Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAVH8L90PL 9kg 1400 obr A+++

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Pralka
WAVH8L90PL
[pl] Instrukcja obsługi i instalacji
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................5
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................8
Bezpieczne czyszczenie i kon-
serwacja .........................................11
Zapobieganie szkodom mate-
rialnym...........................................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii i zasobów
naturalnych.....................................13
Tryb oszczędzania energii..............14
Ustawianie i podłączanie..............14
Rozpakowywanie urządzenia .........14
Zakres dostawy..............................15
Wymagania dotyczące miejsca
ustawienia.......................................15
Demontaż zabezpieczeń trans-
portowych.......................................16
Podłączanie urządzenia .................18
Wypoziomowanie urządzenia.........19
Poznawanie urządzenia ................20
Urdzenie......................................20
Szufladka na środki piorące...........21
Elementy obsługi............................21
Wyświetlacz...................................22
Przyciski ........................................25
Programy .......................................27
Akcesoria.......................................33
Przed pierwszym użyciem............33
Uruchamianie cyklu prania bez
tekstyliów........................................33
Pranie.............................................34
Przygotowanie prania.....................34
Sortowanie prania ..........................35
Odświeżanie prania........................35
Stopnie zabrudzenia.......................35
Symbole dotyczące pielęgnacji
tkanin na metkach..........................35
Środki piorące i pielęgnacyjne.....36
Zalecenia dotyczące środków
piorących........................................36
Dozowanie środka piorącego ........37
Podstawowy sposób obsługi .......38
Włączanie urządzenia.....................38
Ustawianie programu .....................38
Dopasowywanie ustawień pro-
gramu .............................................38
Wkładanie prania ...........................38
Wkładanie dozownika środków
piorących w ynie .........................39
Stosowanie dozownika środków
piorących w ynie .........................39
Wsypywanie/wlewanie środka
piorącego i pielęgnacyjnego..........40
Włączanie programu ......................40
Namaczanie prania ........................40
Doadanie prania..........................41
Przerwanie programu .....................41
Kontynuowanie programu w
przypadku ustawienia Wirowanie
stop.................................................41
Wyć pranie...................................41
Wyłączanie urządzenia...................41
Zabezpieczenie przed dziećmi .....42
Aktywacja zabezpieczenia przed
dziećmi ...........................................42
Dezaktywacja zabezpieczenia
przed dziećmi.................................42
pl
3
HomeConnect ..............................42
Ustawienia HomeConnect.............43
Łączenie urządzenia z siecią do-
mową (Wi-Fi) przy użyciu funkcji
WPS................................................43
Łączenie urządzenia z siecią do-
mową (Wi-Fi) bez użycia funkcji
WPS................................................43
Łączenie urządzenia z aplikacją
HomeConnect ...............................44
Łączenie urządzenia z menedże-
rem energii .....................................45
Aktywacja Wi-Fi na urządzeniu.......46
Dezaktywacja Wi-Fi na urządze-
niu...................................................46
Aktualizacja oprogramowania ........46
Resetowanie ustawień siecio-
wych urządzenia.............................46
Zdalna diagnostyka........................47
Ochrona danych.............................47
Deklaracja zgodności.....................47
Ustawienia podstawowe...............48
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................48
Zmiana ustawień podstawowych ...48
Czyszczenie ipielęgnacja.............49
Porady dotyczące pielęgnacji
urdzenia ......................................49
Czyszczenie bna ........................49
Czyszczenie szufladki na środki
piorące ...........................................49
Odkamienianie ...............................50
Czyszczenie pompy wody ..............50
Czyszczenie węża odprowadza-
jącego wodę przy syfonie ..............53
Czyszczenie filtra w dopływie
wody ...............................................53
Usuwanie usterek..........................55
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................55
Zakłócenia działania.......................56
Odosy..........................................60
Problem z rezultatem .....................60
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................61
Nieszczelnć ................................61
Zapachy..........................................62
Odblokowanie awaryjne .................63
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................63
Demontaż urządzenia.....................63
Montaż zabezpieczeń transpor-
towych ............................................63
Ponowne uruchomienie urządze-
nia...................................................64
Utylizacja zużytego urządzenia ......64
Serwis ............................................65
Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD) ................................66
Gwarancja AQUA-STOP .................66
Parametry zużycia.........................67
Dane techniczne............................68
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej in-
strukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla montera i użytkownika urzą-
dzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego ko-
rzystania z urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją ustawiania i użytkowa-
nia.
¡do prania tekstyliów przystosowanych do prania w pralkach au-
tomatycznych oraz wełny przystosowanej do prania ręcznego
zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
¡przy użyciu wody wodociągowej i standardowych dostępnych w
handlu środków piorących i pielęgnacyjnych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡na wysokości do maksymalnie 4000m nad poziomem morza.
Bezpieczeństwo pl
5
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom
domowym.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami. Instalacja mu-
si mieć wystarczająco duży przekrój kabla.
W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego
należy stosować tylko jeden typ z oznaczeniem ⁠.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756