Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAL28RHXPL 10kg 1400 obr

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Pralka
WAL28RHXPL
[pl] Instrukcja obsługi i instruk-
cje montażu
pl
2
Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć w cyfrowym podręczniku użytkownika.
Spis treści
1 Bezpieczeństwo ...........................4
1.1 Wskazówki ogólne .....................4
1.2 Użytkowanie zgodne zprze-
znaczeniem.................................4
1.3 Ograniczenie grupy użytkow-
niw ..........................................4
1.4 Bezpieczna instalacja.................5
1.5 Bezpieczne użytkowanie ............7
1.6 Bezpieczne czyszczenie i
konserwacja ...............................9
2 Zapobieganie szkodom mate-
rialnym........................................11
3 Ochrona środowiska i
oszczędność...............................12
3.1 Usuwanie opakowania .............12
3.2 Oszczędzanie energii i zaso-
bów naturalnych.......................12
3.3 Tryb oszczędzania energii........13
4 Ustawianie i podłączanie...........13
4.1 Rozpakowywanie urządzenia ...13
4.2 Zakres dostawy........................13
4.3 Wymagania dotyczące miej-
sca ustawienia..........................14
4.4 Demontaż zabezpieczeń
transportowych.........................14
4.5 Podłączanie urządzenia ...........16
4.6 Wypoziomowanie urządzenia...17
4.7 Podłączanie urządzenia do
sieci elektrycznej ......................17
5 Poznawanie urządzenia .............18
5.1 Urdzenie................................18
5.2 Szufladka na środki piorące.....19
5.3 Pulpit obsługi............................19
5.4 Logika obsługi..........................20
6 Przed pierwszym użyciem .........20
6.1 Uruchamianie cyklu prania
bez tekstyliów...........................20
7 Wyświetlacz................................21
8 Przyciski .....................................23
9 Programy ....................................25
10 Akcesoria..................................29
11 Pranie........................................29
11.1 Przygotowanie prania .............29
12 Środki piorące i pielęgnacyj-
ne ..............................................30
13 Podstawowy sposób
obsługi......................................30
13.1 Włączanie urządzenia.............30
13.2 Ustawianie programu .............30
13.3 Dopasowywanie ustawień
programu................................30
13.4 Zapisywanie ustawień pro-
gramu .....................................31
13.5 Wkładanie prania ...................31
13.6 Wsypywanie/wlewanie
środka piorącego i pielę-
gnacyjnego.............................31
13.7 Włączanie programu ..............31
13.8 Dokładanie prania ..................31
13.9 Przerwanie programu .............31
13.10 Wyć pranie.........................32
13.11 Wyłączanie urządzenia.........32
pl
3
14 Zabezpieczenie przed dzieć-
mi ..............................................32
14.1 Aktywacja zabezpieczenia
przed dziećmi.........................32
14.2 Dezaktywacja zabezpiecze-
nia przed dziećmi ...................32
15 HomeConnect .........................32
15.1 Łączenie urządzenia z sie-
cią domową (Wi-Fi) przy
użyciu funkcji WPS .................33
15.2 Łączenie urządzenia z sie-
cią domową (Wi-Fi) bez
użycia funkcji WPS .................34
15.3 Łączenie urządzenia z apli-
kacją HomeConnect..............34
15.4 Aktywacja Wi-Fi na urządze-
niu...........................................35
15.5 Dezaktywacja Wi-Fi na urzą-
dzeniu.....................................35
15.6 Resetowanie ustawień sie-
ciowych urządzenia ................35
15.7 Zdalne włączanie....................35
15.8 Ochrona danych.....................36
16 Ustawienia podstawowe..........36
17 Czyszczenie ipielęgnacja........36
17.1 Czyszczenie bębna ................36
17.2 Czyszczenie szufladki na
środki piorące ........................37
17.3 Czyszczenie pompy wody ......37
18 Usuwanie usterek.....................40
18.1 Odblokowanie awaryjne .........49
19 Transport, przechowywanie
i utylizacja.................................49
19.1 Demontaż urządzenia.............49
19.2 Montaż zabezpieczeń trans-
portowych...............................49
19.3 Ponowne uruchomienie
urdzenia ..............................49
19.4 Utylizacja zużytego urzą-
dzenia.....................................50
20 Serwis .......................................50
20.1 Numer produktu (E-Nr) i nu-
mer fabryczny (FD).................51
21 Parametry zużycia....................52
22 Dane techniczne.......................52
23 Deklaracja zgodności ..............53
pl Bezpieczeństwo
4
1 Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
1.1 Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
1.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do prania tekstyliów przystosowanych do prania w pralkach au-
tomatycznych oraz wełny przystosowanej do prania ręcznego
zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
¡przy użyciu wody wodociągowej i standardowych dostępnych w
handlu środków piorących i pielęgnacyjnych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000 metrów nad poziomem morza.
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Bezpieczeństwo pl
5
Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom
domowym.
1.4 Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne zagro-
żenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinformacja-
mi podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu
przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z ele-
mentem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej
musi być wykonany zgodnie zprzepisami. Instalacja musi mieć
wystarczająco duży przekrój kabla.
W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego nale-
ży stosować tylko jeden typ z oznaczeniem .
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie
przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego stero-
wania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilają-
cego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest moż-
liwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować
odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający
wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do za-
ciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią
poważne zagrożenie.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego
z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego
z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawę-
dziami.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756