Znaleziono w kategoriach:
Lodówka BEKO RCSK300K30SN 184cm Srebrna

Instrukcja obsługi Lodówka BEKO RCSK300K30SN 184cm Srebrna

Powrót
odziarko-Z a Typu
Instrukcja obs ugi
CSK240M31WN
CSK240K31SN
RCSK240M30WN
RCSK240K30WN
CSK240K30SN
RCSK270K30WN
CSK270M31WN
RCSK300K30WN
RCSK300K30SN
4579963266
CSK270K30SN
4579963270
C Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie musz e odpowiada Waszemu modelowi ki. i
pewnych i nie ma w Waszej rce, to znaczy, e odnosz si do innych modeli.
8:$*$
Aby zapewni normaln prac tej, wykorzystuj cej ca kowicie przyjazny rodowisku ( atwopalny tylko w pewnych
warunkach) rodek ch odniczy R600a, ch odziarko-zamra arki, nale przestrzega nast puj cych zasad:
Nie nale blokowa swobodnego przep ywu powietrza wokó ch odziarko-zamra arki.
W celu przy pieszenia rozmra ania nie nale u ywa adnych innych urz z mechanicznych ni zalecane przez
producenta.
Nie wolno uszkodzi obwodu ch odniczego.
Wew trz komory przechowywania ywno in ie nale u wa adnych innych urz ze elektrycznych ni ewentualnie
zalecanych przez producenta.


 
 
