Znaleziono w kategoriach:
Suszarka BEKO DS9522RTDCX

Instrukcja obsługi Suszarka BEKO DS9522RTDCX

Powrót
DS9522RTDCX
Suszarka
Instrukcja obsługi
Dryer
User Manual
PL / EN
2960313461_PL/200722.1220
2 Suszarka / Instrukcja obsługi
Prosimy najpierw zapoznać się z
niniejszą instrukcją!
Drodzy Klienci,
Dziękujemy za wybranie produktu firmy Beko .
Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni
z produktu,który został wyprodukowany z
najwyższą starannością i dzięki najnowszej
technologii. Zalecamy uważne zapoznanie się z
niniejszą instrukcją i pozostałymi dokumentami,
zanim zaczną Państwo go używać.
Zalecamy także zachowanie ich do
wykorzystania w przyszłości. Jeżeli przekażą
Państwo ten produkt komuś innemu, prosimy
dołączyć również niniejszą instrukcję. Prosimy
zwracać uwagę na wszystkie szczegółowe
informacje i ostrzeżenia wyszczególnione w
instrukcji obsługi i postępować zgodnie z nimi.
Należy wykorzystać niniejszą instrukcję
do obsługi modelu wyszczególnionego na
okładce.
Przeczytaj instrukcję.
Wyjaśnienie użytych symboli
W niniejszej instrukcji wykorzystano
następujące symbole:
BZAGROŻENIE!
Ostrzeżenia przed porażeniem prądem
elektrycznym.
ZAGROŻENIE!
Ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarem.
Produkt ten został wykonany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i w warunkach przyjaznych dla środowiska.
AOSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych
sytuacji zarażających życiu lub majątkowi.
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenia przed gorącymi powierzchniami.
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie przed zagrożeniem
promieniowaniem UV.
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie przed ryzykiem oparzenia
CUWAGA !
Ważne informacje lub użyteczne porady
dotyczące użytkowania.
Materiały użyte do opakowania
produktu są produkowane z
materiałów, które można poddać
recyklingowi zgodnie z naszymi
krajowymi przepisami dot.
środowiska naturalnego.
Nie należy wyrzucać materiałów
wykorzystanych do opakowania z odpadami
domowymi lub innymi odpadami. Należy je
dostarczyć do punktów odbioru materiałów
opakowaniowych wyznaczonych przez władze
lokalne.
3
Suszarka / Instrukcja obsługi
1Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
CUWAGA !
• Niniejsza sekcja zawiera informacje
dotyczące bezpieczeństwa, które
pozwalają chronić użytkownika
przed uszkodzeniami ciała
i szkodami materialnymi.
Niezastosowanie się do tych
instrukcji może spowodować
unieważnienie gwarancji.
1.1 Bezpieczeństwo ogólne
AOSTRZEŻENIE!
• Urządzenie to może być używane
przez dzieci w wieku lat 8 lub
starsze, osoby z obniżoną
sprawnością fizyczną, zmysłową
lub umysłową, osoby z brakiem
doświadczenia i wiedzy, jeśli są
one nadzorowane lub gdy je
poinstruowano jak korzystać z
tego urządzenia w bezpieczny
sposób, i gdy zdają sobie sprawę
z istniejących niebezpieczeństw.
Dzieci nie powinny bawić się
tym urządzeniem. Czyszczenie
i konserwacja nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.
• Dzieci poniżej 3 roku życia
powinny być trzymane z dala od
urządzenia, chyba że są nieustannie
nadzorowane.
AOSTRZEŻENIE!
• Nie należy usuwać regulowanych
nóżek. Nie należy ograniczać
przestrzeni pomiędzy suszarką
a podłogą materiałami takimi jak
dywany, drewno czy taśma. Może
to powodować problemy z pracą
urządzenia.
• Instalacja urządzenia oraz wszelkie
naprawy muszą być wykonywane
przez autoryzowany serwis.
Producent urządzenia nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie
uszkodzenia wynikające z obsługi
prowadzonej przez nieautoryzowane
osoby.
• Nie wolno myć suszarki, spryskując
ją lub polewając wodą! Istnieje
ryzyko porażenia prądem!
4 Suszarka / Instrukcja obsługi
Dla produktów z funkcją pary:
AOSTRZEŻENIE!
• Używaj tylko wody destylowanej lub
wody skondensowanej w zbiorniku
na wodę urządzenia w programach
parowych. Nie używaj wody z
kranu lub dodatków. W przypadku
wody skondensowanej w zbiorniku
na wodę należy ją odfiltrować i
oczyścić z włókien.
• Nie otwieraj drzwiczek, gdy
uruchomione są programy parowe.
Może wydostać się gorąca woda.
• Przed włożeniem prania do
programu pary należy usunąć
plamy.
• W programie pary (usuwanie
zapachów) do urządzenia można
wkładać jedynie pranie, która
jest przesiąknięte nieprzyjemnym
zapachem, ale nie jest brudne lub
poplamione.
• Nie używaj żadnych zestawów
do czyszczenia na sucho ani
dodatkowych materiałów w
programie parowym ani w żadnym
innym programie.
1.1.1 Bezpieczeństwo
elektryczne
BZAGROŻENIE!
• Podczas instalacji i podłączania do
prądu należy przestrzegać instrukcji
bezpieczeństwa.
• Podłącz suszarkę do uziemionego
gniazdka chronionego
bezpiecznikami o wartościach
podanych na tabliczce
znamionowej. Instalacja uziemiająca
powinna być wykonana przez
wykwalifikowanego elektryka. Nasza
firma nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie uszkodzenia wynikające
z użytkowania urządzenia bez
uziemienia zgodnego z lokalnymi
przepisami.
• Napięcie i dopuszczone
bezpieczniki określone są na
tabliczce znamionowej.
• Napięcie określone na tabliczce
znamionowej musi być równe
napięciu sieci zasilającej. )
• Odłącz suszarkę, jeśli jej nie
używasz.
• Odłącz suszarkę od sieci zasilającej
podczas instalacji, konserwacji,
czyszczenia i prac naprawczych.
• Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi.
Odłączając urządzenie nigdy nie
ciągnij za kabel zasilający, zawsze
chwyć wtyczkę i wyciągnij ją.
5
Suszarka / Instrukcja obsługi
AOSTRZEŻENIE!
• Urządzenie nie może być zasilane
za pośrednictwem zewnętrznego
urządzenia przełączającego, takiego
jak wyłącznik czasowy i nie może
być podłączone do obwodu,
zasilanie którego jest regularnie
włączane i wyłączane.
BZAGROŻENIE!
• Aby ograniczyć ryzyko pożaru
i porażenia prądem podczas
podłączania urządzenia do źródła
energii elektrycznej nie używaj
przedłużaczy, rozgałęźników
elektrycznych (złodziejek) lub
przejściówek.
• Wtyczka kabla zasilającego musi
znajdować się w łatwo dostępnym
miejscu.
• Uszkodzony kabel główny należy
wymienić uprzedzając o tym
• Jeśli suszarka jest uszkodzona
nie należy jej używać do momentu
naprawy przez pracownika
autoryzowanego serwisu! Istnieje
ryzyko porażenia prądem!
1.1.2 Bezpieczeństwo produktu
AOSTRZEŻENIE!
• Upewnij się, że wlot powietrza w
suszarce jest otwarty i jest dobrze
wentylowany.
• Produkt zawiera czynnik chłodniczy
R290.
• R290 jest przyjaznym dla
środowiska, ale łatwopalnym
czynnikiem chłodniczym.
• Trzymaj urządzenie z dala od
potencjalnych źródeł ciepła, które
mogą spowodować jego zapłon.
ZAGROŻENIE!
• Należy uwzględnić
następujące punkty w kwestii
bezpieczeństwa pożarowego:
• Nie należy suszyć następujących
rodzajów prania lub przedmiotów
w suszarce, ponieważ stwarza to
zagrożenie pożarowe.
Rzeczy, które nie zostały wyprane
• Przedmioty zabrudzone olejem,
acetonem, alkoholem, olejem
opałowym, naftą, odplamiaczami,
terpentyną, parafiną, zmywaczami
parafinowymi, benzyną, woskiem
lub środkami do usuwania wosków
należy przed suszeniem w suszarce
wyprać w gorącej wodzie z dużą
ilością detergentu.
• Dlatego też rzeczy poplamione
środkami wymienionymi powyżej.
• Nie należy suszyć następujących
rodzajów prania lub przedmiotów w
suszarce,
• ponieważ stwarza to zagrożenie
pożarowe:
• Części garderoby lub podgłówków
wzmocnionych pianką
gumową(pianką lateksową),
czepków do kąpieli, odpornych
na wodę tekstyliów,materiałów
z gumowymi wzmocnieniami i
wkładkami z pianki gumowej.
• Ubrań czyszczonych za pomocą
przemysłowych środków
chemicznych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756