Znaleziono w kategoriach:
Słuchawki nauszne AUDICTUS Winner

Instrukcja obsługi Słuchawki nauszne AUDICTUS Winner

Powrót
WINNER
USER MANUAL
EN | PL | CZ | SK | DE | RO | FR | RU
Safety Information
• Use as directed.
• Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty
void and may cause the product damage.
• Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind
surface or other hardware damage.
• Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic
fields and in the damp or dusty atmosphere.
• Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
• Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not
be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.
Package contents
• Audictus Winner wireless headphones
• microUSB power cable
• AUX 2.5 m cable [minijack 3.5 mm connector]
• Nylon storage bag
• Operating manual
How do I connect a new device to the headphones?
If the headphones were previously connected to another source device, it
is necessary to disable Bluetooth in that device. Otherwise, the headphones
will connect to that source device automatically and pairing with other devices
will not be possible.
• Enable Bluetooth in the device that you want to pair with the headphones.
• Turn on the headphones by holding down the button for 10 seconds. The
notification will start to blink red/blue.
• Select "Winner" headphones from the list displayed on your device.
• The headphones will play a short sound to confirm that the connection has
been established, and the notification will turn blue.
The devices will now be paired automatically when within range.
General
• 2 years limited manufacturer warranty
• Safe product, conforming to the EU requirements .
• The product is made in accordance with RoHS European standard,
• The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this
product in not home waste. Appropriate waste management aids in
avoiding consequences which are harmful for people and environment and
result from dangerous materials used in the device, as well as improper
storage and processing. Segregated household waste collection aids
recycle materials and components of which the device was made. In order
to get detailed information about recycling this product please contact your
retailer or a local authority.
EN | PL | CZ | SK | DE | RO | FR | RU
Charging
When the battery is low, the headphones will play a short sound to signal
they should be charged.
• Remove the cap on the bottom of the left headphone.
• Connect the provided microUSB cable to the headphones.
• Connect the cable to an appropriate power source.
During charging, the notification will light red.
The headphones may also be used with a cable. Simply connect the AUX
cable [provided] to the headphones and the source device. The microphone
does not work when the headphones are used with a cable.
How do I connect a previously paired
device to the headphones?
• Enable Bluetooth in the device that was previously paired.
• Turn on the headphones by holding down the button.
• The headphones will automatically pair with the device.
Bezpieczeństwo
• Używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji
oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
• Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie
urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
• Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym
otoczeniu.
• Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
• Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich
zasłaniać.
• Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie
urządzenia.
Zawartość opakowania
• Słuchawki bezprzewodowe Audictus Winner
• Przewód zasilający microUSB
• Przewód AUX 2.5 m [wtyk minijack 3.5 mm]
• Woreczek do przechowywania słuchawek
• Instrukcja obsługi
Jak połączyć nowe urządzenie ze słuchawkami?
Jeżeli słuchawki były wcześniej połączone z innym urządzeniem
źródłowym, koniecznym jest wyłączenie Bluetooth tego urządzenia.
W przeciwnym wypadku słuchawki połączą się z tym urządzeniem źródłowym
automatycznie i nie będzie możliwości sparowania z innym sprzętem.
• Uruchom Bluetooth urządzenia, które chcesz sparować ze słuchawkami
• Włącz słuchawki poprzez przytrzymanie przycisku przez 10 sekund, dioda
powiadomień zacznie mrugać na czerwono/niebiesko
• Wybierz z listy na swoim urządzeniu słuchawki „Winner”
• Słuchawki potwierdzą połączenie krótkim sygnałem, a dioda powiadomień
zmieni kolor na niebieski
Odtąd parowanie będzie następowało automatycznie, gdy obydwa
urządzenia znajdą się w swoim zasięgu.
Ogólne
• 2 lata gwarancji producenta
• Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
• Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
• Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie
może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego
sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka
selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z
których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu
należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.
EN | PL | CZ | SK | DE | RO | FR | RU
Ładowanie urządzenia
W przypadku niskiego stanu baterii, słuchawki będą komunikować potrzebę
naładowania krótkim sygnałem dźwiękowym.
• Zdejmij zaślepkę umieszczoną na spodzie lewej słuchawki
• Podłącz dołączony do zestawu przewód microUSB do urządzenia
• Podłącz przewód do odpowiedniego źródła zasilania
Podczas ładowania dioda powiadomień świeci na czerwono.
Jak połączyć wcześniej sparowane
urządzenie ze słuchawkami?
• Uruchom Bluetooth urządzenia, które było wcześniej sparowane
• Włącz słuchawki przez przytrzymanie przycisku
• Słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniem
Bezpečnostní
• Použití podle návodu
• Nepovolených oprav nebo pořizování zařízení na kusy záruky a může
způsobit poškození výrobku
• Vyhnout se trefit, nebo tření s tvrdým objektem, jinak to povede k broušení
povrchu nebo jiné poškození hardwaru - nepoužívejte t produkt v nízkých a
vysokých teplot, v silných magnetických polích a ve vlhkém nebo prašném
prostředí
• Neklesají, klepat nebo otřesům zařízení. Nešetrné zacházení může poškodit
• Výřezy a otvory v případě jsou k dispozici pro ventilaci a neměla by být
nejasné. Zablokování větracích otvorů může dojít k přehřátí zařízení
Obsah balení
• Bezdrátová sluchátka Audictus Winner
• Napájecí kabel micro USB
• AUX kabel 2,5 m [minijack 3.5 mm]
• Taštička pro bezpečné uchování sluchátek
• Návod k obsluze
Jak spárovat zařízení se sluchátky?
Pokud byly dříve sluchátka připojeny k jinému zařízení, před zahájením
párování je třeba vypnout funkci Bluetooth v předešlém zařízení.
V opačném případě se sluchátka automaticky připojí s předešlým zařízením
a nebude je možné spárovat s jiným.
• Zapněte Bluetooth v zařízení, které si přejete spárovat se sluchátky
• Zapněte sluchátka přidržením tlačítka po dobu 10 sekund, dioda LED
začne blikat střídavě červeně a modře
• Vyberte ze seznamu v zařízení sluchátka "Winner"
• Sluchátka potvrdí připojení krátkým signálem a LED dioda změní barvu
na modrou
Od tohoto okamžiku se sluchátka budou připojovat automaticky, když se
obě zařízení budou nacházet v dosahu.
Obecně
• 2 roky omezená záruka výrobce
• Bezpečný produkt, odpovídající požadavkům EU.
• Výrobek je vyroben v souladu s RoHS Evropské standardní
• Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto výrobkem nelze
nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte
předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi
a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo
komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku.
Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých
bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku
Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.
EN | PL | CZ | SK | DE | RO | FR | RU
Nabíjení zařízení
V případě nízkého stavu baterie budou sluchátka oznamovat potřebu jejich
nabití krátkým zvukovým signálem.
• Odstraňte kryt konektoru umístěný ve spodní části sluchátek
• Připojte přibalený kabel micro USB do napájecího portu ve sluchátkách
• Připojte kabel k příslušnému zdroji napájení
Během nabíjení LED dioda svítit červeně
Sluchátka mohou pracovat i v drátovém režimu, vystačí připojit AUX kabel
[v balení] k sluchátkům a zdrojovému zařízení. V drátovém režimu je funkce
mikrofonu nedostupná.
Jak připojit dříve spárované zařízení
se sluchátky?
• Spusťte Bluetooth v zařízení, které bylo dříve spárované
• Spusťte sluchátka přidržením tlačítka
• Sluchátka se automaticky připojí se zařízením
Bezpečnosť
• Použitie podľa návodu
• opravy neoprávnenými alebo pričom prístroj na kusy sa záruka neplatná a
môže spôsobiť poškodenie výrobku
• Sa zabránilo tento hit alebo trenie s tvrdým predmetom, inak bude viesť
brúsiť poškodenie povrchu alebo iný hardware
• Nepoužívajte výrobok v nízkych a vysokých teplotách, silného
magnetického poľa a vlhké alebo prašné prostredie
• Nie kvapka, zaklopať alebo otrasom. Nebezpe čným zaobchádzaním
môžete zariadenie rozbiť
• Štrbiny a otvory v prípade sú určené pre vetranie a by nemali byť nejasné.
Zablokovanie otvorov môže dôjsť k prehriatiu prístroja
Obsah balenia
• Bezdrôtové slúchadlá Audictus Winner
• Napájací kábel micro USB
• AUX kábel 2,5 m [minijack 3.5 mm]
• Taštička pre bezpečné uchovanie slúchadiel
• Návod k obsluhe
Ako spárovať zariadenie so slúchadlami?
Ak boli predtým slúchadlá pripojené k inému zariadeniu, pred začatím
párovania je potrebné vypnúť funkciu Bluetooth v predošlom zariadení. V
opačnom prípade sa slúchadlá automaticky pripoja s predošlým zariadením a
nebude ich možné spárovať s iným.
• Zapnite Bluetooth v zariadení, ktoré si prajete spárovať so slúchadlami
• Zapnite slúchadlá pridržaním tlačidla na 10 sekúnd, dióda LED začne
blikať striedavo na červeno a modro
• Vyberte zo zoznamu v svojom zariadení slúchadlá "Winner"
• Slúchadlá potvrdia pripojenie krátkym signálom a LED dióda zmení farbu
na modrú
Od tohto okamihu sa slúchadlá budú pripájať automaticky, keď sa obe
zariadenia budú nachádzať v dosahu.
Všeobecné
• 2 roky obmedzená záruka výrobcu
• Bezpečný výrobok, vyhovujúcu požiadavkám EÚ.
• Výrobok je vyrobený v súlade s Európskym RoHS štandardné,
• Symbol (preškrtnuté prečiarknutého koša) pomocou OEEZ naznačuje, že
tento výrobok nie domáci odpad. Nakladanie s odpadom pomáha vyhnúť
sa dôsledky, ktoré sú škodlivé pre ľudí a životného prostredia a vyplývajú z
nebezpečných materiálov používaných v zariadení, ako aj nesprávne
skladovanie a spracovanie. Získajte domácnosti zberu odpadu aids
recyklovať materiály a komponenty, z ktorých bol vyrobený prístroj. S
cieľom získať podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku kontaktujte
svojho predajcu alebo miestny orgán.
EN | PL | CZ | SK | DE | RO | FR | RU
Nabíjanie zariadenia
V prípade nízkeho stavu batérie budú slúchadlá oznamovať potrebu ich
nabitia krátkym zvukovým signálom.
• Odstráňte kryt konektoru umiestnený v spodnej časti slúchadiel
• Pripojte pribalený kábel micro USB do napájacieho portu v slúchadlách
• Pripojte kábel k príslušnému zdroju napájania
Počas nabíjania LED dióda svietiť na červeno
Slúchadlá môžu pracovať aj v drôtovom režime, vystačí pripojiť AUX kábel [v
balení] k slúchadlám a zdrojovému zariadeniu. V drôtovom režime je funkcia
mikrofónu nedostupná.
Ako pripojiť predtým spárované
zariadenie so slúchadlami?
• Spustite Bluetooth v zariadení, ktoré bolo predtým spárované
• Spustite slúchadlá pridržaním tlačidla
• Slúchadlá sa automaticky pripoja so zariadením

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756