Znaleziono w kategoriach:
Kuchenka mikrofalowa AMICA AMG17M70V

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa AMICA AMG17M70V

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
NÁVOD K OBSLUZE CZ
NÁVOD NA OBSLUHU SK
GEBRAUCHSANWEISUNG DE
INSTRUCTION MANUAL EN
AMG 17M70 V
AMG 20M70 V
2
Uwaga!
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia ła nie urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki mikrofalowej przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi
i przechowuj ją potem w takim miejscu, aby móc zaglądać do niej w przyszłości. Jeżeli będziesz prze-
strzegał instrukcji, zapewnisz sobie wiele lat niezawodnej pracy twojej kuchenki.
PL Zakupiona kuchenka mikrofalowa jest wyrobem nowoczesnym i łatwym w obsłudze. Niniejsza instrukcja
obsługi pozwoli na szybkie i dokładne zaznajomienie się z nowo nabytą kuchenką. Prosimy o dokładne i wnikliwe
zapoznanie się z treścią instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń producenta wyrobu.
Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu.
Pozor!
Tato trouba je určena pouzek domácímu použití. Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn neovlivňu-
jících fungování spotřebiče. Změny jsou přípustné ve vybavení, vnitřním a vnějším dizajnu, neovlivňující jeho
funkčnost a bezpečnost.
Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě prostudujte informace uvedené v tomto návodu k použití.
Návod si poté uschovejte na bezpečném místě pro pozdější potřebu. Budete-li dodržovat uvedené
instrukce, bude vám mikrovlnná trouba mnoho let spolehlivě sloužit.
CZ Vaše mikrovlnná trouba je moderní a snadno ovladatelný výrobek. Díky
tomuto návodu k obsluze se s Vaší novou mikrovlnnou troubou seznámíte rychle a důkladně. Pečlivě si prosím přečtěte
obsah návodu, zejména pak poznámky a doporučení výrobce spotřebiče.
Přejeme Vám hodně spokojenosti s naším výrobkem
Upozornenie!
Táto mikrovlnná rúra je určená výlučne pre domáce použitie. Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzania
zmien neovplyvňujúcich fungovanie spotrebiča. Zmeny prípustné vo výbave, vnútornom a vonkajšom
dizajnu, neovplyvňujúce jeho funkčnosť a bezpečnosť.
Pred použitím mikrovlnnej rúry si dôkladne preštudujte informácie uvedené v tomto návode na používa-
nie. Návod si potom uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršiu potrebu. Ak budete dodržiavať
uvedené inštrukcie, ponúkne vám mikrovlnná rúra veľa rokov spoľahlivej prevádzky.
SK Stali ste sa užívateľmi najnovšej generácie Mikrovlnná rúra. Mikrovlnná rúra bol navrhnutý a vyrobený tak,
aby spĺňal vaše nároky a stal sa súčasťou moderne vybavenej kuchyne. Moderné konštrukčné riešenie a technológie
použité pri výrobe zaisťujú vysokú účinnosť a estetické pôsobenie.
Prajeme vám mnoho spokojnosti s naším výrobkom.
Achtung!
Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Verände-
rungen am Gerät vorzunehmen, die jedoch die Funktionalität und die Sicherheit des Gerätes nicht beeinträchtigen
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts aufmerksam die beiliegende Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie die
Gebrauchsanweisung gut auf. Bei Beachtung der Gebrauchsanweisung werden Sie viele Jahre Freude an dem
von Ihnen gekauften Gerät haben.
DE Die von Ihnen gekaufte Mikrowelle ist ein modernes und leicht zu bedienendes Gerät. Lesen Sie bitte genau
und aufmerksam die vorliegende Gebrauchsanweisung, vor allem die Bemerkungen und Hinweise des Herstellers.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Gerät!
Attention!
This microwave oven is designed for household use only. The manufacturer reserves the right to introduce
changes which do not affect the operation of the appliance.
Before using the microwave, please carefully read this manual. Store it in such a place, so that it may be
used in future. Please follow the instructions to ensure many years of reliable operation of your oven.
EN The purchased microwave oven is a modern and easy to use product. This operator’s manual will allow you
to quickly and thoroughly familiarize yourself with the newly purchased oven. Please carefully read the contents of this
manual with particular emphasis on the manufacturer’s comments and recommendations
We trust you will be fully satised with our product.
SPIS TREŚCI
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 4
BEZPIECZEŃSTWO 5
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO 7
NACZYNIA 7
NASTAWA KUCHENKI 9
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO 9
INSTALACJA 10
OBSŁUGA 11
USUWANIE USTEREK 13
UWAGI KOŃCOWE 13
CZYSZCZENIE 14
GWARANCJA 14
OBSAH
PREVENTIVNI 15
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 15
BEZPEČNOST 16
UZEMNĚNÍ 18
NÁDOBÍ 18
NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY 20
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE 20
INSTALACE 21
OBSLUHA 22
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 24
UPOZORNĚNÍ 24
ČIŠTĚNÍ 25
ZÁRUKA 25
OBSAH
BEZPEČNOSŤ 26
TIPY PRE BEZPEČNOSŤ 26
BEZPEČNOSŤ 27
UZEMNENIE 29
RIAD 29
NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY 31
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE 31
INSTALACE 32
OBSLUHA 33
RIEŠENIE PROBLÉMOV 35
UPOZORNENIA 35
ČISTENIE 36
ZÁRUKA 36
INHALT
SICHERHEITSHINWEISE 37
SICHERHEITSANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG 37
SICHERHEIT 38
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 40
GESCHIRR 40
MIKROWELLENAUSSTATTUNG 42
INSTALLIERUNG DES DREHTELLERS 42
INBETRIEBNAHME DER MIKROWELLE 43
BEDIENUNG 44
STÖRUNGEN 46
SCHLUSSBEMERKUNGEN 46
REINIGUNG 47
GARANTIE 47
CONTENTS
PRECAUTIONS 48
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE 48
SAFETY 49
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT 51
COOKWARE 51
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN 53
TURNTABLE INSTALLATION 53
INSTALLATION INSTRUCTIONS 54
OPERATION 55
TROUBLESHOOTING 57
FINAL REMARKS 57
CLEANING AND CARE 58
4
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL
(A) Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi drzwiami,
gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal.
Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających,
ani nie manipulować przy nich.
(B) Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnią
kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać, aby brud, lub resztki środka czyszczącego
zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
(C) Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona.
Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały
i aby nie było uszkodzeń na:
(1) DRZWIACH (wgniecenie)
(2) ZAWIASACH I ZAMKACH (złamane lub poluzowane)
(3) USZCZELKACH DRZWI I NA POWIERZCHNI USZCZELNIAJĄCEJ
(D) Regulacji i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie
odpowiednio wykwalikowany personel serwisowy producenta.
Dane techniczne
Model AMG 17M70 V AMG 20M70 V
Zasilanie 230V~ 50Hz 230V~ 50Hz
Częstotliwość robocza 2450MHz 2450MHz
Poziom głośności 54 [dB (A) re 1pW] 54 [dB (A) re 1pW]
Pobór mocy 1200W 1200W
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal 700W 700W
Pojemność kuchenki 17 l 20 l
Średnica talerza obrotowego 245 mm 245 mm
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) 262 x 452 x 306 262 x 452 x 320
Masa netto 10,5 kg 10,5 kg
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ
1) OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwiczki lub uszczelnienia drzwiczek są uszkodzone, kuchenki nie wolno uru-
chamiać do czasu jej naprawy przez wykwalikowaną osobę (z serwisu producenta);
2) OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych związanych
ze zdejmowaniem jakiejkolwiek pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla
każdego, poza wykwalikowaną osobą (z serwisu producenta);
3) OSTRZEŻENIE: Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
4) OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o
ograniczonej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajo-
mości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w
sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania przez dzieci chyba że
ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.
PL
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
5) Minimalna wysokość wolnej przestrzeni niezbędnej ponad górną powierzchnią kuchenki wynosi 20cm;
6) Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;
7) Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, zwracać szczególną
uwagę na kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu pojemników;
8) W przypadku zauważenia dymu, wyłączyć przyrząd lub odłączyć go od zasilania i zostawić drzwiczki
zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
9) Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować
ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
10) Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z pożywkami dla dzieci należy rozmieszać lub
wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia, aby uniknąć oparzeń;
11) Jajka w skorupkach i całe jajka ugotowane na twardo nie powinny być ogrzewane w kuchenkach
mikrofalowych, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalami;
12) Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowied-
nim dziale tej instrukcji.
13) Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać wszelkie złogi resztek potraw;
14) Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni,
co może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i powodować niebezpieczne sytuacje;
15) Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymienio-
ny u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
16) Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce.
17) Tylna powierzchnia urządzenia, powinna być umieszczona przy ścianie kuchennej.
BEZPIECZEŃSTWO
1. Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.
2. Talerz obrotowy i zespół pierścienia obrotowego winny znajdować się w kuchence w czasie gotowa-
nia. Należy ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby
uniknąć ewentualnego stłuczenia.
3. Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia może spowodować przez wysoką temperaturę
pęknięcie stolika obrotowego.
4. Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do gotowania w kuchenkach mikrof.
5. Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w
czasie gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.
6. Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo
małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie, iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory
wewnętrznej.
7. Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza
obrotowego może spowodować jego pęknięcie.
8. Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla niemowląt w kuchence mikrofalowej. Może nastą-
pić nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia zyczne.
9. Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak buteleczki do syropów.
10. Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchence mikrofalowej.
11. Nie robić konserw domowych w kuchence mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika
osiągną temperaturę wrzenia.
12. Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Ta kuchenka mikrofalowa jest zaprojek-
towana tylko do użytku domowego.
13. W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gorących cieczy i napojów oraz poparzenia się, nale-
ży wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki i ponownie w połowie czasu gotowania. Na-
stępnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchence i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.
14. Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchence, aby uniknąć spalenia spowodowanego
nadmiernym gotowaniem.
15. Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystości może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co
może ujemnie wpłynąć na trwałość urządzenia i ewentualnie powodować niebezpieczne sytuacje.
16. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdol-
ności zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chy-
ba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
PL

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756