Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SMI8YCS03E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMI8YCS03E

Powrót
9001648654 (020401) SMI8YCS03E
*9001648654* Krótka instrukcja obsługi  Zmywarka
pl Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Konfiguracja funkcji Home Connect
Wskazówka:Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym.
Aplikacja HomeConnect umożliwia wygodne dokonywanie
ustawień.
1. Zainstalować aplikację HomeConnect w
mobilnym urządzeniu końcowym i postępo-
wać zgodnie z poleceniami aplikacji.
2. Przy użyciu aplikacji HomeConnect zeska-
nować kod QR.
Przegląd ustawień twardości wody
W tym miejscu można znaleźć
przegląd możliwych ustawień
twardości wody.
Tabela zawierające jednostki
stosowane w różnych krajach
znajduje się w instrukcji obsługi.
Przedział
twardości
mmol/l Wartość
ustawienia
miękka 0 - 1,1 0 - 6
miękka 1,2 - 1,4 7 - 8
średnia 1,5 - 1,8 9 - 10
średnia 1,9 - 2,1 11 - 12
średnia 2,2 - 2,9 13 - 16
twarda 3,0 - 3,7 17 - 21
twarda 3,8 - 5,4 22 - 30
twarda 5,5 - 8,9 31 - 50
Ustawianie zmiękczacza
1. Nacisnąć ⁠.
2. Naciskać przez ok. 3 sekund,
aby otworzyć menu ustawień podsta-
wowych.
3. Nacisnąć odpowiednią ilość razy,
aż wyświetlacz pokaże "Twardość
wody".
4. Nacisnąć lub odpowiednią ilość
razy, aż zostanie ustawiony odpo-
wiedni stopień twardości wody.
5. Naciskać przycisk przez ok. 3se-
kund, aby zapisać ustawienia.
Napełnianie zbiornika solą specjalną
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na
sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio
przed uruchomieniem programu.
1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjal-
ną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbior-
nik wodą.
3. Napełnić zbiornik na sól
specjalną tą solą. Woda
jest wypierana ze zbiornika
i odpływa. Nigdy nie napeł-
niać tego zbiornika środ-
kiem czyszczącym.
4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.
Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem
1. Nacisnąć wypust pokrywy
zbiornika nabłyszczacza
i podnieść ⁠.
1
2
2. Napełnić zbiornik nabłysz-
czaczem do poziomu
znacznika max.
max
3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabłyszczacza.
aPokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.
Obsługa
1. Włożyć naczynia.
W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystoso-
wane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grub-
sze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spry-
skujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie ⁠.
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program ⁠.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, naciskać
przez ok. 4sekund.
Program zostaje przerwany i zakończony po
upływie ok. 1minuty.
Programy
Parametry programów stanowią labo-
ratoryjne wartości pomiarowe zgodne
z normą europejską EN 60436.
Wartości zużycia są zależne od wy-
branego programu i wybranej funkcji
dodatkowej.
Przy wyłączonym dozowniku nabłysz-
czacza lub braku nabłyszczacza zmie-
nia się czas trwania programu.
Program 1) Czas trwania
[h:min]
2) Prąd [kWh]
3) Woda [l]
Intensywny 70°
1) 2:25-2:30
2) 1,150-1,250
3) 10,5-13,5
Auto 45-65°
1) 1:40-2:40
2) 0,680-1,300
3) 7,0-15,5
Eco 50°
1) 3:55
2) 0,645
3) 9,5
Intelligent
1) 2:25 -2:30
2) 0,750 -0,800
3) 11,5 -12,0
Nocny 501
1) 4:00
2) 0,800
3) 10,5
Szkło 40°
1) 1:40-1:45
2) 0,750-0,800
3) 11,1-13,7
Express 60°
1) 1:29
2) 1,050
3) 11,0
Czyszczenie zmywarki
1) 2:10
2) 1,350
3) 15,0
Favourite
1) 0:15-0:15
2) 0,050-0,050
3) 4,0-4,0
1Program nadający się na noc: dłuższy czas
trwania programu, za to bardzo cicho.
Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym
1. Wsypać środek czyszczący
do suchego pojemnika na
środek czyszczący.
15 ml
25 ml
50 ml
2. Zamknąć pokrywę pojem-
nika na środek czyszczący.
aPokrywa zostaje słyszalnie
zablokowana.
Czyszczenie filtrów
1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.
2. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciw-
nym do kierunku
ruchu wskazó-
wek zegara i
wyjąć system fil-
trujący ⁠.
1
2
3. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go w
dół.
4. Ścisnąć zatrzaski
i wyjąć do gó-
ry filtr zgrubny ⁠.
1
2
5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
6. Zmontować system filtrujący.
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-
ciwko siebie.
Czyszczenie ramion spryskujących
1. Odkręcić górne ramię spryskujące
zdjąć je do dołu ⁠.
1
2
2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące
do góry.
3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.
4. Założyć dolne ramię spryskujące.
aRamię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.
Wyczyścić pompę odpływową
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć system filtrujący.
3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.
5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz iwyjąć.
6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
7. Założyć pokrywę pompy i wcisnąć ją
na dół ⁠.
aPokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.
1
2
8. Założyć system filtrujący.
Usuwanie usterek
Usterka Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świeci E:3200 lub wskaź-
nik dopływu wody.
Wąż dopływowy wody jest załamany.
Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamań.
Zakręcony zawór wody.
Otworzyć zawór wody.
Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.
Otworzyć zawór wody.
Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-
nosić przynajmniej 10 l/min.
Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji Aqu-
aStop.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.
3. Zakręcić zawór wody.
4. Odkręcić króciec przyłącza wody.
5. Wyjąć filtr zwęża dopływowe-
go wody
6. Wyczyścić filtr.
7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.
8. Przykręcić króciec przyłącza wody.
9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.
10.Zapewnić zasilanie prądem.
11.Włączyć urządzenie.
Usterka Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świeci E:9240. Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.
Wyczyścić filtry.
Świeci E:6102. Pompa odpływowa jest zablokowana.
Wyczyścić pompę odpływową.
Poluzowana osłona pompy odpływowej
Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.
Resztki potraw na naczy-
niach.
Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz.
1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego
miejsca.
Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.
2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.
Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.
Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto-
wego ramienia spryskującego.
Dysze ramion spryskujących są zatkane.
Wyczyścić ramiona spryskujące.
Filtry są zanieczyszczone.
Wyczyścić filtry.
Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.
1. Prawidłowo włożyć filtry.
2. Zablokować filtry.
Wybrano za słaby program zmywania.
Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Dopasować czułość systemu czujnikowego.
Usterka Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Możliwe do usunięcia
smugi na szkle, szkle me-
talizowanym isztućcach.
Za duża ilość nabłyszczacza.
Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.
Brak nabłyszczacza.
Uzupełnić nabłyszczacz.
Ślady rdzy na sztućcach. Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy
częściej ostrzy noży.
Używać nierdzewnych naczyń.
Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne
przedmioty podatne na rdzewienie.
Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
Resztki środka czyszczą-
cego znajdują się wkomo-
rze na środek czyszczący
lub wpojemniku na tablet-
ki.
Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę
ramion spryskujących przez naczynia.
Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i
mogą się swobodnie obracać.
Wszystkie diody LED świe-
cą lub migają albo pro-
gram zmywania nie jest
kontynuowany.
System elektroniczny rozpoznał błąd.
Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej
4sekundy.
Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756