Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik BOSCH HBA334YB0 Elektryczny Czarny

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Piekarnik do zabudowy
HB..34…
[pl] Instrukcja obsługi i instrukcje montażu
pl Bezpieczeństwo
2
Spis treści
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1 Bezpieczeństwo .....................................................2
2 Wykluczanie szkód materialnych..........................4
3 Ochrona środowiska i oszczędność.....................5
4 Poznawanie urządzenia .........................................6
5 Akcesoria................................................................8
6 Przed pierwszym użyciem...................................10
7 Podstawowy sposób obsługi ..............................10
8 Szybkie nagrzewanie ...........................................10
9 Funkcje zegara.....................................................11
10 Zabezpieczenie przed dziećmi ............................12
11 Czyszczenie ipielęgnacja....................................13
12 Funkcja wspomagania czyszczenia....................15
13 Prowadnice...........................................................16
14 Drzwi urządzenia..................................................16
15 Usuwanie usterek.................................................19
16 Utylizacja ..............................................................20
17 Serwis ...................................................................21
18 Tak to działa .........................................................22
19 INSTRUKCJA MONTAŻU .....................................25
19.1 Ogólne wskazówki dotyczące montażu............25
1 Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urzą-
dzenia jest przestrzeganie informacji z zakre-
su bezpieczeństwa.
1.1 Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje
dotyczące tej instrukcji.
¡Instrukcję należy dokładnie przeczytać. Jest
to konieczny warunek bezpiecznego i wy-
dajnego użytkowania urządzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla monte-
ra i użytkownika urządzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i
ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie
przechowywać jako źródło informacji, a tak-
że z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Jeżeli w trakcie transportu urzą-
dzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
1.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użyt-
kowania zgodnego z przeznaczeniem jest wa-
runkiem bezpiecznego i prawidłowego korzy-
stania z urządzenia.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wy-
łącznie specjalista z odpowiednimi uprawnie-
niami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje
szkód wynikających z nieprawidłowego podłą-
czenia urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i
montażu,
¡do przygotowywania potraw i napojów.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i
zamkniętych pomieszczeniach domowych.
¡do wysokości 4000 metrów nad poziomem
morza.
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób
szczególnie zagrożonych.
To urządzenie może być obsługiwane przez
dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby oogra-
niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycz-
nych lub umysłowych albo osoby nieposiada-
jące wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy
tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod
nadzorem lub zostały dokładnie poinformowa-
ne o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia
oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych prze-
widzianych dla użytkownika czynności z zakre-
su czyszczenia i konserwacji urządzenia, chy-
ba że są wieku co najmniej 15 lat i wykonują
te czynności pod nadzorem.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy
trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Bezpieczeństwo pl
3
1.4 Bezpieczne użytkowanie
Podczas używania urządzenia należy prze-
strzegać zasad bezpieczeństwa.
Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do
komory piekarnika.
→"Akcesoria", Strona8
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko pożaru!
Przechowywane w komorze piekarnika łatwo-
palne przedmioty mogą się zapalić.
Nigdy nie przechowywać łatwopalnych
przedmiotów w komorze piekarnika.
Nigdy nie otwierać drzwiczek urządzenia,
gdy wydobywa się z niego dym.
Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z
gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzyn-
ce bezpiecznikowej.
Resztki jedzenia, tłuszcz i sos z pieczenia mo-
gą się zapalić.
Przed uruchomieniem należy usunąć więk-
sze zanieczyszczenia w komorze piekarnika
z elementów grzewczych i wyposażenia.
W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje
przeciąg. Papier do pieczenia może dotknąć
elementów grzejnych i zapalić się.
Podczas podgrzewania piekarnika nigdy
nie kłaść papieru do pieczenia na wyposa-
żenie nie przymocowując go.
Papier do pieczenia należy zawsze obcią-
żać naczyniem lub formą do pieczenia.
Papierem do pieczenia wyłożyć wyłącznie
konieczną powierzchnię.
Papier do pieczenia nie może wystawać po-
za wyposażenie.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko oparzeń!
Urządzenie bardzo się nagrzewa.
Nigdy nie dotykać gorących powierzchni
wewnątrz komory piekarnika ani elementów
grzejnych.
Zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie.
Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
Akcesoria i naczynia bardzo się nagrzewają.
Do wyjmowania gorącego wyposażenia lub
naczyń z komory piekarnika zawsze używać
łapek kuchennych.
Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej
komorze piekarnika.
Nigdy nie przygotowywać potraw z dużą ilo-
ścią wysokoprocentowych napojów alkoho-
lowych.
Używać wyłącznie niewielkich ilości wyso-
koprocentowych napojów.
Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko oparzenia!
Dostępne elementy nagrzewają się podczas
eksploatacji.
Nie dotykać gorących elementów.
Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
Podczas otwierania drzwiczek urządzenia mo-
że wydostawać się gorąca para. W zależności
od temperatury para może być niewidoczna.
Podczas otwierania nie stać zbyt blisko
urządzenia.
Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia.
Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
Woda w gorącej komorze piekarnika może
prowadzić do powstania gorącej pary wodnej.
Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory
piekarnika.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia
obrażeń!
Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia
mogą pęknąć.
Nie używać skrobaczki do szkła, żrących
ani szorujących środków czyszczący.
Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się pod-
czas otwierania i zamykania drzwi, w związku
z tym istnieje ryzyko przytrzaśnięcia się.
Nie dotykać zawiasów.
Elementy drzwi urządzenia mogą mieć ostre
krawędzie.
Nosić rękawice ochronne.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia
prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy sta-
nowią poważne zagrożenie.
Naprawy urządzenia mogą być wykonywa-
ne wyłącznie przez wykwalifikowany perso-
nel.
Do naprawy urządzenia należy używać wy-
łącznie oryginalnych części zamiennych.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasila-
jącego tego urządzenia należy zlecić jego
wymianę wykwalifikowanemu personelowi.
Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód
sieciowy stanowią poważne zagrożenie.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewo-
du przyłączeniowego z gorącymi częściami
urządzenia lub źródłami ciepła.
pl Wykluczanie szkód materialnych
4
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewo-
du przyłączeniowego z przedmiotami za-
kończonymi ostrym czubkiem i ostrymi kra-
wędziami.
Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie
modyfikować przewodu przyłączeniowego.
Wnikająca wilgoć może prowadzić do poraże-
nia prądem.
Nie używać do czyszczenia urządzenia my-
jek parowych ani ciśnieniowych.
Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony prze-
wód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.
Nigdy nie włączać uszkodzonego urządze-
nia.
Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego
powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączenio-
wy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Za-
wsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłą-
czeniowego.
W przypadku uszkodzenia urządzenia lub
przewodu przyłączeniowego należy natych-
miast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłą-
czeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w
skrzynce bezpiecznikowej.
"Wezwać serwis." →Strona21
Naprawy urządzenia mogą być wykonywa-
ne wyłącznie przez wykwalifikowany perso-
nel.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo:
oddziaływanie magnetyczne!
W panelu obsługi lub elementach obsługi
znajdują się magnesy trwałe. Mogą one mieć
wpływ na działanie implantów elektronicznych,
np. rozruszników serca lub pomp insulino-
wych.
Posiadacze implantów elektronicznych mu-
szą zawsze zachowywać odległość co naj-
mniej 10cm od panelu obsługi.
1.5 Żarówka halogenowa
Przestrzegać poniższych wskazówek w przy-
padku urządzeń z żarówkami halogenowymi.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko oparzeń!
Lampki w komorze piekarnika bardzo mocno
się nagrzewają. Niebezpieczeństwo poparze-
nia istnieje nawet przez pewien czas po wyłą-
czeniu urządzenia.
Nie dotykać pokrywy szklanej.
Unikać kontaktu ze skórą podczas czysz-
czenia.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia
prądem!
Podczas wymiany żarówki w komorze piekar-
nika styki oprawki znajdują się pod napię-
ciem.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówki
wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
2 Wykluczanie szkód materialnych
Aby wykluczyć szkody materialne w urządzeniu, akce-
soriach lub wyposażeniu kuchni należy się stosować
do tych wskazówek.
2.1 Informacje ogólne
Podczas używania urządzenia należy przestrzegać po-
danych niżej zasad bezpieczeństwa.
UWAGA!
Przedmioty znajdujące się na dnie komory piekarnika w
temperaturze powyżej 50°C powodują akumulację cie-
pła. Czas pieczenia i smażenia ulega zmianie, a emalia
zostaje uszkodzona.
Nie wykładać dna piekarnika folią, obojętnie jakiego
rodzaju, ani papierem do pieczenia.
Nie stawiać akcesoriów na dnie piekarnika.
Naczynia stawiać na dnie komory piekarnika wyłącz-
nie, jeśli ustawiona temperatura jest niższa niż
50°C.
Folia aluminiowa może spowodować powstanie trwa-
łych przebarwień na szybie.
Folia aluminiowa w komorze piekarnika nie może
stykać się z szybą w drzwiach.
Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić
do powstania pary wodnej. Zmiany temperatury mogą
być przyczyną uszkodzeń.
Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarni-
ka.
Nie stawiać na dnie komory piekarnika żadnych na-
czyń z wodą.
Wilgoć utrzymująca się przez długi czas w piekarniku
prowadzi do korozji.
Po każdym użyciu osuszyć komorę piekarnika.
Wilgotnych produktów spożywczych nie przechowy-
wać przez dłuższy czas w zamkniętej komorze pie-
karnika.
Nie przechowywać potraw w komorze piekarnika.
Studzenie przy otwartych drzwiach urządzenia powodu-
je z czasem uszkodzenie frontów sąsiadujących mebli.
Po zakończeniu trybu z użyciem wysokiej temperatu-
ry komora piekarnika powinna być podczas studze-
nia zawsze zamknięta.
Nie wkładać niczego pomiędzy drzwi a urządzenie.
Ochrona środowiska i oszczędność pl
5
Tylko po zakończeniu trybu z użyciem wysokiego
stopnia wilgotności komora piekarnika pozostaje
otwarta podczas osuszania.
Skapujący z blachy sok z owoców pozostawia trwałe
plamy.
Na ciasto pieczone na blasze nie układać zbyt dużo
soczystych owoców.
W miarę możliwości używać głębokiej blachy do pie-
czenia.
Środek do czyszczenia piekarników w nagrzanej komo-
rze piekarnika powoduje uszkodzenie emalii.
Nigdy nie stosować środka do czyszczenia piekarni-
ków w nagrzanej komorze piekarnika.
Przed następnym nagrzaniem usunąć wszelkie po-
zostałości z komory piekarnika i z drzwi urządzenia.
Jeśli uszczelka jest mocno zabrudzona, podczas eks-
ploatacji drzwi urządzenia nie zamykają się szczelnie.
Fronty sąsiadujących mebli mogą ulec uszkodzeniu.
Zawsze utrzymywać uszczelkę w czystości.
Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzoną uszczel-
ką lub bez uszczelki.
Używanie drzwi urządzenia jako miejsca do siedzenia
lub odkładania przedmiotów może spowodować uszko-
dzenie drzwi urządzenia.
Nie stawać, nie siadać ani nie opierać się na otwar-
tych drzwiach urządzenia.
Nie stawiać naczyń ani wyposażenia na drzwiach
urządzenia.
W zależności od typu urządzenia akcesoria elementy
wyposażenia mogą zarysować szybę w drzwiach pod-
czas zamykania drzwi.
Elementy wyposażenia wsuwać zawsze do oporu do
komory piekarnika.
Przenoszenie urządzenia za uchwyt drzwi może spowo-
dować jego pęknięcie. Uchwyt drzwi nie jest w stanie
wytrzymać ciężaru urządzenia.
Nie podnosić ani nie przenosić urządzenia trzymając
za uchwyt drzwi.
3 Ochrona środowiska i oszczędność
Aby chronić środowisko, należy używać urządzenia
oszczędnie i prawidłowo usuwać przystosowane do re-
cyklingu materiały.
3.1 Usuwanie opakowania
Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i
nadają się do recyklingu.
Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodza-
jem materiału.
Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji
można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie mia-
sta lub gminy.
3.2 Oszczędzanie energii
Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami
zużywa mniej prądu.
Urządzenie nagrzewać tylko wtedy, gdy jest to wyraź-
nie podane w przepisie lub w zalecanych ustawie-
niach.
¡Pominięcie nagrzewania urządzenia pozwala zaosz-
czędzić do 20% energii.
Stosować ciemne, lakierowane na czarno lub emalio-
wane formy do pieczenia.
¡Formy te nagrzewają się wyjątkowo dobrze.
W trakcie pracy jak najrzadziej otwierać drzwi urządze-
nia.
¡Temperatura w komorze piekarnika jest utrzymywa-
na, a urządzenie nie wymaga ponownego podgrze-
wania.
Piec kolejno kilka potraw bezpośrednio po sobie lub
równolegle.
¡Komora piekarnika jest nagrzana po pierwszym pie-
czeniu. Dzięki temu skraca się czas pieczenia na-
stępnego ciasta.
W przypadku dłuższych czasów gotowania/pieczenia
należy wyłączyć urządzenie na 10minut przed zakoń-
czeniem czasu gotowania/pieczenia.
¡Ciepło resztkowe wystarczy, aby dogotować potra-
wę.
Nieużywane elementy wyposażenia należy wyjąć z ko-
mory piekarnika.
¡Nie ma potrzeby podgrzewania zbędnych elemen-
tów wyposażenia.
Zamrożone potrawy rozmrozić przed przyrządzaniem.
¡W ten sposób oszczędzana jest energia potrzebna
do rozmrożenia potraw.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756