Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka AMICA FZ3006.3DFMX

Instrukcja obsługi Zamrażarka AMICA FZ3006.3DFMX

Powrót
Zamrażarka
FZ3006.3DFMX /
FZ3036.3DFMX
IO-REF-0727/1
(11.2020)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
- 2 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 9
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 9
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 9
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 10
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 10
KLASA KLIMATYCZNA 10
ROZPAKOWANIE 11
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 12
STEROWANIE 13
STEROWANIE URZĄDZENIEM 13
KONTROLA TEMPERATURY 13
OPCJE DODATKOWE 15
OBSŁUGA I FUNKCJE 16
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 16
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 16
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 18
PORADY PRAKTYCZNE 18
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 18
PORADY PRAKTYCZNE 19
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 19
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 20
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 20
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 20
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 21
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 21
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 21
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 21
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 21
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 21
LOKALIZACJA USTEREK 22
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 24
GWARANCJA 24
PL - Spis treści
- 3 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż
kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Z poważaniem
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użyt-
ku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia.
Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujedno-
licone dla wyrobów chłodniczych różnych typów,
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub za-
mrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołą-
czonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szko-
dy wynikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczo-
nych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wyko-
rzystania jej w przy szło ści lub przekazania ewen-
tu al ne mu na stęp ne mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użyt-
kowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci.
Nie należy po zwa lać im bawić się urządzeniem.
Nie wol no im siadać na elementach wysuwanych
i zawieszać się na drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nie-
ogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.
Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia
nie należy chwytać za uchwyty drzwi, ciągnąć
za skraplacz z tyłu lodówki oraz dotykać ze spo łu
kompresora.
- 5 -
Urządzenia nie należy przechylać o więcej niż 40°
od pionu pod czas transportu, przenoszenia lub
usta wia nia. Jeżeli taka sytuacja za ist nia ła włą-
cze nie urządzenia może nastąpić min. po 2 go-
dzi nach od jego ustawienia (rys. 2).
Przed każdą czynnością kon ser wa cyj należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie nale-
ży ciągnąć za przewód, lecz chwytać za korpus
wtyczki.
Dźwięki słyszalne jako trzaskanie lub pękanie
spowodowane przez rozszerzanie i kur cze nie się
części na skutek zmian temperatury.
Ze względu na bezpieczeństwo nie należy na pra-
wiać urządzenia we własnym za kre sie. Naprawy,
wy ko ny wa ne przez oso by nie posiadające wyma-
ganych kwalikacji mogą stanowić poważne nie-
bezpieczeństwo dla użytkownika urzą dze nia.
Należy przewietrzyć przez kilka mi nut pomiesz-
czenie, w którym znajduje się urządzenie (po-
miesz cze nie to musi mieć przy naj mniej 4m3;
dla wyrobu z izobutanem/R600a) w przypadku
uszkodzenia układu chłod ni cze go.
Produktów choćby tylko częściowo roz mro żo nych
nie można ponownie za mra żać.
Napojów w butelkach i puszkach, w szcze gól no ści
napojów gazowanych dwu tlen kiem węgla nie na-
leży prze cho wy wać w komorze zamrażarki. Pusz-
ki i butelki mogą po kać.
Nie brać do ust produktów za mro żo nych bezpo-
średnio wyjętych z zamrażarki (lody, kostki lodu,
itp.), ich ni ska temperatura może spowodować
dotkliwe odmrożenia.
UWAGA: Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu
chłodniczego, np. przez nakłucie kanałów środka
chłodniczego w parowniku, złamanie rur. Wytry-
skujący czynnik chłodniczy jest palny. W przy-
padku dostania się do oczu należy przepłukać je
czystą wodą i wezwać natychmiast lekarza.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to
powinien być wymieniony w specjalistycznym za-
kładzie naprawczym.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756