Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka BERG BRG45A4-B

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI
SPIS TREŚCI
2.................................................Środki bezpieczeństwa
3.................................................Ochrona środowiska
4.................................................Instrukcja użytkowania
5.................................................Przed pierwszym użyciem
10...............................................Załadunek koszy zmywarki
14...............................................Opis programów zmywarki
16...............................................Konserwacja i czyszczenie
19. .............................................Wskazówki w przypadku awarii
22...............................................Warunki gwarancji
24...............................................Karta produktu
ZMYWARKA BRG45A4A401B
WSTĘP
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Szanowni Klienci,
prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na później. Należy przekazinstrukcję
następnemu ytkownikowi. Instrukcja zawiera następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukc
ytkowania, instrukc montażu i wskazówki w przypadku awarii, itp. Uważne zapoznanie się z instrukcją przed
rozpoczęciem użytkowania pozwoli na dłuższe działanie urządzenia.
Przed kontaktem z serwisem
Zapoznanie się z rozdziałem „Wskazówek na wypadek awarii” pozwoli na samodzielne rozwiązanie problemów i nie
będzie potrzeby wzywania serwisu technicznego.
UWAGA!
Producent, zgodnie ze swoją polityką ciągłego rozwoju i modyfikacji produktu, zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszej informacji.
OSTRZEŻENIE!
Podczas użytkowania zmywarki, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
UWAGA! WODÓR JEST WYBUCHOWY
W pewnych okolicznościach, w systemie grzewczym wody, jeżeli nie był on użytkowany przez 2
tygodnie, może tworzyć się wodór. Wodór jest wybuchowy. Jeżeli system grzewczy wody nie był
używany przez taki okres, to przed włączeniem zmywarki należy otworzyć wszystkie baterie kuchenne
i łazienkowe i przeuksystem przez kilka minut. To pozwoli na usunięcie gazu z instalacji wodnej.
Ponieważ jest to gaz łatwopalny, nie należy palić lub używać otwartego ognia w tym czasie.
OSTRZEŻENIE! WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE
Nie należy siadać, czy stawać na drzwiach czy koszach zmywarki.
Nie dotykać elementów grzewczych w trakcie lub bezpośrednio po użyciu.
Nie użytkować zmywarki niewłaściwie zamontowanej w szafce kuchennej.
Gdy zmywarka jest włączona, otwierać drzwi z należytą ostrożnością.
Istnieje ryzyko opryskania wodą ze zmywarki!
Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów lub stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Urządzenie może przesunąć się do przodu!
Należy odpowiednio ładować naczynia do zmywarki.
Tak umieścić ostre przedmioty, aby nie uszkodziły uszczelki drzwi.
Tak umieszczać noże z rękojeścią, aby nie narazić się na urazy w postaci nacięcia.
Ostrzeżenie: Noże i inne ostre przedmioty muszą być załadowane do kosza ostrzem do dołu
lub umieszczone w pozycji horyzontalnej.
Podczas ytkowania zmywarki, należy zabezpiecz elementy plastykowe przed kontaktem z
systemem grzewczym zmywarki.
Sprawdzić czy pojemnik na detergent jest pusty na koniec programu zmywającego.
Nie wolno zmywplastykowych przedmiotów, chyba, że są oznakowane jako przeznaczone do
zmywania w zmywarkach. Dla elementów z tworzyw sztucznych tak nie oznakowanych należy
sprawdzić zalecenie producenta tych przedmiotów.
Należy używać detergentów i dodatków płuczących przeznaczonych do zmywarek.
Nie wolno używać mydła, środków piorących lub środków do prania ręcznego w zmywarce.
Należy zastosować urządzenie odłączające zmywarkę od zasilania z przerwą min. 3 mm na
stykach pomiędzy wszystkimi biegunami.
- 2 -
Trzymać z dala od dzieci detergenty, nabłyszczacze, jak i nie dopuszcz do kontaktu dzieci z
otwartymi drzwiami zmywarki, gdzie mogły pozostać ww. środki.
Detergenty do zmywarek silnie zasadowe. Są one niezwykle groźne po połknciu! Unik
kontaktu ze skórą i oczami, a dzieci trzymać z daleka od otwartych drzwi zmywarki.
Drzwi zmywarki nie pozostawiać w pozycji otwartej, gdyż istnieje ryzyko potknięcia się.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to należy wymienić go poprzez autoryzowanego
serwisanta producenta lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami aby uniknąć zagrożenia
porażenia prądem elektrycznym.
Aby uchronić się przed możliwością porażenia prądem elektrycznym nie należy zanurzać
urządzenia, przewodu lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją ytkowania sprtu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się zmywarką.
Konserwacja i czyszczenie urządzenie nie może być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
Należy odpowiednio usunąć materiały opakowania. Ponieważ wszystkie zmywarki marki BERG
testowane w fabr yce, może pojawić się odrobinę wody we wnętrzu lub w wężach
zasilającym/odprowadzającym wodę.
Podczas instalacji należy zapobiegać zgięciu lub spłaszczeniu przewodu zasilającego.
Nie ingerować w sterowniki urządzenia.
Urdzenie zawsze podłączać do przyłączy wodnych ywac nowych węży przączeniowych,
stare węże należy usunąć.
Należy upewnić się, że podłoga/dywan nie będzie przeszkodą przy otwieraniu drzwi.
Należy używać zmywarki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
Zmywarka jest przeznaczona do użytkowania wewnątrz domu.
Zmywarka nie jest przeznaczona do ytkowania przemysłowego. Jest przeznaczona do
użytkowania w gospodarstwie domowym i podobnie przestrzennie i funkcjonalnie wyglądających
pomieszczeniach.
Nie należy przeładowywać zmywarki. Jest tam przestrzeń wyłącznie dla 11 standardowych
kompletów naczyń. Nie wolno ywać naczyń nieprzeznaczonych do zmywarek. Jest to ważne w
kontekście dobrych wyników i niskiego zużycia energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Opakowanie i niektóre części urządzenia są wykonane z materiałów nadających s do powtórnego
przetworzenia. Umieszczono na nich symbol recyklingu i informację o typie materiału. Przed
przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy usunąć opakowanie i pozbyć się go zgodnie z
przepisami.
OSTRZEŻENIE!
Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
dotyczącą Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
Materiały nadające się do ponownego użytku można oddać do lokalnego skupu odpadów. Dodatkowe
informacje można uzyskać u lokalnych władz i w punktach utylizacji odpadów.
- 3 -
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ ZASAD DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA
PIECZOŁOWICIE CHRONIĆ TĘ INSTRUKCJĘ!
Złomowanie starego urządzenia. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego
produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu
urdzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie,
instrukcji obugi lub opakowaniu. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego
ycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powrnemu yciu, wykorzystaniu materiów lub innym
formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego
środowiska. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu
administracja gminna. Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska. Aby uniknąć zagrożeń,
do czasu transportu należy uniemożliwić użytkowanie urządzenia. Należy odłączyć wtyczkę i obciąć
kabel zasilający. Ponad to, należy uszkodzić zamek w drzwiach.
NUMER REJESTROWY:
na podstawie Art. 12. 1.
USTAWY
z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2015 poz. 1688
* GIOŚ EZ0001618 *
WAŻNE!
Aby c uzysk najlepsze wyniki funkcjonowania zmywarki, należy przeczytać instrukcję przed
pierwszym użyciem.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PANEL STERUJĄCY
1. Wyświetlacz elektroniczny: wyświetla bieżący, pozostały czas pracy, kody błędów i pozostały czas
opóźnienia startu.
2. Przycisk opóźnienia startu: przycisk ten pozwala na uruchomienie zmywarki na jakimkolwiek
ustawionym programie automatycznie z ustawionym opóźnieniem do 24 h.
3. Przycisk funkcji dodatkowej: przycisk ten pozwala na uruchomienie dodatkowej funkcji "3w1". Po
uruchomieniu diody nr 6, 9 i 10 błyskają.
4. Wskaźnik pojemnika na sól: dioda wskaźnika zaświeci się, gdy sól w pojemniku należy uzupełnić.
5. Przycisk wyboru programu/przycisk blokady: przycisk ten pozwala wybrżądany program. Aby
uaktywnić blokadę należy przycisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy a komunikat "LO"
wyświetli się na wyświetlaczu elektronicznym 6 razy.
- 4 -
123
4
578
6
9
10
11
6. Wskaźnik 3 w 1: dioda w wskaźnika zaświeci się gdy zostanie wybrana ta funkcja.
7. Wskaźnik świetlny wybranego programu: po wyborze programu zmywania odpowiednia dioda
zaświeci się.
8. Wyłącznik główny: nacisnąć przycisk aby włączyć lub wyłączyć zmywarkę.
9. Wskaźnik górnego kosza: zaświeci się, gdy górne ramię myjące jest uruchomione.
10. Wskaźnik dolnego kosza: zaświeci się, gdy dolne ramię myjące jest uruchomione.
11. Wskaźnik napełnienia pojemnika nabłyszczacza: zaświeci się, gdy pojemnik wymaga
uzupełnienia.
CHARAKTERYSTYKA ZMYWARKI
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Rzut z przodu
1 Kosz górny,
2 Ramiona myjące kosza górnego i dolnego,
3 Kosz dolny,
4 Zmiękczacz wody,
5 Filtry,
6 Pojemnik na detergent,
7 Pojemnik na nabłyszczacz,
8 Trzeci kosz/szuflada na sztućce.
Zanim uruchomiona zostanie zmywarka pierwszy raz należy:
A. Ustawić zmiękczacz wody.
B. Napełnić solą pojemnik zmiękczacza wody.
C. Napełnić zbiornik nabłyszczacza.
D. Włożyć detergent do pojemnika detergentu.
A. USTAWIENIE ZMIĘKCZACZA WODY
Znaczenie odwapniania wody
Dla dobrej pracy zmywarka potrzebuje mkkiej wody (z niską zawartcią wapnia). W przeciwnym
razie na naczyniach i wewnątrz urządzenia pozostają białe pozostałości kamienia. Ma to negatywny
wpływ na jakość mycia, suszenia i nabłyszczania. Kiedy woda przepływa przez układ zmiękczania, jony
odpowiadające za twardość wody są usuwane, a woda jest odpowiednio miękka, aby uzyskać
najlepsze wyniki mycia. W zależnci od stopnia twardci wody zasilającej, jony odpowiadające za
twardość wody gromadzą się szybko wewnątrz układu zmiękczania. Dlatego układ zmiękczania musi
być odświeżany, aby dział z taką samą wydajnością także podczas kolejnego mycia. W tym celu
stosuje się sól do zmywarki.
Zmkczacz wody naly ustaw stosownie do twardości wody, która jest dostarczana w Pstwa
obszarze. Lokalny dostawca wody może podać informacje o twardości wody dostarczanej do
Państwa.
- 5 -

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756