Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zamrażarka ASKO FN31842I

Powrót
Instrukcja obsługi
ZAMRAŻARKA
FN31842I
PL 2
ZAWARTOŚĆ
Twoja zamrażarka
Wstęp 4
Baza danych EPREL UE 4
Instrukcje bezpieczeństwa 5
Montaż i podłączenie
Wybór lokalizacji 11
Podłączanie urządzenia 12
Zmiana strony, po której otwierają się drzwi / zabudowa urządzenia w
szafkę 13
Przed pierwszym użyciem urządzenia
Przed pierwszym użyciem urządzenia 14
Porady dotyczące oszczędzania energii 14
Opis urządzenia
Urządzenie 15
Panel sterowania 17
Obsługa urządzenia
Włączanie zamrażarki i ustawianie temperatury 18
Wyłączanie zamrażarki 18
Intensywne zamrażanie (FastFreeze) 18
Funkcja ECO 19
Blokada przed dziećmi 20
Alarm otwartych drzwi 20
Alarm wysokiej temperatury 20
Alarm awarii zasilania 21
PL 3
Przechowywanie i zamrażanie żywności
Zalecana dystrybucja 22
Unikać zanieczyszczenia żywności 22
Zamrażanie i przechowywanie żywności w zamrażarce 23
Rozmrażanie żywności 24
Konserwacja
Rozmrażanie urządzenia 25
Czyszczenie urządzenia 25
Usterki
Tabela usterek 27
Aspekty środowiskowe
Utylizacja opakowania i urządzenia 29
ZAWARTOŚĆ
Stosowane piktogramy
Ważna informacja
Wskazówka
Ostrzeżenie; ryzyko pożaru / materiałów łatwopalnych
PL 4
TWOJA ZAMRAŻARKA
Wstęp
Gratulujemy wyboru zamrażarki Asko. Produkt został zaprojektowany z myślą o prostej obsłudze i
optymalnym komforcie.
Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia, jak najlepiej wykorzystać to urządzenie. Niniejsza instrukcja
zawiera informacje na temat obsługi urządzenia oraz podstawowe informacje, które mogą być
pomocne podczas jego użytkowania.
Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa!
Należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem urządzenia i
zachować ją na przyszłość.
Część instrukcji montażu jest dostarczana osobno.
Baza danych EPREL UE
Informacje o produkcie można znaleźć na stronie www.asko.com/energylabel, gdzie można
również znaleźć łącze do europejskiej bazy danych produktów w zakresie etykietowania
energetycznego EPREL. Można też odwiedzić bezpośrednio stronę https://eprel.ec.europa.eu.
Postępować zgodnie z instrukcjami, aby wyszukać według nazwy modelu (patrz informacje na
tabliczce z numerem seryjnym).
PL 5
Przed montażem i użytkowaniem urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z dostarczoną instrukcją. Producent nie ponosi
odpowiedzialności, jeżeli obrażenia i szkody spowoduje
nieprawidłowy montaż i użytkowanie. Zawsze przechowywać
instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i
wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.
Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.
Tylko dla rynków europejskich
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i
starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia
i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub są poinstruowane w
zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją
zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać
urządzenia chłodnicze.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756