Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAXH8G90PL 10kg 1400 obr

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Pralka
WAXH8G90PL
[pl] Instrukcja obsługi i instalacji
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................5
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................8
Bezpieczne czyszczenie i kon-
serwacja .........................................10
Zapobieganie szkodom mate-
rialnym...........................................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii i zasobów
naturalnych.....................................13
Tryb oszczędzania energii..............14
Ustawianie i podłączanie..............14
Rozpakowywanie urządzenia .........14
Zakres dostawy..............................15
Wymagania dotyczące miejsca
ustawienia.......................................15
Demontaż zabezpieczeń trans-
portowych.......................................16
Demontaż wsporników transpor-
towych ............................................17
Podłączanie urządzenia .................18
Wypoziomowanie urządzenia.........19
Poznawanie urządzenia ................21
Urdzenie......................................21
Szufladka na środki piorące...........22
Elementy obsługi............................22
Logika obsługi................................23
Wyświetlacz...................................24
Przyciski ........................................27
Programy .......................................30
Akcesoria.......................................39
Przed pierwszym użyciem............39
Uruchamianie cyklu prania bez
tekstyliów........................................39
Pranie.............................................40
Przygotowanie prania.....................40
Sortowanie prania ..........................41
Stopnie zabrudzenia.......................41
Symbole dotyczące pielęgnacji
tkanin na metkach..........................41
Środki piorące i pielęgnacyjne.....42
Zalecenia dotyczące środków
piorących........................................42
Dozowanie środka piorącego ........43
Podstawowy sposób obsługi .......43
Włączanie urządzenia.....................43
Ustawianie programu .....................44
Dopasowywanie ustawień pro-
gramu .............................................44
Zapisywanie ustawień programu ...44
Wkładanie prania ...........................45
Wkładanie dozownika środków
piorących w ynie .........................45
Stosowanie dozownika środków
piorących w ynie .........................46
Wsypywanie/wlewanie środka
piorącego i pielęgnacyjnego..........46
Włączanie programu ......................47
Doadanie prania..........................47
Przerwanie programu .....................47
Kontynuowanie programu w
przypadku ustawienia Wirowanie
stop.................................................47
Wyć pranie...................................47
Wyłączanie urządzenia...................48
pl
3
Zabezpieczenie przed dziećmi .....48
Aktywacja zabezpieczenia przed
dziećmi ...........................................48
Dezaktywacja zabezpieczenia
przed dziećmi.................................48
HomeConnect ..............................48
Ustawienia HomeConnect.............49
Łączenie urządzenia z siecią do-
mową (Wi-Fi) przy użyciu funkcji
WPS................................................49
Łączenie urządzenia z siecią do-
mową (Wi-Fi) bez użycia funkcji
WPS................................................50
Łączenie urządzenia z aplikacją
HomeConnect ...............................50
Łączenie urządzenia z menedże-
rem energii .....................................51
Aktywacja Wi-Fi na urządzeniu.......52
Dezaktywacja Wi-Fi na urządze-
niu...................................................52
Aktualizacja oprogramowania ........52
Resetowanie ustawień siecio-
wych urządzenia.............................52
Zdalna diagnostyka........................52
Ochrona danych.............................53
Deklaracja zgodności.....................53
Ustawienia podstawowe...............54
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................54
Zmiana ustawień podstawowych ...54
Czyszczenie ipielęgnacja.............55
Porady dotyczące pielęgnacji
urdzenia ......................................55
Czyszczenie bna ........................55
Czyszczenie szufladki na środki
piorące ...........................................55
Odkamienianie ...............................56
Czyszczenie pompy wody ..............56
Czyszczenie węża odprowadza-
jącego wodę przy syfonie ..............59
Czyszczenie filtra w dopływie
wody ...............................................59
Usuwanie usterek..........................61
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................61
Zakłócenia działania ......................62
Odosy..........................................65
Problem z rezultatem .....................66
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................67
Nieszczelnć ................................67
Zapachy..........................................68
Odblokowanie awaryjne .................69
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................69
Demontaż urządzenia.....................69
Montaż zabezpieczeń transpor-
towych ............................................69
Ponowne uruchomienie urządze-
nia...................................................70
Utylizacja zużytego urządzenia ......70
Serwis ............................................71
Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD) ................................71
Gwarancja AQUA-STOP .................72
Parametry zużycia.........................73
Dane techniczne............................73
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej in-
strukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla montera i użytkownika urzą-
dzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego ko-
rzystania z urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją ustawiania i użytkowa-
nia.
¡do prania tekstyliów przystosowanych do prania w pralkach au-
tomatycznych oraz wełny przystosowanej do prania ręcznego
zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
¡przy użyciu wody wodociągowej i standardowych dostępnych w
handlu środków piorących i pielęgnacyjnych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡na wysokości do maksymalnie 4000m nad poziomem morza.
Bezpieczeństwo pl
5
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom
domowym.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami. Instalacja mu-
si mieć wystarczająco duży przekrój kabla.
W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego
należy stosować tylko jeden typ z oznaczeniem ⁠.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756