Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Suszarka BEKO DS 8433 RX

Powrót
Pesukuivati
Kasutusjuhend
ET
2960312346_ET/181119.1154
DS 8433 RX
Suszarka
Instrukcja obsługi
PL
Palun lugege seda kasutusjuhendit!
Lugupeetud klient!
Täname, et eelistasite Beko toodet.
Loodame, et teie toode, mis on valmistatud
kõrgkvaliteetselt ja -tehnoloogia abil, annab
teile soovitud parimaid tulemusi. Enne toote
kasutamist, soovitame lugeda käesolevat
käsiraamatut ja teisi kaasasolevad dokumente
hoolikalt. Hoidke need edaspidiseks alles. Kui
annate selle toote kellelegi teisele, siis edastage
ka see käsiraamat. Pöörake tähelepanu
kõikidele üksikasjadele ja hoiatustele, mida on
käsiraamatus täpsustatud, ja järgida seal antud
juhtnööre.
Kasutage seda kasutusjuhendit mudeli jaoks,
mis on esikaanel ära märgitud.
Lugege juhiseid.
Sümbolite seletus
Selles käsiraamatus kasutatakse järgmisi
tähiseid:
BOHT!
Elektrilöögioht.
OHT! !
Tuleohtlik.
AHOIATUS!
Hoiatus! Ohtlik elule ja varale.
HOIATUS!
Kuumad pinnad.
Toote valmistamisel on kasutatud kaasaegset keskkonnasõbralikku tehnoloogiat.
HOIATUS!
Põletusohu hoiatus
CMÄRKUS !
Oluline teave või kasulikud vihjed
kasutamiseks.
Toote pakkematerjalid on
valmistatud taaskasutatavatest
materjalidest vastavalt
rahvusvahelistele
keskkonnaalastele õigusaktidele.
Ärge visake pakendit minema koos
olmejäätmete või muude jäätmetega. Viige see
ettenähtud kogumispunkti, mis on kohalike
omavalitsuste poolt määratud.
3
Pesukuivati / Kasutusjuhend
1 Tähtis teave seoses ohutuse ja keskkonnaga
CMÄRKUS !
• See osa sisaldab ohutusjuhendeid,
mis aitavad kaitsta isikliku vigastuse
või varalise kahju tekkimise eest.
Nende juhiste eiramise korral on
garantii kehtetu.
1.1 Üldine ohutus
AHOIATUS!
• Seadet võivad kasutada üle
8-aastased lapsed ja füüsilise,
sensoorse või vaimse puudega
või puuduvate kogemuste ja
teadmistega isikud ainult siis, kui
neid juhendatakse või kui nad on
mõistnud seadme ohutu kasutamise
põhimõtteid ning võimalikke
kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Lapsed ei tohi
ilma järelevalveta seadet puhastada
ega hooldada.
• Alla 3-aastaseid lapsi ei või seadme
juurde lasta, v.a juhul kui toimub
pidev järelevalve.
• Reguleeritavaid jalgu ei tohiks
eemaldada. Vahet põranda ja
kuivati vahel ei tohi vähendada
materjalidega nagu vaip, puit ja
kleeplint. See tekitab kuivatiga
probleeme.
• Laske montaaž ja remont alati
teostada Ametliku Esindaja poolt.
Tootja ei vastuta volitamata isiku
tegevusest tulenenud kahjude eest.
AHOIATUS!
• Ärge peske kuivatit, pihustades
seda veega, või valades sellele vett.
Võite saada elektrilöögi!
Aurufunktsiooniga toodete
puhul:
AHOIATUS!
• Kasutage auruprogrammide jaoks
ainult destilleeritud vett või veepaaki
kondenseerunud vett. Ärge
kasutage kraanivett või lisaaineid.
Veepaaki kondenseerunud vee
kasutamisel tuleb see filtreerida ja
kiududest puhastada.
• Ärge avage ust auruprogrammi
ajal. Kuum vesi võib masinast välja
voolata.
• Enne auruprogrammi kasutamist
tuleks plekid eemaldada.
• Auruprogrammiga tohib puhastada
vaid ebameeldiva lõhnaga pesu
(lõhna eemaldamiseks), mitte
määrdunud või plekkidega pesu.
• Ärge kasutage auruprogrammi
või muude programmidega ühtegi
keemilise puhastuse komplekti või
muid lisandeid.
4 Pesukuivati / Kasutusjuhend
1.1.1 Elektriohutus
BOHT!
• Kui paigalduse käigus tehakse
elektriühendusi, siis tuleb
järgida elektriohutuse juhiseid.
• Seadme toidet ei tohi
võtta välisest toiteallikast,
mis on ühendatud välise
lülitusseadmega nt. taimeriga
või kaitsmega, mida regulaarselt
sisse ja välja lülitatakse.
• Ühendage kuivati maandatud
pistikupessa, mis on kaitstud
elektrikorgiga, mille väärtus
on toodud kuivatitüübi etiketil.
Maanduspaigaldus peab olema
teostatud kvalifitseeritud elektriku
poolt. Meie firma ei vastuta mis
tahes kahjude eest, mis tekivad,
kui kuivatit on kasutatud oludes,
kus maandamine ei ole kohalike
seadustega kooskõlas.
• Pinge ja lubatud elektrikorgi kaitse
on märgitud kuivatitüübi etiketil.
• Etiketil täpsustatud pinge peab
olema võrdne vahelduvvoolu
pingega.
• Kui kuivatit ei kasutata, siis võtke
see pistikust välja.
• Kuivati paigaldamise, hooldamise,
puhastamise ja remondi ajaks, võtke
see pistikust välja.
• Ärge pistikut märgade kätega
puudutage! Ärge kunagi eemaldage
pistikut vooluvõrgust juhtmest
tõmmates. Eemaldage pistik
vooluvõrgust pistikust hoides.
BOHT!
• Ühendades kuivatit vooluvõrku, ärge
kunagi kasutage pikendusjuhtmeid,
multi-pistikuid ega adaptereid. Nii
vähendate tulekahju tekkimise ja
elektrilöögi võimalust.
• Peale paigaldamist peab voolupistik
olema lihtsalt ligipääsetav.
• Kahjustatud toitejuhe tuleb
vahetada, sellest ametlikku
esindajat teavitades.
• Kui kuivati ei tööta korralikult,
siis ei tohi seda, enne, kui
see on ametliku esindaja
poolt remonditud, kasutada!
Elektrilöögi saamise oht!
1.1.2 Tooteohutus
AHOIATUS!
• Kontrollige, et kuivati õhusissevoolu
ava oleks avatud ja hästi
ventileeritud.
• Toode sisaldab R290 külmutusainet.
• R290 on keskkonnasõbralik, kuid
tuleohtlik külmutusaine.
• Hoidke seade kuumusallikatest, mis
võiks põhjustada süttimise, eemal-
5
Pesukuivati / Kasutusjuhend
OHT!
Allpool nimetatud pesu või
esemeid ei tohi kuivatis
kuivatada, kuna see on
tuleohtlik.
Pesemata pesu
• Esemeid, mis on määrdunud
õli, atsetooni, alkoholi, kütteõli,
petrooleumi, plekieemaldaja,
tärpentini, parafiini või parafiini
eemaldajaga, bensiin, vaha või vaha
eemaldajad, tuleb pesta kuumas
vees rohke puhastusvahendiga.
Alles seejärel võib neid kuivatis
kuivatada.
• Samal põhjusel tuleb, eriti eelnevalt
nimetatud ainete plekke pesta väga
hoolikalt. Selleks kasutage piisaval
hulgal puhastusvahendit ja valige
kõrge pesemise temperatuur.
Allpool nimetatud pesu või
esemeid ei tohi kuivatis
tuleohutuse tagamiseks
kuivatada:
• Rõivaid või patju, mida on
polsterdatud vahtkummiga
(vahtlateksiga), kilest dušimütse,
veekindlat tekstiili, materjale,
mida on kummiga tugevdatud ja
vahtkummist patju.
• Rõivaid, mida on tööstuskeemiaga
puhastatud.
OHT!
Selliseid esemeid nagu tulemasin,
tikk, mündid, metallosad, nõel jne.,
mis võivad kahjustada trummelit või
põhjustada funktsionaalseid rikkeid.
Seetõttu tuleb kogu pesu enne
kuivatisse panemist üle kontrollida.
Ärge kunagi peatage kuivatit enne
programmi lõppemist. Kui peate
seda siiski tegema, siis võtke kogu
pesu ruttu masinast välja ja laotage
see soojuse hajutamiseks laiali.
• Riided, mida pole korralikult pestud,
võivad isesüttida ja seda isegi peale
kuivatamise lõppemist.
• Peate tagama piisava ventilatsiooni,
et vältida tagasilöögi efekti,
st plahvatusohtlike gaaside
kogunemist ruumi (k.a gaasid,
mis väljuvad teist tüüpi kütust
kasutavatest seadmetest, sh lahtine
leek).
AHOIATUS!
• Aluspesu, mis sisaldab metallist
tugevdusi, ei tohi kuivatis
kuivatada. Kui metallist tugevdused
kuivatamise ajal lahti tulevad või
murduvad, siis võib see kuivatit
kahjustada.
CMÄRKUS !
• Kasutage pehmendajaid ja
samalaadsed tooted vastavalt
nende tootjate juhistele.
• Enne ja pärast igat kasutuskorda,
tuleb kiudfiltrid ära puhastada.
Ärge kunagi kuivatit ilma kiudfiltrita
kasutage.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756