Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartfon APPLE iPhone 12 Pro Max 128GB 5G 6.7" Grafitowy MGD73PM/A

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPhone'a zapoznaj się zPodręcznikiem
użytkownika iPhone'a dostępnym pod adresem support.apple.com/pl-pl/guide/
iphone. Możesz także skorzystać zApple Books ipobrać podręcznik (jeśli jest
dostępny). Dokumentację należy zachować; może być przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz rozdział „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPhonie: Ustawienia> Ogólne> Informacje prawne icertyfikaty>
Narażenie naRF. Możesz także odwiedzić stronę apple.com/legal/rfexposure.
Baterie iładowanie
Nie próbuj wymieniać ani wyjmować baterii iPhone'a samodzielnie— może to
grozić jej uszkodzeniem iwynikającym zniego przegrzaniem, pożarem lub
obrażeniami. Bateria litowo-jonowa zainstalowana wiPhonie powinna b
serwisowana izostać poddana recyklingowi przez Apple lub Autoryzowany Serwis
Apple. Zużytej baterii nie można wyrzucać razem zodpadami gospodarstwa
domowego, musi ona zostać poddana recyklingowi lub odpowiednio zutylizowana.
Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie zlokalnymi przepisami iregulacjami
dotyczącymi ochrony środowiska. Aby dowiedzieć się więcej obateriach
litowo-jonowych Apple oraz ich serwisowaniu irecyklingu, odwiedź stronę
apple.com/pl/batteries/service-and-recycling. Informacje na temat ładowania
baterii znajdziesz wrozdziale „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zgodność zaparatami słuchowymi (HAC)
Odwiedź stronę apple.com/support/hac lub zapoznaj się zrozdziałem „Aparaty
słuchowe” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania przy wysokim
poziomie głośności. Więcej informacji odźwięku isłuchu dostępnych jest
wInternecie pod adresem apple.com/pl/sound oraz wrozdziale „Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPhone zawiera magnesy, które mogą zakłócać pracę urządzeń medycznych.
Zobacz rozdział „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Wyciąg zrocznej ograniczonej gwarancji Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych dołączonego
produktu przez rok od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia,
przypadkowych uszkodzeń ani uszkodzeń wynikających zniewłaściwego użycia.
Aby skorzystać znaprawy serwisowej, zadzwoń do Apple albo odwiedź sklep
detaliczny Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Dostępne opcje serwisowe
zależą od kraju, wktórym uzyskujesz naprawę serwisową. Serwis może być
ograniczony do kraju zakupu urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz przesyłki
międzynarodowe mogą być objęte opłatą, wzależności od lokalizacji. Zgodnie
zpełnymi warunkami iszczegółowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania
naprawy serwisowej, dostępnymi na stronach apple.com/pl/legal/warranty oraz
support.apple.com/pl-pl, prawidłowe zlecenia serwisowe objęte gwarancją są
realizowane przez Apple poprzez naprawienie lub wymianę iPhone'a na nowego
albo zwrot ceny zakupu. Decyzja ta należy wyłącznie do Apple. Korzyści wynikające
zgwarancji stanowią dodatek do uprawnień gwarantowanych przez lokalne prawa
konsumenta. Podczas składania zlecenia serwisowego objętego gwarancją
konieczne może być przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.
Dla konsumentów wAustralii: Nasze produkty są objęte gwarancją, która nie
może zostać wyłączona na zasadach przewidzianych przez australijskie prawo
konsumenckie (Australian Consumer Law). Wprzypadku poważnej awarii
użytkownikowi przysługuje wymiana urządzenia na nowe lub zwrot ceny zakupu,
aw przypadku innych, przewidywalnych wgranicach rozsądku strat lub
uszkodzeń— rekompensata. Użytkownikowi przysługuje także naprawa lub wymiana
tego produktu, jeśli jego jakość jest nieodpowiednia, aawaria nie jest poważna.
Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne na urządzeniu.
Przejdź do Ustawień istuknij wOgólne> Informacje prawne icertyfikaty. Dodatkowe
informacje prawne znajdują się wrozdziale „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz ISED Kanada.
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad FCC oraz wymagania
ISED Kanada standardów RSS dla produktów bezkoncesyjnych. Wczasie pracy
urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1)nie może powodować
szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być odporne na działanie wszelkich zakłóceń
pochodzących od innych urządzeń, wtym powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe jest
zgodne zdyrektywą 2014/53/EU.
Kopia deklaracji zgodności zprzepisami Unii Europejskiej jest dostępna wwitrynie
apple.com/euro/compliance. Przedstawicielem firmy Apple wUE jest spółka
Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia.
Ograniczenie użycia
Praca tego urządzenia przy częstotliwości od 5150MHz do 5350MHz jest
dopuszczalna tylko wewnątrz pomieszczeń. To ograniczenie ma zastosowanie
wkrajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.
Częstotliwość Maksymalna moc
GSM 900 Power Class 4
GSM 1800 Power Class 1
3G (All Bands) Power Class 3
LTE/5G (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40,
42, 77, 78)
Power Class 3
2.4GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz
(WLAN)
< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW
13.56MHz < 42dBµA/m @ 10m
6.0 - 8.5GHz (UWB) < 0dBm/50MHz
360kHz < -15dBµA/m @ 10m
Utylizacja odpadów (Unia Europejska)
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie zlokalnymi przepisami prawa oraz regulacjami
tego produktu ani jego baterii nie wolno wyrzucać razem zinnymi odpadami
gospodarstwa domowego. Zużyty produkt powinien zostać przekazany do
specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne.
Specjalna zbiórka irecykling tego produktu i/lub baterii pomaga oszczędzać
zasoby naturalne izapewnia przeprowadzanie recyklingu zzachowaniem ochrony
ludzkiego zdrowia iśrodowiska.
Informacje olaserach klasy 1
To urządzenie jest sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1zgodnie
zdyrektywami IEC60825-1Ed. 3. To urządzenie spełnia warunki specyfikacji
21CFR 1040.10 oraz 1040.11, zwyłączeniem odstępstw zgodnych zdokumentem
IEC 60825-1 Ed. 3., jak opisano to wdokumencie Laser Notice 50 Nr. 56 zdnia 8
maja 2019roku. Uwaga: To urządzenie zawiera jeden lub więcej laserów. Używanie
tego urządzenia niezgodnie zopisem umieszczonym wprzewodniku użytkownika,
naprawianie lub rozmontowywanie może spowodować uszkodzenie, które może
narazić użytkownika na niebezpieczne iniewidoczne dla oka emisje lasera
podczerwonego. Urządzenie musi być serwisowane przez Apple lub autoryzowany
serwis Apple.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756