Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zamrażarka AMICA FS201.3C

Powrót
Zamrażarka skrzyniowa / Chest freezer / Gefriertruhe /
Mrazicí pult / Mraznička pultového typu
FS101.3
FS151.3C
FS201.3C
IO-REF-0484
(04.2018)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
OPERATING INSTRUCTIONS EN
GEBRAUCHSANWEISUNG DE
NÁVOD K OBSLUZE CS
NÁVOD NA OBSLUHU SK
- 2 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 9
INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA 12
INSTALACJA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 12
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA 12
PODŁĄCZENIE ZASILANIA 13
ODŁĄCZENIE OD ZASILANIA 13
KLASA KLIMATYCZNA 13
ROZPAKOWANIE 14
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 15
STEROWANIE 16
STEROWANIE URZĄDZENIEM 16
REGULACJA TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 16
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEMPERATURY 17
ODSZRANIANIE 17
OBSŁUGA I FUNKCJE 18
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW W CHŁODZIARCE I ZAMRAŻARCE 18
ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW** 18
JAK EKONOMICZNIE UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ 20
PORADY PRAKTYCZNE 20
CO OZNACZAJĄ GWIAZDKI? 20
PORADY PRAKTYCZNE 21
PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE 21
ODSZRANIANIE, MYCIE I KONSERWACJA 22
ODSZRANIANIE I MYCIE CHŁODZIARKI *** 22
ODSZRANIANIE I MYCIE ZAMRAŻARKI** 22
ABY ODSZRONIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI, NA LE ŻY** 23
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE CHŁODZIARKI**** 23
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE ZAMRAŻARKI**** 23
MYCIE RĘCZNE KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI.**** 23
WYJMOWANIE I WKŁADANIE PÓŁEK***** 23
WYJMOWANIE I WKŁADANIE BALKONIKA***** 23
LOKALIZACJA USTEREK 24
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 26
GWARANCJA 26
PL - Spis treści
- 3 -
EN- Table of contents
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE 28
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE 31
INSTALLATION BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME 31
MINIMUM DISTANCES FROM THE HEAT SOURCES 31
MAINS CONNECTION 32
DISCONNECTING THE MAINS 32
CLIMATE RANGE 32
UNPACKING 33
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE 34
CONTROLS 35
APPLIANCE CONTROLS 35
ADJUST TEMPERATURE INSIDE THE APPLIANCE 35
ADDITIONAL INFORMATION ON THE TEMPERATURE 36
DEFROSTING 36
OPERATION AND FUNCTIONS 37
STORAGE OF FOOD IN THE FRIDGE-FREEZER 37
FREEZING FOOD** 37
USING THE REFRIGERATOR EFFICIENTLY 39
PRACTICAL EVERYDAY TIPS 39
UNDERSTANDING THE STARS 39
PRACTICAL TIPS 40
FOOD THAT SHOULD NOT BE STORED IN A REFRIGERATOR 40
DEFROSTING, WASHING AND MAINTENANCE 41
DEFROSTING THE FRIDGE*** 41
DEFROSTING THE FREEZER** 41
DEFROST THE FREEZER CHAMBER FOLLOWING STEPS:** 42
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 42
AUTOMATIC FRIDGE DEFROSTING**** 42
WASHING THE FRIDGE AND FREEZER CHAMBERS MANUALLY**** 42
TAKING OUT AND PUTTING IN THE SHELVES***** 42
TAKING OUT AND PUTTING IN THE DOOR SHELF***** 42
TROUBLE-SHOOTING 43
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE 45
WARRANTY 45
- 4 -
DE - Inhaltsverzeichnis
SICHERHEITSHINWEISE 47
INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSBEDINGUNGEN DES GERÄTES 50
VORBEREITUNG FÜR DEN ERSTEN BERIEB 50
MINDESTABSTÄNDE ZU WÄRMEQUELLEN 50
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 51
GERÄT VOM STROMNETZ TRENNEN 51
KLIMAKLASSE 51
AUSPACKEN 52
ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN 53
STEUERUNG 54
STEUERUNG DES GERÄTES 54
EINSTELLUNG DER TEMPERATUR IM GERÄT 54
WEITERE INFORMATIONEN ZUR TEMPERATUR 55
ABTAUENDES 55
BEDIENUNG UND FUNKTIONEN 56
AUFBEWAHREN DER LEBENSMITTEL IM KÜHL- UND GEFRIERRAUM 56
TIEFKÜHLUNG DER LEBENSMITTEL** 56
ENERGIESPARENDE NUTZUNG DES KÜHLSCHRANKS 58
PRAKTISCHE RATSCHLÄGE 58
WAS BEDEUTEN DIE STERNE? 58
ZONEN IM KÜHLSCHRANK 59
PRODUKTE, DIE NICHT IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHRT WERDEN SOLLTEN. 59
ABTAUEN, REINIGEN UND PFLEGEN 60
ABTAUEN DES KÜHLRAUMES*** 60
ABTAUEN DES GEFRIERRAUMES** 60
ABTAUENDES GEFRIERRAUMES:** 61
AUTOMATISCHE ABTAUUNG DES KÜHLRAUMES**** 61
AUTOMATISCHE ABTAUUNG DES GEFRIERRAUMES**** 61
REINIGEN DES KÜHL- UND GEFRIERRAUMES**** 61
EINBAU UND AUSBAU DER ABSTELLPLATTEN ***** 61
EINBAU UND AUSBAU DER TÜRFÄCHER ***** 61
LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN 62
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE 64
GARANTIE 64
- 5 -
CS - Obsah
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ 66
INSTALACE A PROVOZNÍ PODMÍNKY SPOTŘEBIČE 69
INSTALACE PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM 69
MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI OD TEPELNÝCH ZDROJŮ 69
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ 70
ODPOJENÍ OD NAPÁJENÍ 70
KLIMATICKÁ TŘÍDA 70
VYBALENÍ 71
LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ 72
OVLÁDÁNÍ 73
OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 73
REGULACE TEPLOTY UVNITŘ ZAŘÍZENÍ 73
DALŠÍ INFORMACE O TEPLO 74
ODMRAZENÍ 74
OBSLUHA A FUNKCE 75
UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE A MRAZNIČCE 75
ZMRAZOVÁNÍ VÝROBKŮ** 75
JAK EKONOMICKY POUŽÍVAT CHLADNIČKU 77
PRAKTICKÉ PORADY 77
CO ZNAMENAJÍ HVĚZDIČKY? 77
ZÓNY V CHLADNIČCE 78
PRODUKTY, KTERÉ BY NEMĚLY BÝT PŘECHOVÁVANÉ V CHLADNIČCE 78
ODMRAZOVÁNÍ, MYTÍ A ÚDRŽBA 79
ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY*** 79
ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY** 79
PRO ODMRAZENÍ MRAZICÍHO PROSTORU MRAZNIČKY JE TŘEBA** 80
AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY**** 80
AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY**** 80
RUČNÍ MYTÍ MRAZICÍHO PROSTORU CHLADNIČKY A MRAZNIČKY**** 80
VYTAHOVÁNÍ A VKLÁDÁNÍ POLIC ***** 80
VYTAHOVÁNÍ A VKLÁDÁNÍ DVEŘNÍHO REGÁLU ***** 80
URČOVÁNÍ ZÁVAD 81
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS 83
ZÁRUKA 83

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756