Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Suszarka BOSCH WTH85V8SPL

Instrukcja obsługi Suszarka BOSCH WTH85V8SPL

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Suszarka bębnowa
WTH85V8SPL
[pl] Instrukcja obsługi i instrukcje
montażu
pl
2
Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć w cyfrowym podręczniku użytkownika.
Spis treści
1 Bezpieczeństwo ...........................4
1.1 Wskazówki ogólne .....................4
1.2 Użytkowanie zgodne zprze-
znaczeniem.................................4
1.3 Ograniczenie grupy użytkow-
niw ..........................................4
1.4 Bezpieczna instalacja.................5
1.5 Bezpieczne użytkowanie ............7
1.6 Bezpieczne czyszczenie i
konserwacja .............................10
2 Zapobieganie szkodom mate-
rialnym........................................12
3 Ochrona środowiska i
oszczędność...............................12
3.1 Usuwanie opakowania .............12
3.2 Oszczędzanie energii ...............13
3.3 Tryb oszczędzania energii........13
4 Ustawianie i podłączanie...........13
4.1 Rozpakowywanie urządzenia ...13
4.2 Zakres dostawy ........................14
4.3 Wymagania dotyczące miej-
sca ustawienia..........................14
4.4 Wąż odprowadzający wodę .....15
4.5 Wypoziomowanie urządzenia ...17
4.6 Podłączanie urządzenia do
sieci elektrycznej ......................17
5 Poznawanie urządzenia .............18
5.1 Urządzenie................................18
5.2 Pulpit obsługi............................19
6 Wyświetlacz................................20
7 Przyciski .....................................22
8 Cel suszenia ...............................24
8.1 Zmiana celu suszenia ..............24
8.2 Dopasowanie celu suszenia.....24
9 Programy ....................................25
9.1 Programy automatyczne ..........25
9.2 Programy czasowe...................26
10 Akcesoria..................................27
11 Pranie........................................28
11.1 Przygotowanie prania .............28
12 Podstawowy sposób
obsługi......................................28
12.1 Włączanie urządzenia.............28
12.2 Ustawianie programu .............28
12.3 Dopasowywanie ustawień
programów .............................28
12.4 Wkładanie prania ...................29
12.5 Włączanie programu ..............29
12.6 Zmiana czasu zakończenia
(Gotowe za)............................29
12.7 Dokładanie prania ..................29
12.8 Przerwanie programu .............29
12.9 Wyć pranie...........................29
12.10 Wyłączanie urządzenia.........30
12.11 Filtr kłaczków........................30
12.12 System filtra części
spodniej................................31
12.13 Zbiornik na skondensowa-
ną wodę................................33
13 Zabezpieczenie przed dzieć-
mi ..............................................34
13.1 Aktywacja zabezpieczenia
przed dzimi.........................34
13.2 Dezaktywacja zabezpiecze-
nia przed dziećmi ...................34
pl
3
14 Ustawienia podstawowe..........35
14.1 Przegląd ustawień podsta-
wowych...................................35
14.2 Zmiana ustawień podsta-
wowych...................................36
15 Czyszczenie ipielęgnacja........36
15.1 Wskazówki dotyczące
czyszczenia i pielęgnacji ........36
15.2 Część spodnia........................36
15.3 Czujnik wilgotności.................38
16 Usuwanie usterek.....................40
17 Transport, przechowywanie
i utylizacja.................................45
17.1 Przygotowanie urządzenia
do transportu..........................45
17.2 Utylizacja zużytego urzą-
dzenia.....................................45
18 Serwis .......................................46
18.1 Numer produktu (E-Nr) i nu-
mer fabryczny (FD).................47
19 Parametry zużycia....................48
20 Dane techniczne.......................49
pl Bezpieczeństwo
4
1 Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
1.1 Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
1.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do suszenia i odświeżania tekstyliów przystosowanych do su-
szenia a suszarkach automatycznych i wypranych z użyciem wo-
dy.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000m nad poziomem morza.
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom
domowym.
Bezpieczeństwo pl
5
1.4 Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagroże-
nie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinformacja-
mi podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu
przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z ele-
mentem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej
musi być wykonany zgodnie zprzepisami. Instalacja musi mieć
wystarczająco duży przekrój kabla.
W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego nale-
ży stosować tylko jeden typ z oznaczeniem .
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie
przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego stero-
wania.
Nigdy nie podłączać urządzenia do obwodu, który jest regular-
nie włączany i wyłączany przez dostawcę prądu.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilają-
cego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest moż-
liwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować
odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający
wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do za-
ciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią
poważne zagrożenie.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego
z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego
z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawę-
dziami.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756