Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka AMICA ZWM 636WD

Instrukcja obsługi Zmywarka AMICA ZWM 636WD

Powrót
ZMYWARKI DO NACZYŃ
Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
ZWM 636WD
ZWM 636SD
2
Przed podłączeniem wtyczki zmywarki do naczyń do gniazda zasilania
i rozpoczęciem eksploatacji należy koniecznie uważnie przeczytać całą
instrukcję obsługi i instalacji. Zawarte w niej wskazówki pomogą uniknąć
ryzyka obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia. Dokumentację zmywarki
należy przechować w bezpiecznym miejscu w celu poprawnego użytko-
wania i ewentualnych konsultacji.
Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana dla różnych urządzeń
i pewne opisane w niej funkcje mogą nie dotyczyć posiadanego przez
Państwa urządzenia.
SZANOWNY KLIENCIE!
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:
Zakaz wykonywania pewnych czynności
przez użytkownika.
Zagrożenia wynikające z niewłaściwe-
go postępowania z urządzeniem oraz
czynnościach, które może wykonać jedynie
wykwalikowana osoba, na przykład z
serwisu producenta.
Zmywarka przeznaczona jest wyłącznie do
użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co
przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe -
zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie
uzyskasz wszechstronną pomoc.
Ważne informacje dotyczące bezpie-
czeństwa użytkownika urządzenia oraz
prawidłowej jego eksploatacji.
Wskazówki związane z użytkowaniem
sprzętu.
i
Informacje dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
i
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 3
INSTALACJA URZĄDZENIA 7
POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE 9
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY 11
ZAŁADUNEK ZMYWARKI NACZYNIAMI 16
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA I WYBÓR PROGRAMU 19
TABELA PROGRAMÓW 21
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 22
KODY BŁĘDÓW I DZIAŁANIA W PRZYPADKU AWARII 23
PORADY PRAKTYCZNE I PRZYDATNE INFORMACJE 24
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Przed instalacją
Sprawdź urządzenie pod
kątem uszkodzeń trans-
portowych. Nigdy nie
instaluj ani nie używaj
uszkodzonego urządze-
nia. W razie wątpliwości
skontaktuj się ze sprze-
dawcą.
Przed pierwszym uży-
ciem
Patrz Uwagi dotyczące
instalacji (poniżej).
Zleć instalację syste-
mu uziemienia wykwa-
likowanemu elektry-
kowi.
Producent nie odpo-
wiada za jakiekolwiek
szkody powstałe w
wyniku użytkowania
nieuziemionego urzą-
dzenia.
Przed uruchomieniem
urządzenia sprawdź,
czy dane podane na
tabliczce znamionowej
zgodne z danymi lo-
kalnej sieci zasilającej.
Na czas instalacji
odłącz zmywarkę do
naczyń od zasilania.
Zawsze używaj orygi-
nalnej wtyczki dostar-
czonej z urządzeniem.
Nie podłączaj urządze-
nia do sieci zasilającej
za pomocą przedłuża-
cza. Przedłużacze nie
zapewniają dostatecz-
nego bezpieczeństwa
(np. mogą się prze-
grzewać).
Po zainstalowaniu
urządzenia, wtyczka
powinna być łatwo do-
stępna.
Niniejszy sprzęt może
być użytkowany przez
dzieci w wieku co naj-
mniej 8 lat i przez oso-
by o obniżonych moż-
liwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o
braku doświadczenia
i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zosta-
nie nadzór lub instruktaż
odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związa-
ne z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzę-
tem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwa-
cji sprzętu.
Dzieci poniżej 3 roku ży-
cia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod
stałą opieką.
4
Bezpieczeństwo dzieci
Nie pozwalaj dzieciom
bawić się tym urządze-
niem.
Detergenty do zmywa-
rek do naczyń mogą
mieć działanie żrące
dla oczu, ust i gardła.
Przeczytaj uwagi do-
tyczące bezpieczeń-
stwa, umieszczane
przez producentów
detergentów.
Nigdy nie zostawiaj
dzieci bez nadzoru,
kiedy urządzenie jest
otwarte. Mogą w nim
być pozostałości de-
tergentów.
Woda w zmywarce
nie nadaje się do pi-
cia. Niebezpieczeń-
stwo obrażeń ze strony
środków żrących.
Podczas otwierania
drzwi w trakcie trwa-
nia programu należy
zachować ostrożność
ze względu na wysoką
temperaturę wody
Zawsze umieszczaj
długie i ostre/spiczaste
przedmioty (np. widel-
ce, noże) w koszyku na
sztućce, skierowane
czubkiem w dół lub pła-
sko na górnym koszu,
aby uniknąć ewentual-
nych obrażeń.
Codzienna obsługa
Używaj urządzenie
tylko w gospodarstwie
domowym do następu-
jącej czynności: zmy-
wanie naczyń.
Nie stosuj rozpuszczal-
ników chemicznych
w urządzeniu; istnie-
je zagrożenie wybu-
chem.
Nie siadaj ani nie stawaj
na otwartych drzwiach,
ani nie kładź na nich
żadnych przedmiotów.
Urządzenie może się
przewrócić.
Nie otwieraj drzwi, kie-
dy urządzenie pracuje.
Możesz wypuścić go-
rącą wodę lub parę.
Nie zostawiaj otwar-
tych drzwi, ponieważ
mogą stwarzać zagro-
żenie.
W razie problemów
Zlecaj naprawy i mody-
kacje urządzenia tyl-
ko wykwalikowanym
pracownikom serwisu.
W razie problemów lub
napraw, odłącz urzą-
dzenie od sieci zasila-
jącej:
odłącz urządzenie, wy-
ciągając wtyczkę,
wyłącz bezpiecznik.
Nie ciągnij za kabel,
tylko za wtyczkę. Za-
mknij dopływ wody.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
5
Zalecenia
Dla oszczędności
energii i wody przed
włożeniem naczyń do
zmywarki spłukać po-
zostałości potraw. Uru-
chamiać zmywarkę w
pełni załadowaną.
Nie wkładać do urzą-
dzenia naczyń z reszt-
kami żywności.
Z programu mycia
wstępnego korzystać
tylko w razie potrzeby.
Miski, szklanki i kubki
wkładać do urządzenia
spodem do góry.
Nie wkładać do urzą-
dzenia naczyń nie
przeznaczonych do
mycia w zmywarce
oraz nie przepełniać
zmywarki.
i
Naczynia nienadające
się do mycia w zmy-
warce
Popielniczki, resztki
świec, pasty do czysz-
czenia, farby, substan-
cje chemiczne, stopy
żelaza;
Widelce, łyżki i noże
z trzonkiem drewnia-
nym, z rogu, kości sło-
niowej lub masy per-
łowej; elementy klejo-
ne, przedmioty zanie-
czyszczone środkiem
ściernym, kwasem lub
zasadą
Plastikowe naczynia
nie odporne na dzia-
łanie wysokiej tempe-
ratury, pojemniki mie-
dziane lub z cyny;
Przedmioty aluminio-
we i srebrne (mogą
ulegać przebarwieniu,
zmatowieniu)
Niektóre delikatne ro-
dzaje szkła, porcelana
z ozdobnymi nadruka-
mi, ponieważ blakną
nawet po pierwszym
myciu; niektóre naczy-
nia kryształowe, ponie-
waż z czasem tracą
przejrzystość, klejone
sztućce nieodporne
na działanie wysokiej
temperatury, kieliszki
z kryształu ołowiowe-
go, deski do krojenia,
przedmioty wykonane
z włókna syntetyczne-
go;
Przedmioty nasiąkliwe
jak gąbki lub ścierki ku-
chenne nie nadają się
do mycia w zmywarce.
W przyszłości, przed za-
kupem zwracać uwagę
czy naczynia odpo-
wiednie do mycia w zmy-
warce.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756