Znaleziono w kategoriach:
Kuchenka mikrofalowa AMICA AMMB25E2SGW X-TYPE

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa AMICA AMMB25E2SGW X-TYPE

Powrót
AMMB25E2SGI X-TYPE / TMI 25 AXX
AMMB25E2SGB X-TYPE / TMI 25 BXB
AMMB25E2SGW X-TYPE / TMI 25 CXW
AMMB20E2SGI X-TYPE / TMI 20 AXX
AMMB20E2SGB X-TYPE / TMI 20 BXB
AMMB20E2SGW X-TYPE / TMI 20 CXB
PL INSTRUKCJAOBSŁUGI
EN INSTRUCTION MANUAL
CZ NÁVOD K OBSLUZE
SK NÁVOD NA OBSLUHU
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
FR MODE D‘EMPLOI
NL GEBRUIKSAANWIJZING
2
UrządzeniemarkiAmicatopołączeniewyjątkowejłatwościobsługiidoskonałejefektywności.
Każdeurządzenieprzedopuszczeniemfabrykizostałodokładniesprawdzonepodwzględem
bezpieczeństwaifunkcjonalności.
ProsimyPaństwaouważnąlekturęinstrukcjiobsługiprzeduruchomieniemurządzenia.
SZANOWNIPAŃSTWO!
GRATULUJEMYWYBORUSPRZĘTUMARKIAMICA
Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:
Zakaz wykonywania pewnych czynności
przez użytkownika.
Zagrożenia wynikające z niewłaściwe-
go postępowania z urządzeniem oraz
czynnościach, które może wykonać jedynie
wykwalikowana osoba, na przykład z
serwisu producenta.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
Ważne informacje dotyczące bezpie-
czeństwa użytkownika urządzenia oraz
prawidłowej jego eksploatacji.
Wskazówki związane z użytkowaniem
sprzętu.
i
Informacje dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
i
Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
mają charakter poglądowy. Pełne wyposa-
żenie urządzenia znajduje się w odpowied-
nim rozdziale.
Model AMMB20E2SG* X-TYPE
TMI 20* AMMB25E2SG* X-TYPE
TMI 25*
Zasilanie AC 230V / 50Hz AC 230V / 50Hz
Częstotliwość robocza [MHz] 2450 2450
Poziom głośności [dB(A) re 1pW] 63 63
Pobór mocy [W] 1270 1450
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal [W] 800 900
Znamionowa moc wyjściowa grilla [W] 1000 1000
Pojemność kuchenki [l] 20 25
Średnica talerza obrotowego [mm] 255 315
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) [mm] 382 x 594 x 333 382 x 594 x 403
Urządzenie przystosowane do zabudowy meblowej
Masa netto [kg] 17 17,6
DANE TECHNICZNE
SPISTREŚCI
DANE TECHNICZNE 2
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 4
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU 8
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO 9
NACZYNIA 10
NASTAWA KUCHENKI 12
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO 12
INSTALACJA URZĄDZENIA 13
OBSŁUGA 14
USUWANIE USTEREK 18
CZYSZCZENIE 18
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA 19
PL
3
ŚRODKIOSTROŻNOŚCI
CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE
NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL
Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi
drzwiami, gdyż może to spowodować szkodliwe nara-
żenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłą-
czać blokad zabezpieczających,ani nie manipulować
przy nich.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową
powierzchnią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać,
aby brud, lub resztki środka czyszczącego zbierały się
na powierzchniach uszczelniających.
Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona.
Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidło-
wo się zamykały i aby nie było uszkodzeń na:
1 drzwiach (wgniecenia, pęknięcia)
2 zawiasach i zamkach (złamane, pęknięte lub poluzo-
wane)
3 uszczelkach drzwi i powierzchniach uswzczelniają-
cych
Regulacji, czynności konserwacyjnych i wszelkich na-
praw kuchenki winien dokonywać wyłącznie odpowied-
nio wykwalikowany personel serwisowy producenta.
W szczególności dotyczy to prac związanych ze zdej-
mowaniem pokrywy chroniącej użytkownika przez pro-
mieniowaniem mikrofalowym.
Trzymaj urządzenia i jego sznur przyłączeniowy z dala
od dzieci poniżej 8 lat.
Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szaf-
ce*
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części
gorące podczas użytkowania. Należy unikać kontaktu
z gorącymi częściami. Dzieci w wieku poniżej 8 lat, po-
winny trzymać się z dala od urządzenia, chyba że
pod nadzorem osoby dorosłej;
Urządzenia nie należy czyścić parą
Powierzchnie szafki mogą podczas pracy kuchenki roz-
grzać;
PL
* dotyczy urządzeń, które nie są przystosowane do zabudowy meblowej
4
WSKAZÓWKIDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWAUŻYTKOWANIA
PRZECZYT UWAŻNIE I ZACHOW NA PRZY-
SZŁOŚĆ.
Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami lu-
dzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej energii
mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy
przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpie-
czeństwa
i
Przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządze-
nia.
Niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia za-
grożenia pożarem w komorze kuchenki.
Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznacze-
niem opisanym w instrukcji. Nie stosować korodujących
chemikaliów w urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie
zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żyw-
ności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysło-
wego lub laboratoryjnego.
OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest użytkowane w
trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej kuchen-
ki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarza-
ną wysoką temperaturę*;
OSTRZEŻENIE: Cieczy i innych artykułów żywnościo-
wych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych po-
jemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ogra-
niczonej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicz-
nej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, gdy one nadzorowane lub zostały poinstru-
owane na temat korzystania z urządzenia w sposób bez-
pieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem
urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
wykonywania przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i
nadzorowane przez odpowiednią osobę.
Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytko-
wania w kuchenkach mikrofalowych;
Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastiko-
wych lub papierowych, należy nadzorować pracę ku-
chenki mikrofalowej ze względu na możliwość zapłonu
pojemników;
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
PL
5
WSKAZÓWKIDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWAUŻYTKOWANIA
W przypadku zauważenia dymu i/lub ognia, wyłączyć
urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zostawić
drzwiczki zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodo-
wać opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować
ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
i
Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwi-
czek i części przyległych znajdują się w odpowiednim
dziale tej instrukcji.
Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać
wszelkie złogi resztek potraw
Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie
może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co
może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i
powodować niebezpieczne sytuacje
Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ule-
gnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wy-
twórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
i
Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy wy-
palić grzałkę grilla (podczas wypalania grzałki, z kratek
wentylacyjnych kuchenki może ulatniać się dym)*:
- włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć
okno,
- nastawić kuchenkę na pracę samego grilla na ok. 3
min. i wygrzać grzałkę grilla bez podgrzewania żywno-
ści.
Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.
Talerz obrotowy i zespół wózka obrotowego winny znaj-
dować się w kuchence w czasie gotowania. Należy
ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obroto-
wym i ostrożnie nią manipulować, aby uniknąć ewentu-
alnego stłuczenia.
Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia
może spowodować przez wysoką temperaturę pęknię-
cie stolika obrotowego.
i
Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do goto-
wania w kuchenkach mikrofalowej.
* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill
PL

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756