI / EMW 13180 E
Uwaga!
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia ła nie urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki mikrofalowej przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi
i przechowuj ją potem w takim miejscu, aby móc zaglądać do niej w przyszłości. Jeżeli będziesz prze-
strzegał instrukcji, zapewnisz sobie wiele lat niezawodnej pracy twojej kuchenki.
PL Zakupiona kuchenka mikrofalowa jest wyrobem nowoczesnym i łatwym w obsłudze. Niniejsza instrukcja
obsługi pozwoli na szybkie i dokładne zaznajomienie się z nowo nabytą kuchenką. Prosimy o dokładne i wnikliwe
zapoznanie się z treścią instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń producenta wyrobu.
Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu.
Pozor!
Tato trouba je určena pouzek domácímu použití. Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn neovlivňu-
jících fungování spotřebiče. Změny jsou přípustné ve vybavení, vnitřním a vnějším dizajnu, neovlivňující jeho
funkčnost a bezpečnost.
Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě prostudujte informace uvedené v tomto návodu k použití.
Návod si poté uschovejte na bezpečném místě pro pozdější potřebu. Budete-li dodržovat uvedené
instrukce, bude vám mikrovlnná trouba mnoho let spolehlivě sloužit.
CZ Vaše mikrovlnná trouba je moderní a snadno ovladatelný výrobek. Díky
tomuto návodu k obsluze se s Vaší novou mikrovlnnou troubou seznámíte rychle a důkladně. Pečlivě si prosím přečtěte
obsah návodu, zejména pak poznámky a doporučení výrobce spotřebiče.
Přejeme Vám hodně spokojenosti s naším výrobkem
Upozornenie!
Táto mikrovlnná rúra je určená výlučne pre domáce použitie. Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzania
zmien neovplyvňujúcich fungovanie spotrebiča. Zmeny prípustné vo výbave, vnútornom a vonkajšom
dizajnu, neovplyvňujúce jeho funkčnosť a bezpečnosť.
Pred použitím mikrovlnnej rúry si dôkladne preštudujte informácie uvedené v tomto návode na používa-
nie. Návod si potom uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršiu potrebu. Ak budete dodržiavať
uvedené inštrukcie, ponúkne vám mikrovlnná rúra veľa rokov spoľahlivej prevádzky.
SK Stali ste sa užívateľmi najnovšej generácie Mikrovlnná rúra. Mikrovlnná rúra bol navrhnutý a vyrobený tak,
aby spĺňal vaše nároky a stal sa súčasťou moderne vybavenej kuchyne. Moderné konštrukčné riešenie a technológie
použité pri výrobe zaisťujú vysokú účinnosť a estetické pôsobenie.
Prajeme vám mnoho spokojnosti s naším výrobkom.
Achtung!
Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Verände-
rungen am Gerät vorzunehmen, die jedoch die Funktionalität und die Sicherheit des Gerätes nicht beeinträchtigen
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts aufmerksam die beiliegende Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie die
Gebrauchsanweisung gut auf. Bei Beachtung der Gebrauchsanweisung werden Sie viele Jahre Freude an dem
von Ihnen gekauften Gerät haben.
DE Die von Ihnen gekaufte Mikrowelle ist ein modernes und leicht zu bedienendes Gerät. Lesen Sie bitte genau
und aufmerksam die vorliegende Gebrauchsanweisung, vor allem die Bemerkungen und Hinweise des Herstellers.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Gerät!
Attention!
This microwave oven is designed for household use only. The manufacturer reserves the right to introduce
changes which do not affect the operation of the appliance.
Before using the microwave, please carefully read this manual. Store it in such a place, so that it may be
used in future. Please follow the instructions to ensure many years of reliable operation of your oven.
EN The purchased microwave oven is a modern and easy to use product. This operator’s manual will allow you
to quickly and thoroughly familiarize yourself with the newly purchased oven. Please carefully read the contents of this
manual with particular emphasis on the manufacturer’s comments and recommendations
We trust you will be fully satised with our product.
SPIS TREśCI
śRODKI OSTROŻNOśCI 5
BEZPIECZEŃSTWO 6
INSTALACJA OBWODU OChRONNEGO 8
NACZYNIA 8
NASTAWA KUChENKI 10
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO 10
INSTALACJA 11
OBSŁUGA 12
USUWANIE USTEREK 20
UWAGI KOŃCOWE 20
CZYSZCZENIE 21
GWARANCJA 21
OBSAh
PREVENTIVNI 22
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 22
BEZPEČNOST 23
UZEMNěNÍ 25
NÁDOBÍ 25
INSTALACE OTOČNÉhO TALÍřE 27
INSTALACE 28
OBSLUhA 29
řEšENÍ PROBLÉMŮ 36
UPOZORNěNÍ 36
ČIšTěNÍ 37
ZÁRUKA 37
OBSAh
BEZPEČNOSŤ 38
TIPY PRE BEZPEČNOSŤ 38
BEZPEČNOSŤ 39
UZEMNENIE 41
RIAD 41
NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY 43
INSTALACE OTOČNÉhO TALÍřE 43
INSTALACE 44
OBSLUhA 45
RIEšENIE PROBLÉMOV 52
UPOZORNENIA 52
ČISTENIE 53
ZÁRUKA 53
4
INhALT
SIChERhEITShINWEISE 54
SIChERhEITSANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG 54
SIChERhEIT 55
ELEKTRISChER ANSChLUSS 57
GESChIRR 57
MIKROWELLENAUSSTATTUNG 59
INSTALLIERUNG DES DREhTELLERS 59
BEDIENUNG 61
STÖRUNGEN 69
SChLUSSBEMERKUNGEN 69
REINIGUNG 70
GARANTIE 70
CONTENTS
PRECAUTIONS 71
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE 71
SAFETY 72
INSTALLING ThE PROTECTIVE CIRCUIT 74
COOKWARE 74
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN 76
TURNTABLE INSTALLATION 76
INSTALLATION INSTRUCTIONS 77
OPERATION 78
TROUBLEShOOTING 85
FINAL REMARKS 85
CLEANING AND CARE 86
5
śRODKI OSTROŻNOśCI
CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL
(A) Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi drzwiami,
gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal.
Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających,
ani nie manipulować przy nich.
(B) Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnią
kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać, aby brud, lub resztki środka czyszczącego
zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
(C) Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona.
Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały
i aby nie było uszkodzeń na:
(1) DRZWIACH (wgniecenie)
(2) ZAWIASACH I ZAMKACH (złamane lub poluzowane)
(3) USZCZELKACH DRZWI I NA POWIERZCHNI USZCZELNIAJĄCEJ
(D) Regulacji i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie
odpowiednio wykwalikowany personel serwisowy producenta.
Dane techniczne
Model AMM 20 BI
Zasilanie 230V~ 50Hz
Częstotliwość robocza 2450MHz
Poziom głośności 54 [dB (A) re 1pW]
Pobór mocy 1250 W
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal 800 W
Znamionowa moc wyjściowa grilla 1000 W
Pojemność kuchenki 20 l
Średnica talerza obrotowego 245 mm
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) 315,5 x 594,6 x 382,6
Masa netto ~13,6 kg
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PROSZĘ PRZECZYTAĆ PONIŻSZE UWAGI I WSKAZÓWKI I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.
1) OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest użytkowane w trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej
kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarzaną wysoką temperaturę;
2) OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwiczki lub uszczelnienia drzwiczek są uszkodzone, kuchenki nie wolno uru-
chamiać do czasu jej naprawy przez wykwalikowaną osobę (z serwisu producenta);
3) OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych związanych
ze zdejmowaniem jakiejkolwiek pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla
każdego, poza wykwalikowaną osobą (z serwisu producenta);
4) OSTRZEŻENIE: Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
5) OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o
ograniczonej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajo-
mości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w
sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania przez dzieci chyba że
ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.
6) Minimalna wysokość wolnej przestrzeni niezbędnej ponad górną powierzchnią kuchenki jest określona
w ulotce instalacyjnej;
7) Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;
8) Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, zwracać szczególną
uwagę na kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu pojemników;
9) W przypadku zauważenia dymu, wyłączyć przyrząd lub odłączyć go od zasilania i zostawić drzwiczki
zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
10) Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować
ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
PL

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756