Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SMI46LS00E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMI46LS00E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SM... SB...
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................9
Zagrożenia dla dzieci .....................10
Systemy zabezpieczające ..............11
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................12
Bezpieczna instalacja.....................12
Bezpieczne użytkowanie ................12
Zabezpieczenie przed dziećmi1....13
Blokada drzwiczek .........................13
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................14
Usuwanie opakowania ...................14
Oszczędzanie energii .....................14
Czujnik jakości wody1.....................14
Ustawianie i podłączanie..............15
Zakres dostawy..............................15
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................15
Przyłącze kanalizacji.......................15
Przyłącze wody pitnej.....................16
Przyłącze elektryczne .....................16
Poznawanie urządzenia ................17
Urdzenie......................................17
Elementy obsługowe ......................18
Programy .......................................20
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................23
TurboSpeed 20 min ......................23
Funkcje dodatkowe.......................23
Wyposażenie .................................25
Górny kosz na naczynia.................25
Dolny kosz na naczynia .................26
Koszyk nasztućce .........................27
Szuflada nasztućce .......................27
Półki................................................28
Składane kolce...............................28
Uchwyt namałe przedmioty...........29
Półka nane ................................29
Wysokości kosza na naczynia .......29
Przed pierwszym użyciem............30
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................30
Zmiękczacz wody..........................30
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................30
Ustawianie zmiękczacza ................31
Sól specjalna..................................31
Wyłączanie zmiękczacza wody ......32
Regeneracja zmiękczacza wody....32
Dozownik nabłyszczacza..............33
Nayszczacz..................................33
Ustawić ilość nabłyszczacza ..........34
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................34
Środek czyszczący........................34
Odpowiednie środki czyszczące....34
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................36
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................36
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................37
Naczynia ........................................37
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........38
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl
3
Wkładanie naczyń ..........................38
Wyjmowanie naczyń.......................39
Podstawowy sposób obsługi .......40
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...40
Włączanie urządzenia.....................40
Ustawianie programu .....................40
Ustawianie funkcji dodatkowej.......40
Ustawianie czasu włączenia...........40
Włączanie programu ......................41
Aktywacja blokady przycisków.......41
Dezaktywacja blokady przyci-
sków ...............................................41
Przerywanie programu ...................41
Anulowanie programu ....................41
Wyłączanie urządzenia...................41
Ustawienia podstawowe...............43
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................43
Zmiana ustawień podstawowych ...44
Czyszczenie ipielęgnacja.............44
Czyszczenie komory zmywania......44
Samoczyszcząca komora
zmywania1.......................................44
Środki czyszczące..........................44
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................45
Czyszczenie zmywarki 1..............45
System filtrujący .............................46
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................47
Usuwanie usterek..........................48
Bezpieczeństwo urządzenia ...........48
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................48
Jakość zmywania ...........................50
Wskazówki na wyświetlaczu...........57
Zakłócenia działania.......................58
Uszkodzenie mechaniczne.............59
Odosy..........................................60
Wyczyścić pompę odpływową .......61
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................61
Demontaż urządzenia.....................61
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................62
Transport urządzenia......................62
Utylizacja zużytego urządzenia ......62
Serwis ............................................63
Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD) ................................64
Gwarancja AQUA-STOP1................64
Dane techniczne............................64
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
Tutaj zamieszczone są ogólne informacje dotyczące tej instrukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i efektywnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie instrukcji zgodnego z przeznaczeniem użytkowania
jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urzą-
dzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do maksymalnej wysokości 4000m nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
Bezpieczeństwo pl
5
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756