Znaleziono w kategoriach:
Pralka BOSCH WAU28S6SPL 9kg 1400 obr

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAU28S6SPL 9kg 1400 obr

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Pralka
WAU28S6SPL
[pl] Instrukcja obsługi i instruk-
cje montażu
pl
2
Spis treści
1 Bezpieczeństwo ...........................4
1.1 Wskazówki ogólne .....................4
1.2 Użytkowanie zgodne zprze-
znaczeniem.................................4
1.3 Ograniczenie grupy użytkow-
niw ..........................................4
1.4 Bezpieczna instalacja.................5
1.5 Bezpieczne użytkowanie ............7
1.6 Bezpieczne czyszczenie i
konserwacja ...............................9
2 Zapobieganie szkodom mate-
rialnym........................................11
3 Ochrona środowiska i
oszczędność...............................12
3.1 Usuwanie opakowania .............12
3.2 Oszczędzanie energii i zaso-
bów naturalnych.......................12
3.3 Tryb oszczędzania energii........13
4 Ustawianie i podłączanie...........13
4.1 Rozpakowywanie urządzenia ...13
4.2 Zakres dostawy........................14
4.3 Wymagania dotyczące miej-
sca ustawienia..........................14
4.4 Demontaż zabezpieczeń
transportowych.........................15
4.5 Podłączanie urządzenia ...........17
4.6 Wypoziomowanie urządzenia...18
4.7 Podłączanie urządzenia do
sieci elektrycznej ......................18
5 Poznawanie urządzenia .............19
5.1 Urdzenie................................19
5.2 Szufladka na środki piorące.....20
5.3 Elementy obsługi......................20
6 Wyświetlacz................................21
7 Przyciski .....................................24
8 Programy ....................................26
9 Akcesoria....................................34
10 Przed pierwszym użyciem.......34
10.1 Uruchamianie cyklu prania
bez tekstyliów.........................34
11 Pranie........................................36
11.1 Przygotowanie prania .............36
11.2 Sortowanie prania ..................36
11.3 Stopnie zabrudzenia...............36
11.4 Symbole dotyczące pielę-
gnacji tkanin na metkach .......37
12 Środki piorące i pielęgnacyj-
ne ..............................................37
12.1 Zalecenia dotyczące środ-
ków piorących ........................38
12.2 Dozowanie środka piorące-
go ...........................................38
13 Podstawowy sposób
obsługi......................................39
13.1 Włączanie urządzenia.............39
13.2 Ustawianie programu .............40
13.3 Dopasowywanie ustawień
programu................................40
13.4 Wkładanie prania ...................40
13.5 Wsypywanie/wlewanie
środka piorącego i pielę-
gnacyjnego.............................40
13.6 Włączanie programu ..............41
13.7 Dopasowanie czasu Goto-
we za przed uruchomie-
niem programu.......................41
13.8 Namaczanie prania ................41
13.9 Dokładanie prania ..................41
13.10 Przerwanie programu ...........41
13.11 Kontynuowanie programu
w przypadku ustawienia
Wirowanie stop.....................42
13.12 Wyć pranie.........................42
13.13 Wyłączanie urządzenia.........42
pl
3
14 Zabezpieczenie przed dzieć-
mi ..............................................42
14.1 Aktywacja zabezpieczenia
przed dziećmi.........................42
14.2 Dezaktywacja zabezpiecze-
nia przed dziećmi ...................43
15 Inteligentny system dozo-
wania.........................................43
15.1 Napełnienie pojemnika do-
zucego.................................43
15.2 Podstawowa ilość dozowa-
nych środków.........................44
16 Ustawienia podstawowe..........45
16.1 Przegląd ustawień podsta-
wowych...................................45
16.2 Zmiana ustawień podsta-
wowych...................................46
17 Czyszczenie ipielęgnacja........46
17.1 Porady dotyczące pielęgna-
cji urdzenia..........................46
17.2 Czyszczenie bębna ................47
17.3 Czyszczenie szufladki na
środki piorące ........................47
17.4 Odkamienianie .......................49
17.5 Czyszczenie pompy wody ......49
17.6 Czyszczenie węża odpro-
wadzającego wodę przy sy-
fonie........................................51
17.7 Wyczyścić filtry w dopływie
wody. ......................................52
18 Usuwanie usterek.....................55
19 Transport, przechowywanie
i utylizacja.................................66
19.1 Demontaż urządzenia.............66
19.2 Montaż zabezpieczeń trans-
portowych...............................66
19.3 Ponowne uruchomienie
urdzenia ..............................67
19.4 Utylizacja zużytego urzą-
dzenia.....................................67
20 Serwis .......................................68
20.1 Numer produktu (E-Nr) i nu-
mer fabryczny (FD).................69
21 Parametry zużycia....................70
22 Dane techniczne.......................71
pl Bezpieczeństwo
4
1 Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
1.1 Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
1.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do prania tekstyliów przystosowanych do prania w pralkach au-
tomatycznych oraz wełny przystosowanej do prania ręcznego
zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
¡przy użyciu wody wodociągowej i standardowych dostępnych w
handlu środków piorących i pielęgnacyjnych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000 metrów nad poziomem morza.
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Bezpieczeństwo pl
5
Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom
domowym.
1.4 Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne zagro-
żenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinformacja-
mi podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu
przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z ele-
mentem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej
musi być wykonany zgodnie zprzepisami. Instalacja musi mieć
wystarczająco duży przekrój kabla.
W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego nale-
ży stosować tylko jeden typ z oznaczeniem .
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie
przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego stero-
wania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilają-
cego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest moż-
liwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować
odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający
wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do za-
ciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią
poważne zagrożenie.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego
z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego
z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawę-
dziami.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756