Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Frytkownica beztłuszczowa BERLINGER HAUS Black Rose Collection BH/9150 Air Fryer

Powrót
Instrukcja obsługi urządzenia Airfryer
PL
1.Koszyk
2.Naczynie
3.Uchwytkoszyka
4.Ikonanagrzewania/dmuchawy
5.Przyciskwłączania/wyłączaniazasilania
6.Przyciskisterującetimerem(0-30min)
7.Przyciskiregulacjitemperatury(80-200°C)
8.Wlotpowietrza
9.Otworywylotowepowietrza
10.Przewódzasilający
BH-9149-52 IM-GB, FR, NL, RO, HU, CZ, LT, DE, RU, PL.indd 58BH-9149-52 IM-GB, FR, NL, RO, HU, CZ, LT, DE, RU, PL.indd 58 2021. 04. 28. 16:28:352021. 04. 28. 16:28:35
PL
Niebezpieczeństwo
• Niezanurzaćobudowywwodzieaniniesukiwaćpodbiącąwodązewzględuna
elementyelektryczneigrzewcze.
• Unikajdostaniasięcieczydourządzenia,abyuniknąćporażeniaprądemelektrycznym
lubzwarcia.
• Wszystkieskładnikiumieszczajwkoszyku,abyniedopuścićdokontaktuzelementami
grzejnymi.
• Niezakrywaćwlotuiwylotupowietrza,gdyurdzeniepracuje.
• Napełnieniemiskiolejemmożespowodowaćzagrożenieparowe.
• Niedotykaćwnętrzaurządzeniapodczasjegodziałania.
Ostrzeżenie:
• Sprawdź,czynapięciewskazanenaurządzeniujestzgodnezlokalnymnapięciem
sieciowym.
• Nieużywajurdzenia,jeśliwystępujeuszkodzeniewtyczki,przewoduzasilającego
lubinnychczęści.
• Nienależyudawaćsiędonieautoryzowanejosobywceluwymianylubnaprawy
uszkodzonegoprzewodugłównego.
• Przechowujurdzenieijegoprzewódzasilającypozazasięgiemdzieci.
• Trzymajprzewódzasilającyzdalaodgorącychpowierzchni.
• Niepodłączajurządzeniaaninieobugujpanelusterowaniamokrymirękami.
• Upewnijsię,żeurządzeniejestpoączonedouziemionegogniazdkaściennego.
Zawszeupewnijsię,żewtyczkajestprawidłowowłożonadogniazdkaściennego.
• Niepodłączajurządzeniadozewnętrznegowącznikaczasowego.
• Nieumieszczajurządzeniana/lubwpobliżumateriówłatwopalnych,takichjakobrus
lubranka.
• Nieumieszczajurządzeniadotykającścianylubinnychurządzeń.Zostawconajmniej
10cmodstępuztyłuipobokachoraz10cmwolnejprzestrzeninadurządzeniem.
• Niekładźniczegonaurządzeniu.
• Unikać,abyurządzeniepracowałobeznadzoru.
• Podczassmażeniagorącympowietrzemprzezotworywylotowepowietrzawydostaje
sięgorącapara.Trzymajdłonieitwarzwbezpiecznejodległciodparyistwórzdrogi
wylotowepowietrza.Podczaswyjmowanianaczyniazurdzenianależyrównieżuważaćna
gorącąparęipowietrze.Wszelkiepowierzchniewpobliżumogąsięnagrzewaćpodczas
ytkowania.(Rys.2)
• Natychmiastodłączurządzenie,jeślizobaczyszciemnydymwydobywającysięzurządzenia.
• Zanimwyjmiesznaczyniezurządzenia,poczekajażdymniebędziesięwydobywał.
Uwaga
• Upewnijsię,żeurządzeniejestustawionenapoziomej,równejistabilnejpowierzchni.
• Tourządzeniejestprzeznaczonewączniedoużytkudomowego.
• Urządzeniepotrzebujeokoło30minut,abyostygnąćdobezpiecznegotrzymaniai
czyszczenia.
Automatyczne wyłączanie
Urządzeniemawbudowanytimer,któryautomatyczniewączyurządzenie,gdy
odliczaniedojdziedozera.Urządzeniemożnawyłączyćręcznie,obracającpokrętłotimeradozera
wkierunkuprzeciwnymdoruchuwskazówekzegara.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Urządzeniespełniawszystkienormydotyccepólelektromagnetycznych(EMF).
Zgodniezdostępnymidanyminaukowymi,przyprawiowymużytkowaniuniemażadnego
niebezpieczeństwadlaludzkiegoorganizmunapodstawiedostepnychbadańnaukowych.
BH-9149-52 IM-GB, FR, NL, RO, HU, CZ, LT, DE, RU, PL.indd 59BH-9149-52 IM-GB, FR, NL, RO, HU, CZ, LT, DE, RU, PL.indd 59 2021. 04. 28. 16:28:352021. 04. 28. 16:28:35
Przed pierwszym użyciem
1. Wyczyśćkoszykinaczyniegorącąwodązdodatkiempłynudomycia,zapomocąnierysującej
bki.Teczęścimożnabezpiecznieumyćwzmywarce.
2. Przetrzećczystąszmatkąelementywśrodkuoraznazewnątrz.
Korzystanie z urządzenia
3. Ustawurdzenienastabilnej,poziomejirównejpowierzchni.Niestawiajurządzeniana
nieodpornejnaciepłopowierzchni.
4. yćnaczyniedokoszyka.(Rys.6)
5. Niekładźniczegonaurządzeniu,ponieważprzeywpowietrzazostaniezakłócony.Umieść
składnikiwkoszyku,anastępniewsuńkoszykdourdzenia.
Smażeniegorącympowietrzem
1Podłączwtyczkędogniazdkaściennegozuziemieniem.
2Ostrożniewyciągnijkoszykzfrytkownicy(rys.3)
3Włyćnaczyniedokoszyka.(rys.4)
4Włyćskładnikidokoszyka.(rys.5)
5WsuńkoszykdoFRYTKOWNICYNAGORĄCEPOWIETRZE(rys.6)
Uwaga:Niedotykajkoszykawtrakcieiwkrótkimczasiepoużyciu,ponieważjest
bardzogorący.Koszyknalytrzymaćtylkozarączkę.
1Ustawpokrętłoregulacjitemperaturynaodpowiedniątemperaturę.Zobaczrozdział„Ustawienia”,aby
okrlićodpowiedniątemperaturę(rys.7).
2Określwymaganyczasuprzygotowaniasadnika(patrzsekcja„Ustawienia”wtymrozdziale).
3Abywłączyćurządzenie,obróćpokrętłotimeranażądanyczasprzygotowania(rys.8).
Uwaga: Jeślichcesz,możeszrównieżpodgrzaćurdzeniebezżadnychsadnikówwśrodku.Wtym
przypadkunależyprzekręcićpokrętłotimeranadłużejniż2minutyipoczekać,ażsięnagrzejelampka
zgaśnie(pookoło2minutach).Następnienapełnijkoszykiobróćpokrętłotimeranawymaganyczas
przygotowania.
4)Kontrolkazasilaniaikontrolkanagrzewaniazapalająsię.
Uwaga:Urdzenieprzestaniesięnagrzewaćpowyjęciunaczynia.PonieważtechnologiaRapidAir
błyskawiczniepodgrzewapowietrzewewnątrzurządzenia,nachwilęwyciągnijpatelnięzurdzenia,
podczasgdysmażeniegorącympowietrzemprawieniezakłócategoprocesu.
5)Minutnikrozpocznieodliczanieustawionegoczasuprzygotowania.
Uwaga:Podczassmażeniagorącympowietrzemodczasudoczasuzapalasięigaśniekontrolka
nagrzewania.Oznaczato,żeelementgrzejnyjestwłączanyiwączanywceluutrzymaniaustalonej
temperatury.
6)Olejzesadnikówzbierasięnadnienaczynia.
7)Niektóresadnikiwymagająwstrząśnięciawpołowieczasuprzygotowania(patrzpunkt
„Ustawienia”wtymrozdziale).Wtymceluwycgnijkoszykzurdzeniaza
uchwytipotrząśnijnim.Następniewsuńkoszykzpowrotemdofrytkownicypowietrznej(rys.9).
8)Kiedyusłyszyszdzwonektimera,oznaczatożeustawionyczasprzygotowaniaupłynął.Wyciągnij
naczyniezurządzeniaiumićjenażaroodpornymuchwycie.
Uwaga:Urządzeniemożnarównieżwączyćręcznie,jeślitemperatura
pokrętłaregulacjijestustawionana0.
9)Sprawdź,czyskładnikisągotowe.(rys.10)
Jeśliskładnikiniesąjeszczegotowe,poprostuwsuńnaczyniezpowrotemdourządzeniaiustaw
minutnik na kilka dodatkowych minut.
10)Abyusunąćskładniki(np.wołowinę,kurczaka,mięso,wszelkieskładnikizwłasnymtłuszczem,
którebędąmiałynadmiartłuszczuzesadnikówzebranychnadniekoszyka),użyjszczypcedo
wybraniaichjedenpodrugim.(rys.12)
Uwaga:Nieodwracajnaczynia,wprzeciwnymrazieolejzebranynadniekoszykawyciekniena
składniki.
PL
BH-9149-52 IM-GB, FR, NL, RO, HU, CZ, LT, DE, RU, PL.indd 60BH-9149-52 IM-GB, FR, NL, RO, HU, CZ, LT, DE, RU, PL.indd 60 2021. 04. 28. 16:28:352021. 04. 28. 16:28:35
11)Abyusunąćsadniki(np.frytki,warzywalubskładnikibeznadmiaruolejuzeskładników),należy
wączyćkoszykiprzesypaćskładnikinatalerz.(rys.11)
Wskazówka:Abyusunąćdużelubdelikatneskładniki,wyjmijjezkoszykazapomocąszczypiec.
12)Poprawiowymugotowaniupotrawyfrytkownicapowietrznajestnatychmiastgotowadokolejnego
gotowania.
Uwaga:Należypamiętać,żeteustawieniasątylkowskazówkami.Ponieważskładnikiróżniąsię
pochodzeniem,rozmiarem,kształtemimarką,niemożemyzagwarantować,żejesttonajlepsze
ustawieniedlaTwoichskładników.
Porady:
Małesadnikizwyklewymagająniecokrótszegoczasuprzygotowanianiżwkszeskładniki.
Potrząsaniemniejszymiskładnikamiwpołowieczasuprzygotowaniaoptymalizujeefektkońcowyi
możepomócwzapobieganiunierównomiernemusmażeniuskładników.
Dodajtrochęolejudoświeżychziemniakówismażsadnikiprzezkilkaminut,anastępnieuzyskaj
chrupiącąefekt.
Nieprzygotowujwefrytkownicywyjątkowotłustychskładników,takichjakkiełbaski.
Optymalnailośćdoprzygotowaniachrupkichfrytekto500gramów.
yjgotowegociasta,abyszybkoiłatwouzyskaćprzekąski.Ciastogotowewymagarównież
krótszegoczasuprzygotowanianiżciastodomowe.
Jeślichceszupiecciastolubplacki,albojlichceszusmyćdelikatneskładnikilubnadziewane,
óżformędopieczenialubnaczyniedopieczeniadokoszykafrytkownicy.
Możeszrównieżużyćfrytkownicypowietrznejdopodgrzaniaskładników.Abypodgrzaćsadniki,
ustawtemperaturęna150°Cnamaksymalnie10minut.
PL
BH-9149-52 IM-GB, FR, NL, RO, HU, CZ, LT, DE, RU, PL.indd 61BH-9149-52 IM-GB, FR, NL, RO, HU, CZ, LT, DE, RU, PL.indd 61 2021. 04. 28. 16:28:352021. 04. 28. 16:28:35
PL