Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAN24180PL 8kg 1200 obr

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Pralka
WAN24180PL
[pl] Instrukcja obsługi i montażu
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................5
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................8
Bezpieczne czyszczenie i kon-
serwacja .........................................10
Zapobieganie szkodom mate-
rialnym...........................................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii i zasobów
naturalnych.....................................13
Tryb oszczędzania energii..............14
Ustawianie i podłączanie..............14
Rozpakowywanie urządzenia .........14
Zakres dostawy..............................15
Wymagania dotyczące miejsca
ustawienia.......................................15
Demontaż zabezpieczeń trans-
portowych.......................................17
Podłączanie urządzenia .................18
Wypoziomowanie urządzenia.........19
Poznawanie urządzenia ................20
Urdzenie......................................20
Szufladka na środki piorące...........21
Elementy obsługi............................21
Wyświetlacz...................................22
Przyciski ........................................24
Programy .......................................25
Akcesoria.......................................30
Przed pierwszym użyciem............30
Uruchamianie cyklu prania bez
tekstyliów........................................30
Pranie.............................................31
Przygotowanie prania.....................31
Sortowanie prania ..........................32
Stopnie zabrudzenia.......................32
Symbole dotyczące pielęgnacji
tkanin na metkach..........................32
Środki piorące i pielęgnacyjne.....33
Zalecenia dotyczące środków
piorących........................................33
Dozowanie środka piorącego ........34
Podstawowy sposób obsługi .......35
Włączanie urządzenia.....................35
Ustawianie programu .....................35
Dopasowywanie ustawień pro-
gramu .............................................35
Wkładanie prania ...........................35
Wkładanie dozownika środków
piorących w ynie .........................36
Wsypywanie/wlewanie środka
piorącego i pielęgnacyjnego..........36
Włączanie programu ......................36
Dopasowanie czasu Gotowe za
przed uruchomieniem programu....37
Namaczanie prania ........................37
Doadanie prania..........................37
Przerwanie programu .....................37
Kontynuowanie programu w
przypadku ustawienia Wirowanie
stop.................................................37
Wyć pranie...................................38
Wyłączanie urządzenia...................38
Zabezpieczenie przed dziećmi .....38
Aktywacja zabezpieczenia przed
dziećmi ...........................................38
Dezaktywacja zabezpieczenia
przed dziećmi.................................38
pl
3
Ustawienia podstawowe...............39
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................39
Zmiana ustawień podstawowych ...39
Czyszczenie ipielęgnacja.............40
Porady dotyczące pielęgnacji
urdzenia ......................................40
Czyszczenie bna ........................40
Czyszczenie szufladki na środki
piorące ...........................................40
Odkamienianie ...............................41
Czyszczenie pompy wody ..............42
Czyszczenie węża odprowadza-
jącego wodę przy syfonie ..............44
Czyszczenie filtra w dopływie
wody ...............................................45
Usuwanie usterek..........................46
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................46
Zakłócenia działania.......................48
Odosy..........................................51
Problem z rezultatem .....................51
Nieszczelnć.................................52
Zapachy..........................................52
Odblokowanie awaryjne .................53
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................53
Demontaż urządzenia.....................53
Montaż zabezpieczeń transpor-
towych ............................................53
Ponowne uruchomienie urządze-
nia...................................................54
Utylizacja zużytego urządzenia.......54
Serwis ............................................55
Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD) ................................55
Gwarancja AQUA-STOP .................56
Parametry zużycia.........................57
Dane techniczne............................57
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej in-
strukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla montera i użytkownika urzą-
dzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego ko-
rzystania z urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją ustawiania i użytkowa-
nia.
¡do prania tekstyliów przystosowanych do prania w pralkach au-
tomatycznych oraz wełny przystosowanej do prania ręcznego
zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
¡przy użyciu wody wodociągowej i standardowych dostępnych w
handlu środków piorących i pielęgnacyjnych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡na wysokości do maksymalnie 4000m nad poziomem morza.
Bezpieczeństwo pl
5
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom
domowym.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami. Instalacja mu-
si mieć wystarczająco duży przekrój kabla.
W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego
należy stosować tylko jeden typ z oznaczeniem ⁠.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756