Znaleziono w kategoriach:
Okap AMICA OKC957S

Instrukcja obsługi Okap AMICA OKC957S

Powrót
IO 01096/7
(08.2018)
Kitchen extractor hood / Okap nadkuchenny /
Kuchyňského odsavače / Kuchynského odsávača /
Campana extractora de cocina / Exaustor de cozinha
OKC657S / OKC957S /
OKC658S / OKC958S
OPERATING INSTRUCTIONS EN
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
NÁVOD K OBSLUZE CS
NÁVOD NA OBSLUHU SK
MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
MANUAL DE INSTRUÇÕES PT
- 2 -
NOTES ON SAFETY 6
UNPACKING 9
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE 9
OPERATION 10
COOKER HOOD CONTROLS 10
CONTROL PANEL 10
OFF TIMER 11
OTHER IMPORTANT INFORMATION CONCERNING THE OPERATION OF THE HOOD 12
CLEANING AND MAINTENANCE 13
MAINTENANCE 13
GREASE FILTER 13
ACTIVATED CHARCOAL FILTER 13
LIGHT 13
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE 14
WARRANTY 14
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 16
ROZPAKOWANIE 20
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 20
OBSŁUGA 21
STEROWANIE OKAPEM 21
PANEL STEROWANIA 21
TIMER (OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA OKAPU) 22
INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI OKAPU 23
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 24
KONSERWACJA 24
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY 24
FILTR WĘGLOWY 24
OŚWIETLENIE 24
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 25
GWARANCJA 25
EN- Table of contents
PL- Spis treści
- 3 -
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA 37
ROZBALENIE 41
LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ 41
OBSLUHA 42
OVLÁDANIE ODSÁVAČA 42
OVLÁDACÍ PANEL 42
ČASOVAČ (ONESKORENÉ VYPNUTIE MOTORA ODSÁVAČA) 43
INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ODSÁVAČA 44
ČISTENIE A ÚDRŽBA 45
KONZERVÁCIA 45
PROTITUKOVÝ FILTER 45
UHLÍKOVÝ FILTER 45
OSVETLENIE 45
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS 46
ZÁRUKA 46
SK- Obsah
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 27
VYBALENÍ 30
LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ 30
OBSLUHA 31
OVLÁDÁNÍ ODSAVAČE 31
OVLÁDACÍ PANEL 31
ČASOVAČ (OPOŽDĚNÉ VYPNUTÍ MOTORU ODSAVAČE) 32
JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE O OBSLUZE ODSAVAČE 33
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 34
ÚDRŽBA 34
PROTITUKOVÝ FILTR 34
UHLÍKOVÝ FILTR 34
OSVĚTLENÍ 34
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS 35
ZÁRUKA 35
CS- Obsah
- 4 -
INDICACIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD 48
DESEMBALAJE 52
ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS 52
USO 53
CONTROL DE CAMPANA 53
PANEL DE CONTROL 53
TEMPORIZADOR (RETRASO DE LA DESACTIVACIÓN DEL MOTOR DE LA CAMPANA) 54
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AL USO DE LA CAMPANA 55
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 56
MANTENIMIENTO 56
FILTRO DE GRASA 56
FILTRO DE CARBÓN 56
ILUMINACIÓN 56
GARANTÍA, ATENCIÓN DE POST VENTA 57
GARANTÍA 57
CONSELHOS DE SEGURANÇA 59
DESEMPACOTAMENTO 63
ELIMINAÇÃO DE APARELHOS GASTOS 63
UTILIZAÇÃO 64
CONTROLO DO EXAUSTOR 64
PAINEL DE COMANDO 64
TIMER (DESLIGAMENTO ATRASADO DO MOTOR DO EXAUSTOR) 65
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO EXAUSTOR 66
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 67
MANUTENÇÃO 67
FILTRO DE GORDURA 67
FILTRO DE CARVÃO 67
ILUMINAÇÃO 67
GARANTIA, SERVIÇO PÓS-VENDA 68
GARANTIA 68
ES- Tabla de contenidos
PT- Índice
- 5 -
Dear customer,
From now on, your daily housework will be easier
than ever before. Your appliance is excepon-
ally easy to use and extremely ecient. Aer reading
these Operang Instrucons, operang the appliance
will be easy.
Before being packaged and leaving the manufacturer,
the appliance was thoroughly checked with regard to
safety and funconality.
Before using the appliance, please carefully read
these Operang Instrucons. By following these
instrucons carefully you will be able to avoid any
problems in using the appliance. It is important to
keep these Operang Instrucons and store them in a
safe place so that they can be consulted at any me.
Follow these instrucons carefully in order to avoid
possible accidents.
Sincerely,

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756