Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG Profi 75 Inox

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU
SPIS TREŚCI
2.................................................Środki bezpieczeństwa
4.................................................Instalacja okapu
5.................................................Obsługa okapu
6.................................................Rozwiązywanie problemów
6.................................................Konserwacja i czyszczenie
9.................................................Ochrona środowiska
10 ..............................................Warunki gwarancji
PROFI 52
PROFI 75
Niniejsza instrukcja ukazuje właściwy sposób instalacji i użytkowanie okapu kuchennego, dlatego należy zapoznać
się z instrukcją nawet jli sam produkt nie jest obcy Państwu. Instrukcję należy przechowywać na wypadek
przyszłego użycia.
Instrukcja ta jest również dostępna w alternatywnych formatach, t.j. na stronie internetowej
www.berg-agd.pl lub na żądanie może być wysłana pocztą elektroniczną (zapytania kierować na
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
NIGDY NIE WOLNO NALEŻY ZAWSZE
Używać okapu kuchennego bez filtra przeciwtłu-
szczowego lub z filtrami nadmiernie zabrudzonymi.
Instalować nisko nad kuchenką z bardzo wysokimi
rusztami.
Pozostawiać bez nadzoru patelni z olejem
ponieważ przegrzany olej lub tłuszcz może
spowodować pożar.
Pozostawiać otwartego ognia pod okapem.
Używać okapu jeśli jest uszkodzony.
Flambirować potrawy pod okapem.
UWAGA! Dostępne części mogą się nagrzać
podczas gotowania.
Minimalny dystans określa się jako odległość
pomiędzy górną krawędzią rusztów płyty grzewczej
a najniższym elementem okapu (Gdy okap jest
zamontowany nad płytą grzewczą gazową,
minimalny dystans powinien wynosić nie mniej
niż 65 cm).
Wylot powietrza nie może być skierowany do
przewodu kominowego, który jest używany do
usuwania spalin z urządzeń używających gaz
lub inne paliwa.
WAŻNE! Zawsze włączyć zasilanie elektryczne
podczas montażu czy konserwacji - np. podczas
wymiany oświetlenia.
Okap musi być zamontowany zgodnie z instrukcją
i wszystkimi zaleceniami.
Wszelkie prace instalacyjne muszą być
przeprowadzane przez osobę kompetentną
lub wykwalifikowanego elektryka.
Należy odpowiednio zabezpieczyć i utylizować
materiały użyte do opakowania produktu.
Zabezpieczyć te rzeczy przed dziećmi,aby nie
używały ich jako zabawki.
Zwrócić szczególną uwagę na ostre krawędzie
wewnątrz okapu zwłaszcza podczas prac
montażowych i konserwacji.
Gdy okap umieszczony jest ponad płytą grzewczą,
należy zastosować następującą odległość
pomiędzy górną krawędzią rusztów/powierzchni
płyty ceramicznej/indukcyjnej a dolną częścią
okapu:
płyty gazowe 65 cm,
płyty ceramiczne/indukcyjne: 55 cm,
kuchnie na węgiel lub olej: 75 cm.
Upewnić się, że przewody łączące okap z
kominem nie mają zagięć większych niż 90
ponieważ znacznie redukuje to wydajność
okapu.
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowy montaż śrub czy elementów
mocujących, niezgodny z tą instrukcją może
zagrażać porażeniem elektrycznym.
Należy odłączyć przewody zasilające przed
rozpoczęciem prac przy przyłączach.
- 2 -
Nakładać pokrywki na garnki i patelnie, podczas
gotowania na płycie gazowej.
Podczas pracy okapu powietrze z kuchni jest
usuwane na zewnątrz. Należy zapewnić
odpowiedni dostęp świeżego powietrza do tej
przestrzeni. Okap usuwa wyłącznie zapachy,nie
usuwa zaś pary.
Ten okap jest przeznaczony wyłącznie do
użytku domowego.
Urządzenie to może być używane przez dzieci
od 8 roku życia wzwyż i osoby z ograniczeniami
fizycznymi, ruchowymi czy mentalnymi lub
niedoświadczone czy bez odpowiedniej
wiedzy pod warunkiem, że będą one
nadzorowane lub przeszkolone w zakresie
użytkowania w bezpieczny sposób i zrozumiały
związane z tym niebezpieczeństwa.
Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego
urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi
być wymieniony przez producenta,jego
autoryzowanego serwisanta lub podobnie
wykwalifikowanej osoby w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: należy odłączyć przewody zasilające
przed rozpoczęciem prac przy przyłączach.
Zapewnić odpowiednią wentylację w kuchni podczas
jednoczesnym użytkowaniu okapu i urządzeń
spalających gaz lub inne paliwa.
Czyścić urządzenie zgodnie z instrukcją ponieważ
istnieje ryzyko pożaru.
Przestrzegać przepisów o wentylowaniu.
Należy czyścić urządzenie regularnie i zgodnie
z metodami podanymi w odpowiednim rozdziale
niniejszej instrukcji.
Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko
rekomendowanego rozmiaru i rodzaju elementów
mocujących i śrub/wkrętów do montażu urządzenia.
Szczegóły metod i częstotliwość czyszczenia podane
są w niniejszej instrukcji w odpowiednim rozdziale.
Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego
urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
Podczas wspólnej pracy okapu i innego urządzenia
nie zużywającego energię elektryczną, należy
zapewnić że w pomieszczeniu tym nie będzie
przekroczone ciśnienie 4 Pa (4x10-5 bar).
NALEŻY ZAWSZE NALEŻY ZAWSZE
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo pożaru:
nie przechowywać niczego na powierzchniach
przeznaczonych do gotowania.
Nie należy czyścić urządzenia za pomocą urządzenia
parowego.
NIGDY nie próbować gasić ognia wodą, najpierw
należy wącz urdzenie z zasilania a naspnie
dławić płomienie ognia np. pokryw lub kocem
gaśniczym.
UWAGA! Urządzenie i jego części mogą s nagrzać
podczas jego ytkowania. Ostrożnie aby nie dotknąć
gocych elementów. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie
powinny przebywać w pobliżu urządzenia bez ciągłego
nadzoru osób dorosłych.
- 3 -
INSTALACJA (PODŁĄCZENIE DO
KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH)
wykręcać w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara
2 4
3
500 mm 730 mm
270 mm
270 mm
52CM 75CM
Wsunąć o k a p d o s z a f k i , w y k r ę c i ć ś r u b y
mocujące za pomocą śrubowktu w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara i upewnić się, że jest zamontowany
pewnie.
Okap kuchenny powinien być umieszczony
w odległości od 65~75cm od powierzchni
grzewczy dla najlepszego efektu.
Należy wyciąć w szafie otwór, z wymiarami
pokazanymi poniżej na r ysunkach. Należy
upewnić się, że krawę otworu jest oddalone
co najmni e j n a 3 5 m m o d k o ń c a w i e ń c a
dolnego szafki.
M o n t a ż r u r y ł ą c z ą c e j z p r z e w o d e m
wentylacyjnym: należy połącz wylot z okapu o
ś r ed n i c y 1 5 0 mm z wl o t e m do ka n a ł u
wentylacyjnego. Zalecane jest zastosowanie
twardej rur y łączącej o średnicy 150 mm
wykonanej z tworzywa sztucznego. Rurę taką
należy zakupić samodzielnie - nie jest ona
załączona do produktu!
!
Ze w z g lę d ó w b e z p iec z e ńst w a na l e ży u ż y wa ć t yl k o r ek o m end o w ane g o
rozmiaru i rodzaj u elementów mocując ych i śrub/wk rętów do mon tażu
urządzenia.
Nieprawidłowy montaż śrub czy elementów mocujących w niezgodności
z tą instrukcją może zagrażać porażeniem elektrycznym.
1
- 4 -
STEROWANIE ELEKTRONICZNE Z 6 PRZYCISKAMI
Urządzenie posiada 6 przycisków:
4.4. Silnik okapu nie może pracować na każdym z biegów jednocześnie. Możliwa jest praca tylko na jednym z
biegów. Kiedy okap pracuje na wysokim biegu, naciśnij przycisk niskiego biegu, a okap przełączy się od razu na
niski bieg; kiedy okap pracuje na niskim biegu, naciśnij przycisk średniego biegu, a okap przełączy się na średni
bieg i tak dalej.
5.5.1. Przycisk timer'a jest przeznaczony do funkcji opóźnienia dostępnej wyłącznie gdy okap jest uruchomiony.
W trybie czuwania czy przy włączonym oświetleniu, przycisk timer'a jest nieaktywny.
5.2. Naciśnij przycisk aby wejść w tryb ustawienia timer'a, a jego wskaźnik będzie podświetlony. Okap będzie
pracował jeszcze przez 5 minut, a następnie wyłączy się automatycznie. Wszystkie funkcje wyłączą się, a
podświetlenie zgaśnie. Okap przejdzie w tryb czuwania.
5.3. Naciśnij przycisk jeszcze raz aby wejść w tryb opóźnienia, kolejne przyciśnięcie spowoduje wyjście z tego
trybu - i tak w kółko. Po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku z biegiem, funkcja opóźnienia wyłączy się
automatycznie i trzeba uruchamiać ją od początku.
bieg niski
bieg średni
bieg wysoki
oświetlenie
minutnik - funkcja opóźnienia wyłączenia o 5 minut
włączenie/wyłączenie
OBSŁUGA OKAPU KUCHENNEGO
1. Po podłączeniu zasilania, wskaźnik światła zapali się, a okap pozostanie w trybie czuwania. Wsknik
światła wyłączy się automatycznie jeżeli żadna funkcja nie zostanie wybrana.
2. Włączenie: Nacisnąć raz przycisk jego wskaźnik zapali się, okap zacznie pracę na najniższym z biegów.
Wskaźnik niskiego biegu będzie się palić.Naciśnij przycisk raz jeszcze aby wyłączyć a jego wskaźnik
zgaśnie. Wszystkie funkcje okapu zostaną wyłączone, a okap przejdzie w tryb czuwania. Przycisk ten pracuje
w pętli zamkniętej Przyciski prędkości biegu okapu i przycisk oświetlenia mogą pracować osobno i nie zależnie
od przycisku włącz/wyłącz. Naciśnij przycisk funkcji, a okap będzie pracował z tą wskazaną funkcją. Naciśnięcie
przycisku włącz/wyłącz zakończy wszystkie wybrane wcześniej funkcje.
3. Naciśnij raz przycisk oświetlenia a światło zapali się. Wskaźnik przycisku oświetlenia i przycisk
będą włączone. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć oświetlenie.Wskaźnik przycisku i przycisku
wyłączą się i tak w kółko.
4.4.1. Naciśnij raz przycisk silnik zaczyna pracować na najwyższym biegu, wskaźnik najwyższego biegu
i przycisk będą podświetlone. Naciśnij ponownie przycisk i silnik zatrzyma się. Podświetlenie wskaźnika
najwyższego biegu i przycisku włącz/wyłącz zgaśnie i tak w kółko.
4.2. Naciśnij raz przycisk silnik zaczyna pracować na średnim biegu, wskaźnik średniego biegu i przycisk
będą podświetlone. Naciśnij ponownie przycisk i silnik zatrzyma się.Podświetlenie wskaźnika średniego biegu
i przycisku włącz/wyłącz zgaśnie i tak w kółko.
4.3. Naciśnij raz przycisk silnik zaczyna pracować na niskim biegu, wskaźnik niskiego biegu i przycisk
będą podświetlone. Naciśnij ponownie przycisk i silnik zatrzyma się.Podświetlenie wskaźnika niskiego biegu
i przycisku włącz/wyłącz zgaśnie i tak w kółko.
- 5 -

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756