Znaleziono w kategoriach:
Odkurzacz BEKO VCO62607AD

Instrukcja obsługi Odkurzacz BEKO VCO62607AD

Powrót
Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!
Drogi Kliencie,
Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Beko. Mamy nadzieję, że urządzenie to,
wyprodukowane przy użyciu najnowszych technologii wysokiej jakości, okaże się w
najwyższym stopniu zadowalające. Z tego względu przed użyciem urządzenia należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz dołączone dokumenty i zachować ją do
wglądu na przyszłość. Przekazując urządzenie innemu użytkownikowi, proszę oddać
mu również niniejszą instrukcję. Należy przestrzegać wskazówek, zwracając uwagę na
wszystkie informacje i ostrzeżenia w instrukcji obsługi.
Proszę pamiętać, że instrukcja ta może odnosić się także do innych modeli. Różnice
pomiędzy nimi są wyraźnie opisane w tej instrukcji.
Znaczenie symboli
W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:
C
Ważne informacje i przydatne
wskazówki dotyczące użytkowania.
AOSTRZEŻENIE
Ostrzeżenia
dotyczące sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu, życiu i mieniu.
Klasa ochronności
przeciwporażeniowej.
Urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska zakładach bez
wpływu na przyrodę.
Nie zawiera bifenyli polichlorowanych (PCB).
Wyprodukowano w Chińskiej Republice
Ludowej.
82 / PL Instrukcja obsługi odkurzacza
Rozdział ten zawiera instrukcje
zachowania bezpieczeństwa,
które ułatwią zabezpieczenie
się przed obrażeniami ciała lub
uszkodzeniem mienia.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji
powoduje unieważnienie
udzielonej gwarancji.
1.1 Ogólne za-
sady zachowania
bezpieczeństwa
Urządzenie jest zgodne z
międzynarodowymi normami
bezpieczeństwa.
To urządzenie może być
obsługiwane przez dzieci w
wieku 8 lat i starsze, osoby
z pewnym upośledzeniem
fizycznym, sensorycznym lub
umysłowym, a także osoby
niemające odpowiedniego
doświadczenia, jeśli udzielono
im instrukcji w zakresie
bezpiecznego używania
urządzenia lub obsługa
urządzenia odbywa się pod
nadzorem oraz jeśli osoby te
znają zagrożenia z nią związane.
1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
środowiska
Dzieci nie mogą bawić się
tym urządzeniem. Dzieci bez
nadzoru nie mogą czyścić ani
konserwować tego urządzania.
Nie należy używać urządzenia,
jeśli uszkodzony jest jego
przewód zasilający lub ono
samo. Należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Zasilanie z domowej sieci
elektrycznej powinno być
zgodne z informacjami podanymi
na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Sieć elektryczna, w której będzie
używane urządzenie, musi być
zabezpieczona bezpiecznikiem
co najmniej 16 A.
Z urządzeniem nie należy
używać przedłużaczy.
Aby zapobiec uszkodzeniu
przewodu zasilającego, należy
dbać, aby nie był ściśnięty,
zagięty, ani nie ocierał się o
ostre krawędzie.
Nie wolno dotykać urządzenia
ani jego wtyczki, jeśli jest
włączone do gniazdka, mokrymi
ani wilgotnymi dłońmi.
Instrukcja obsługi odkurzacza 83 / PL
Nie należy wyjmować wtyczki
z gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający.
Nie odkurzać materiałów
palnych, a podczas odkurzania
popiołu z papierosów upewnić
się, że jest on zimny.
Nie odkurzać wody ani innych
cieczy.
Chronić urządzenie przed
deszczem, wilgocią i źródłami
ciepła.
Nigdy nie używać urządzenia
w miejscach przechowywania
materiałów wybuchowych lub
łatwopalnych ani w ich pobliżu.
Przed przystąpieniem do
czyszczenia i konserwacji
minibaru należy wyjąć jego
wtyczkę z gniazdka.
Nie wolno zanurzać urządzenia
ani przewodu zasilającego w
wodzie ani w żadnym płynie.
Regularnie sprawdzać wąż
urządzenia. W przypadku
uszkodzenia nie wolno
używać urządzenia i
należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.
Nie wolno demontować
urządzenia.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne lub zalecane przez
producenta części zamienne.
Nie używać urządzenia bez
filtrów. Może to spowodować
jego uszkodzenie.
Podczas odkurzania schodów
urządzenie powinno znajdować
się niżej niż użytkownik.
Opakowanie urządzenia należy
przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
środowiska
84 / PL Instrukcja obsługi odkurzacza
1.2 Zgodność z dyrektywą
WEEE i usuwanie odpadów
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE).
Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(WEEE).
PWyrób ten wykonano z części i
materiałów wysokiej jakości, które
mogą być odzyskane i użyte jako
surowce wtórne. Po zakończeniu
użytkowania nie należy pozbywać się
go razem z innymi odpadkami domowymi. Należy
przekazać go do punktu zbiórki urządzeń
elektrycznych i elektronicznych na surowce
wtórne. Aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy
taki punkt, prosimy skonsultować się z władzami
lokalnymi.
1.3 Zgodność z dyrektywą
RoHS
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS
(Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych)
(2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych
i zakazanych materiałów, podanych w tej
dyrektywie.
1.4 Informacje o opakowaniu
Opakowanie tego wyrobu wykonano z
materiałów nadających się do
recyklingu, zgodnie z naszym
ustawodawstwem krajowym. Nie
wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci
wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w
jednym z wyznaczonych przez władze lokalne
punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.
1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
środowiska
Instrukcja obsługi odkurzacza 85 / PL
2.1 Opis ogólny
2 Oto Twój odkurzacz
1. Przycisk Wł./Wył.
2. Pojemnik na kurz
3. Dysza ssąca
4. Pokrywka węża
5. Wąż
6. Przycisk usuwania pojemnika na kurz
7. Hak do parkowania szczotki do parkietów/
dywanów
8. Zatrzask regulacji szczotki
9. Wysokowydajna szczotka do parkietów/
dywanów
10. Zatrzask regulacji rury teleskopowej
11. Rura teleskopowa
12. Sterowanie odkurzaczem
13. Uchwyt
14. Szczotka do twardych podłóg
15. Specjalna szczotka turbo/do sierści zwierząt
2.2 Dane techniczne
Napięcie
zasilania :
220-240 V~, 50/60 Hz
Moc :
800 W
Długość
przewodu :
7 m
Zastrzega się prawo do modyfikacji konstrukcji i
parametrów technicznych.
Wartości podane w oznaczeniach umieszczonych na tym urządzeniu lub w innych dostarczanych wraz z nim materiałach
drukowanych uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą się różnić w
zależności od sposobu użytkowania urządzenia i warunków w jego otoczeniu.
1
54
6
2
3
10
11
12
13
98
7
14 15

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756