Znaleziono w kategoriach:
Okap AMICA OKS952T

Instrukcja obsługi Okap AMICA OKS952T

Powrót
Okapu nadkuchennego
Okap użytkować dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OKS 652 T / KH 17181 E
OKS 952 T / KH 17180 E
2
SZANOWNY KLIENCIE,
Okap nadkuchenny Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektyw-
ności. Po prze czy ta niu niniejszej instrukcji, obsługa okapu nie będzie problemem.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko
wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Uwaga!
Okap nadkuchenny przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia
ła nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
 za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel.801 801 800
3
SPIS TREŚCI
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania........................................4
Charakterystyka...................................................................................5
Wyposażenie...................................................................................6
Montaż................................................................................................................7
Obsługa...............................................................................................................10
Czyszczenie i konserwacja...................................................................................12
Gwarancja, obsługa posprzedażna...................................................................14
Ochrona środowiska...................................................................................15
Oświadczenie producenta...................................................................................15
Min647Max1027
500
598,
60
262
20
80
400
600
20
250
898
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
ZALECENIA:
1. Sprawdzić,czynapięciepodanenatabliczceznamionowejodpowiadamiejscowymparame-
tromzasilania.
2. Przedmontażemrozwinąćiwyprostowaćprzewódsieciowy.
3. Niniejszysprzętniejestprzeznaczonydoużytkowaniaprzezosoby(wtymdzieci)oograniczo-
nejzdolnościzycznej,czuciowejlubpsychicznej,lubosobyobrakudoświadczenialubzna-
jomościsprzętu,chybażeodbywasiętopodnadzoremlubzgodniezinstrukcjąużytkowania
sprzętu,przekazanejprzezosobyodpowiadającezaichbezpieczeństwo.
Należyzwracaćuwagęnadzieci,abyniebawiłysięokapem.
OSTRZEŻENIA:
1. Okapnadkuchenny,którysłużydousuwaniaoparówkuchennychnazewnątrz(pracajako
wyciąg),należypodłączyćdoodpowiedniegokanałuwentylacyjnego(niepodłączaćdoka-
nałówkominowych,dymowychlubspalinowych,będącychweksploatacji).
2.Urządzenienależyzamontowaćnawysokości,conajmniej650mmodkuchenkielektrycz-
nejlubceramicznej,oraz750mmwprzypadkukuchenekgazowych(lubelektryczno-gazo-
wych)-Rys.1.
3. Podokapemnadkuchennymniewolnopozostawiaćodkrytegopłomienia.Podczaszdejmo-
wanianaczyńznadpalnika,należyustawićminimalnypłomień.
4. Potrawyprzygotowywanenatłuszczachpowinnybyćstalenadzorowane,gdyżprzegrzany
tłuszczmożesięłatwozapalić.
5. Filtrprzeciwtłuszczowydookapunadkuchennegonależyczyścićśrednioco2-3tygodnie.
Filtrzbytmocnonasyconytłuszczemjestłatwopalny.
6. Przedkażdąoperacjąwymianyltralubprzedpodjęciempracnaprawczych,należywyjąć
wtyczkęurządzeniazgniazdka.
7. Jeżeliwpomieszczeniu,opróczokapu,eksploatujesięinneurządzeniaozasilaniunieelek-
trycznym(np.piecenapaliwaciekłe,grzejnikiprzepływowe,termy),należyzadbaćowystar-
czającąwentylację(dopływpowietrza).Bezpiecznaeksploatacjajestmożliwa,gdyprzyjed-
noczesnejpracyokapuiurządzeńspalających,zależnychodpowietrzawpomieszczeniu,
wmiejscuustawieniatychurządzeńpanujepodciśnienienajwyżej0,004milibara(tenpunkt
nieobowiązuje,gdyokapkuchennyjestużytkowanyjakopochłaniaczzapachów).
8. Przypodłączeniudosieci230Vwymaganejestpodłączeniedosprawnegogniazdaelek-
trycznego,uziemionegoizabezpieczonegobezpiecznikiem10A.
9. Okapniepowiniensłużyćjakopłaszczyznapodparciadlaosóbznajdującychsięwkuchni.
10.Okappowinienbyćczęstoczyszczony
zarównonazewnątrzjakiodwewnątrz
(PRZYNAJMNIEJRAZWMIESIĄCU,z
zachowaniemwskazówekdotyczących
 konserwacjipodanychwniniejszejinstrukcji).
Nieprzestrzeganiezasaddotyczących
czyszczeniaokapuorazwymianyltrów
powodujepowstaniezagrożeniapożarem.
Producentnieponosiżadnejodpowie-
dzialnościzaewentualneszkodylub
pożaryspowodowaneprzezurządzenie
awynikająceznieprzestrzegania
zaleceńpodanychwniniejszejinstrukcji.
Min.65 cm
Min.75 cm
Rys.1
5
Wymagania elektryczne
Należysprawdzić,czynapięciepodanenatabliczceznamionowejodpowiadaparametrom
zasilaniaelektrycznegowdomu,przyczymzasilanietomusibyćoznaczonejako~(prąd
przemienny).
Uwaga! Jeżeliprzewódzasilającyulegnieuszkodzeniu,topowinienbyćwymieniony
wspecjalistycznymzakładzienaprawczym.
Urządzeniezapakowanejestwfolię,któramożebyćźródłemniebezpieczeństwa.Aby
uniknąćryzykawypadkunależyfolięschowaćprzeddziećmi.
NiniejszeurządzenieposiadaoznaczeniazgodniezDyrektywąEuropejską2002/96/ECw
sprawiezużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego(WEEE).
UWAGA: przed podłączeniem okapu do zasilania sieciowego i sprawdzeniem jego
prawidłowego działania należy zawsze skontrolować czy kabel zasilania został
prawidłowo zainstalowany i NIE został przygnieciony przez okap w trakcie czynności
montażowych.
CHARAKTERYSTYKA
Okapnadkuchenny(OKS652T,OKS952T)służydousuwaniaoparówku-
chennych.Wymagaonzainstalowaniaprzewoduodprowadzającegopowietrzena
zewnątrz.Długośćprzewodu(ruraØ150)niepowinnabyćdłuższaniż4-5m.Po
zainstalowaniultrazwęglemaktywnymokapmożepracowaćjakopochłaniacz
zapachów.Wtymprzypadkuniewymagasięinstalowaniaprzewoduodprowadzają-
cegopowietrzenazewnątrz.
OkapnadkuchennyjesturządzeniemelektrycznymwykonanymwIklasieochrony
przeciwporażeniowej.Uziemienieurządzeniajestwymaganeprzepisamiprawa.Pro-
ducentzrzekasięjakiejkolwiekodpowiedzialnościztytułuewentualnychszkód,jakie
mogąponieśćosobylubprzedmiotynaskutekniewypełnieniaobowiązkunałożonego
przeztenprzepis.
Dodatkowonależyzapewnićmożliwośćodłączenia
urządzenia od sieci elektrycznej, poprzez wyjęcie
wtyczkilub wyłączenie wyłącznika dwubiegunowe-
go.
Okapposiadaniezależneoświetlenieorazwenty-
latorwyciągowyzmożliwościąustawieniajednejz
pięciuprędkościobrotowych.
Okapjestprzeznaczonydotrwałegozamocowania
napionowejścianieponadkuchenkągazowąlubelektryczną.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756