Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka AMICA FK3356.4DFZAA No frost 185.5cm Biała

Instrukcja obsługi Lodówka AMICA FK3356.4DFZAA No frost 185.5cm Biała

Powrót
FK3356N.2DFX/ FK3356T.4DFX /
FK3356.4DFZXAA / K3356.4DFZAA /
FK3356.4GBDF / FK3356.4GBDFZAA /
FK3356T.4DFZ / FK3556.4DFZ /
FK3556.2DFZX / FK3556.4DFZXAA
IO-REF-0598/2
(04.2019)
Chłodziarko-zamrażarka / Frigorífico-congelador
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
MANUAL DE USO ES
- 2 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 10
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 10
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 10
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 11
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 11
KLASA KLIMATYCZNA 11
ROZPAKOWANIE 12
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 13
STEROWANIE 14
STEROWANIE URZĄDZENIEM 14
VITCONTROL PLUS / VITCONTROL 16
POJEMNIK VITCONTROL PLUS 16
REGULACJA POZIOMU WILGOTNOŚCI WEWNĄTRZ POJEMNIKA VITCONTROL PLUS /
VITCONTROL 16
OBSŁUGA I FUNKCJE 17
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 17
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 17
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 19
PORADY PRAKTYCZNE 19
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 19
PORADY PRAKTYCZNE 20
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 20
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 21
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 21
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 21
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 22
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 22
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 22
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 22
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 22
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 22
LOKALIZACJA USTEREK 23
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 25
GWARANCJA 25
PL - Spis treści
- 3 -
ES - Tabla de contenido
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 27
INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL APARATO 33
INSTALACIÓN ANTES DE PRIMER USO 33
DISTANCIAS MÍNIMAS DE LAS FUENTES DE CALOR 33
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN 34
DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 34
CLASE CLIMÁTICA 34
DESEMBALAJE 35
ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS 36
CONTROL 37
CONTROL DE EQUIPO 37
VITCONTROL PLUS 39
COMPARTIMENTO VITCONTROL PLUS 39
REGULAÇÃO DO NÍVEL DE HUMIDADE NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO VITCONTROL
PLUS 39
MANTENIMIENTO Y FUNCIONES 40
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN EL FRIGORÍFICO Y EN EL CONGELADOR 40
CONGELACIÓN DE PRODUCTOS** 40
AHORRO Y MEDIO AMBIENTE 42
CONSEJOS PRÁCTICOS 42
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ESTRELLAS? 42
ZONAS DE TEMPERATURAS EN EL REFRIGERADOR 43
PRODUCTOS QUE NO DEBEN SER ALMACENADOS EN EL REFRIGERADOR 43
DESCONGELACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 44
DESCONGELACIÓN Y LAVADO DE FRIGORÍFICO *** 44
DESCONGELACIÓN Y LAVADO DE CONGELADOR** 44
PARA DESCONGELAR, ES NECESARIO 45
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DEL FRIGORÍFICO**** 45
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONGELADOR**** 45
LIMPIEZA MANUAL DEL REFRIGERADOR Y EL CONGELADOR.**** 45
DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTANTES***** 45
DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTANTES DE LA PUERTA***** 45
LOCALIZACIÓN DE ANOMALIAS 46
GARANTÍA, ATENCIÓN DE POST VENTA 48
GARANTÍA 48
- 4 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użyt-
ku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia.
Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujedno-
licone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub za-
mrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołą-
czonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szko-
dy wynikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczo-
nych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wyko-
rzystania jej w przy szło ści lub przekazania ewen-
tu al ne mu na stęp ne mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użyt-
kowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci.
Nie należy po zwa lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nie-
ogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756