Znaleziono w kategoriach:
Wyciskarka wolnoobrotowa ARIETE 177/01

Instrukcja obsługi Wyciskarka wolnoobrotowa ARIETE 177/01

Powrót
WAŻNE OSTRZEŻENIA
PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.
* Nigdy nie dotykać uruchomionych części urządzenia.
* Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że pokrywka jest na swoim miejscu.
* Przed czyszczeniem bądź dłuższą przerwą w pracy urządzenia wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
* Urządzenie nie będzie działać, gdy pokrywa urządzenia zostanie niedokładnie zamknięta.
* Przed zdjęciem pokrywy należy upewnić się, że motor urządzenia zatrzymał się.
* Nigdy nie używaj rąk do przepychania przygotowanych produktów.
* Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
* Nie pozostawiać włączonego urządzenie w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
* W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
* Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie
jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być
wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych
techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
* Nie używać urządzenia otwartego.
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
* Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce
znamionowej urządzenia.
* Użycie przedłużaczy nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
model 177 - 1
* Uważać, aby kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
* Uważać na ostre powierzchnie urządzenia.
* Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody powstałe
powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urzadzenia.
* Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
* Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody (np.: deszcz, słońce itp.).
* Nie używać sokowirówki, jeżeli sitko wirujące jest uszkodzone.
Urządzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/CE i EMC 2004/108/EC.
Urządzenie odpowiada regulacji EC 1935/2004 z 27-10-2004.
Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1
Wyciskarka
wolnoobrotowa
CENTRIKA metal
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BUDOWA KONSERWACJA
A. Popychacz H. Włącznik Ważne! Aby przygotować inny sok, można oczyścić uruchomione urządzenie, wlewając do niego
B. Pokrywka
I. Pojemnik na sok
wodę, po podstawieniu pod otwór na sok pojemnika na sok.
C. Wał obrotowy
L. Pędzelek
UWAGA! Jeśl pojawi się problem z wyjęciem pojemnika F, przekręcić pokrętło H do pozycji
D. Filtr
M. Podstawa
E. Obudowa filtra
N. Pojemnik na pulpę
1. Po zakończonej pracy wyłączyć urzadzenie i wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
F. Pojemnik
O. Otwór na pulpę
Zdemontować i wymyć wszystkie elementy w wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego.
G. Otwór na sok z korkiem
Filtr sokowirówki czyścić bardzo ostrożnie pod bieżącą wodą - nie wolno używać żadnych
metalowych przyborów. Uszkodzony lub zużyty filtr należy wymienić.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
W celu łatwiejszej konserwacji można zamoczyć filtr na 10 minut w zimnej wodzie z dodatkiem
Wyjąć sokowirówkę z opakowania i umyć wszystkie elementy z wyjątkiem podstawy H.
delikatnego środka myjącego.
Uwaga! Żadnego elementu sokowirówki nie wolno myć w zmywarce.
2. Podstawę urządzenia czyścić wilgotną szmatką, następnie dokładnie osuszać.
MONTAŻ
PORADY
1. Ustawić podstawę M na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
Urządzenie odwirowuje sok z owoców i warzyw.
2. Nałożyć pojemnik F na podstawę M, zgodnie z rysunkiem 2.
Używać tylko świeżych owoców i warzyw.
Obrócić pojemnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.
Dokładnie umyć owoce i warzywa, usunąć twarde części, pestki, oberwać liście (np.: por, seler).
3. Umieścić obudowę filtra E w pojemniku F, Rys. 3.
Ważne! Wszystkie przygotowane soki najlepiej spożywać natychmiast.
4. Następnie włożyć filtr D, zgodnie z oznaczeniem na pojemniku F i filtrze, Rys. 4.
Przygotowanego soku nie powinno się przechowywać dłużej niż 24 godziny.
5. We wnętrzu filtra ułożyć wał obrotowy C, Rys. 5.
Nie spożywany sok należy wstawić do lodówki.
6. Na pojemnik nałożyć pokrywkę B (otwór pokrywki pokryje trzpień wału obrotowego).
UWAGA! Urządzenie przestanie działać, jeśli silnik zostanie przeciążony. W takim wypadku należy
Pokrywkę obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zablokować, Rys. 6.
wyłączyć urządzenie i odłączyć je od prądu na kilka minut.
7. Podstawić pojemnik na sok I pod otworem na sok G, Rys. 7.
8. Pod otworem na pulpę N podstawić pojemnik na pulpę N, Rys. 8.
9. Za pomocą suwaka otworzyć pokrywę Rys. 9.
10. Za pomocą popychacza A dociskać przygotowane do sokowirowania składniki Rys. 10.
OBSŁUGA
1. Podłączyć urządzenie do prądu.
2. Za pomocą pokrętła uruchomić urządzenie - symbol I.
3. Zdjąć korek z otworu na sok.
Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały
prawidłowo zamontowane.
3. Przygotowane do sokowirowania składniki dociskać za pomocą popychacza.
UWAGA! Nie przeciążać urządzenia zbyt dużą ilością składników.
Nie używać zbyt dużej siły przy dociskaniu.
4. Pokrętło M przestawić do pozycji O, a następnie przekręcić w lewo - zmiana kierunku obrotów.
UWAGA! Po upływie 2 minut ciągłej pracy, należy zrobić przerwę w pracy urządzenia.
5. Kiedy pojemnik na pulpę napełni się, należy go opróżnić, wyłączając urządzenie.
W celu łatwiejszej konserwacji zaleca się wkładanie do pojemnika na pulpę worka foliowego.
6. Po zakończonej pracy wyłączyć urządzenie, nałożyć korek na otwór na sok.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756